Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 


ประชุมสภาองค์การบริห [ 26 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 145 


กิจกรรมเฉลิมพระเกียร [ 26 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 113 


สภากาแฟยามเช้าประจำเ [ 26 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 106 
 
 
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง นายช่างโยธา [ 26 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 261 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 4 สา [ 23 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 232 
ประกาศสอบราคาซื้อลูกรัง หมู่ที่ 1 - 8 พร้อมปรับเกรดเรียบเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนน [ 9 ส.ค. 2556 ]   อ่าน 278 
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 3 โครงการ [ 20 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 340 
 
อบต.หนองกระโดน เข้าประชุมผู้นำประจำเดือน มิถุนายน 2558 [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.นครสวรรค์ออก รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์อ [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.วัดไทรย์ ประชุมเขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลวัดไทร ครั้ง [ 30 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.วังมหากร ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร 2558 [ 30 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.วังมหากร ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชะลอการเพาะปลูกข้าวนาปี 2558 [ 30 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.บรรพตพิสัย ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 30 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.บรรพตพิสัย เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด [ 30 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.นครสวรรค์ตก การประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 30 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.นครสวรรค์ตก การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 30 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.นครสวรรค์ตก การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [ 30 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.นากลาง [ 30 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.ปางสวรรค์ ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเขานางฟ้า [ 30 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.พยุหะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเอเชียบริเวณป [ 30 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.ปางสวรรค์ ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านปางชัย [ 30 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.ปางสวรรค์ ประกาศสอบราคา โครงการขุดลอกสระหลวง หมู่ที่ 6 บ้านเนินสมบูรณ์สามัคคี [ 30 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 5 

 
 
นว 0023.5/17052-17055 การเปลี่ยนแปลงรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี พ.ศ.2557 [ 30 มิ.ย. 2558 ]     
นว 0023.1/ว916 ขอนุญาตให้ท้องถินอำเภอเข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและข้อราชการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้อง [ 29 มิ.ย. 2558 ]     
นว 0023.3/915 ตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานโครงการระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในระบบฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 29 มิ.ย. 2558 ]     
นว 0023.3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน [ 29 มิ.ย. 2558 ]     
นว 0023.3/16801 การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 มิ.ย. 2558 ]     
นว 0023.3/ว16791,นว 0023.3/ว16792 กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินการจัดซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 26 มิ.ย. 2558 ]     
นว 0023.3/ว16539,นว 0023.3/ว16540 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 มิ.ย. 2558 ]   
นว 0023.3 การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (Child development center [ 26 มิ.ย. 2558 ]     
นว 0023.3/ว16606,นว 0023.3/ว16607 การดำเนินการตามมติ ก.ก.ถ.เรื่อง (ร่าง)แผนการกระจายอำนาจฯ (ฉบับที่ 3)พ.ศ..... และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ(ฉบับที่ 3) [ 24 มิ.ย. 2558 ]   
นว 0023.3/ว16608,นว 0023.3/ว16609 หารือการตั้งงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเบี้ยความพิการ [ 24 มิ.ย. 2558 ]   
นว 0023.3/ว16604,นว 0023.3/ว16605 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการทำความตกลงร่วมมือจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน [ 24 มิ.ย. 2558 ]   
นว 0023.4/ว947 โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ [ 25 มิ.ย. 2558 ]   
นว 0023.2/ว16674,นว 0023.2/ว16675 ขอทราบความต้องการแพทย์ ทัตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2559 [ 25 มิ.ย. 2558 ]   
นว 0023.2/ว16554,นว 0023.2/ว16555 แจ้งกำหนดวันเปิดใช้งาน "ระบบอนุมัติโดยนายทะเบียนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ในโปรแกรมลงทะเบียนผู้มีสิทธิสวัส [ 24 มิ.ย. 2558 ]   
นว 0023.3/ว943,นว 0023.3/ว944 เสนอโครงการขอความเห็นชอบคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด [ 24 มิ.ย. 2558 ]   
นว 0023.2/ว16456,นว 0023.2/ว16457 การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ช่วย และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง ประจำปี 2558 [ 24 มิ.ย. 2558 ]   
นว 0023.4/ว164181 โครงฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 24 มิ.ย. 2558 ]   
นว 0023.3/ว919,นว 0023.3/ว920 ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก [ 23 มิ.ย. 2558 ]   
นว 0023.3/ว918 การจัดทำตัวชี้วัดตามตำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก [ 22 มิ.ย. 2558 ]   
นว 0023.3/907,นว 0023.3/908 รายงานผลการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย [ 18 มิ.ย. 2558 ]   
   
 
รับโอน(ย้าย) (22 เม.ย. 2558)    อ่าน 1256  ตอบ 2  
ประชาสัมพันธ์เวปไซต์ อบต.ตากฟ้า (3 เม.ย. 2558)    อ่าน 4025  ตอบ 22  
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ค่ะ (29 ส.ค. 2557)    อ่าน 1601  ตอบ 1  
 
 
ทต.บ้านแดน ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.บ้านแดนค่ะ (1 ก.ค. 2558)    อ่าน 5051  ตอบ 21
อบต.ตาคลี เทสโก้โลตัสตาคลี (29 มิ.ย. 2558)    อ่าน 18500  ตอบ 86
อบต.ตาคลี หนึ่งจังหวัด หนึ่งทะแลสาป (29 มิ.ย. 2558)    อ่าน 159  ตอบ 2
อบต.หนองพิกุล รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (26 มิ.ย. 2558)    อ่าน 31  ตอบ 0
อบต.เนินศาลา น้ำประปาสายล่างของหมู่8เป็นสีเหลือง (26 มิ.ย. 2558)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.ปางสวรรค์ เรียนนายก อบต.ครับ (25 มิ.ย. 2558)    อ่าน 398  ตอบ 4
อบต.ปางสวรรค์ สอบถามท่านปลัดครับ (25 มิ.ย. 2558)    อ่าน 158  ตอบ 1
ทต.บรรพตพิสัย กิจกรรมวันต่อต้ายยาเสพติดโลก (25 มิ.ย. 2558)    อ่าน 23  ตอบ 1
อบต.ท่างิ้ว ร้านบรรพตอิงค์เจ็ท (ตึกธนาคารกสิกรไทย ตลาดบรรพตฯ) ขออนุญาตแนะนำตัวค่ะ (23 มิ.ย. 2558)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.บางแก้ว บรรพตอิงค์เจ็ท (ตึกธนาคารกสิกรไทย ตลาดบรรพต) ขออนุญาตแนะนำร้านรับทำป้ายค่ะ (23 มิ.ย. 2558)    อ่าน 20  ตอบ 0
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. มท 0806/ว29 [บัญชีรายชื่อ อปท.]  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดของตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนที่แม่บท สน.คท. มท 0809.3/ว7 [เอกสารแนบ]  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
แนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1353  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
กำชับและเร่งรัดการรายงานการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศ อปท. ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.3/ว1352  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 4/2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1351  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/9526 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/9516,9517,9518,9519 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/9514,9515 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อดำเนินการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1350  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
เร่งรัดการกรอกแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินการจัดซื้อโครงการอาหารเสริม(นม) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1348  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 8 (เดือนกรกฎาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1337 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
ขอขยายระยะเวลาการส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1336  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 8 (เดือนกรกฎาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1327 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติกรณีข้าราชการและผู้รับบำนาญที่มีการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ประสงค์ยื่น undo ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว28  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1334  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1335  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
การโอนจัสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/9234-9309 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1304  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
การเลือกสรรจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ด่วนมาก กจ. มท 0802.3/ว1  [ 26 มิ.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 2 สน.บถ. มท 0809.9/ว22  [ 26 มิ.ย. 2558 ]
ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1330  [ 26 มิ.ย. 2558 ]
เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินงานและเงินเหลือจ่ายโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1329  [ 26 มิ.ย. 2558 ]
ประกาศเกณฑ์การผ่านการทดสอบ V-NET ที่ใช้ประกอบการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกาาและการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้านการอาชีวศึกษา สน.กศ. มท 0893.2/ว1308  [ 26 มิ.ย. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6/2558 ประจำเดือนมีนาคม 2558 สน.คท. มท 0808.3/ว1310 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มิ.ย. 2558 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1323  [ 26 มิ.ย. 2558 ]
 
   
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. ปรับปรุงอะไร?
  น้ำเพื่อการบริโภค
  น้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า
  ถนน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2551
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player