Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 


กิจกรรมสภากาแฟยามเช้ [ 4 ก.พ. 2559 ] อ่าน 11 


โครงการ PEA รักษ์น้ำ [ 28 ม.ค. 2559 ] อ่าน 9 


โครงการจัดกิจกรรมวัน [ 20 ม.ค. 2559 ] อ่าน 26 
 
 
ประกาศ เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอ [ 19 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 77 
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (กรณีการกำหนดค่าลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2546) [ 16 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 47 
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 16 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 54 
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 16 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 57 
 
อบต.เนินศาลา ตรวจสอบสภาวะอากาศกับกรมอุตินิยมวิทยา [ 8 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองกรด ตารางกำหนดการออกเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน [ 8 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองกระโดน ประชาสัมพันธ์ มอบเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ [ 8 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.ช่องแค ประกาศสอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค [ 8 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 8 
ทต.บางมะฝ่อ งานโครงการส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจรักสุขภาพ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.เนินศาลา การประชุมประชาคม [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.สายลำโพง โครงการขุดลอกลำคลองจากหน้าวัดหนองสองห้อง หมู่ที่ 5 ต.สายลำโพง [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.สายลำโพง โครงการขุดลอกลำคลองสายลำโพง หมู่ที่ 6 [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.สายลำโพง โครงการขุดลอกลำคลองหนองนก หมู่ที่ 2 ต.สายลำโพง [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.สายลำโพง โครงการขุดลอกลำคลองสายลำโพง หมู่ที่ 3 [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.สายลำโพง โครงการขุดลอกลำคลองเรียบถนน 1119 หมู่ที่ 12 ต.สายลำโพง [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.เนินกว้าว ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง(ผญบ.)โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านโคกหม้อ(ต่อคส [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.เนินกว้าว ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง(ผญบ.) โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนางทูน กันยา [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.บางม่วง ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บางม่วง สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี2559 [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.ด่านช้าง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 8 

 
 
นว 0023.3/ว 4286 แบบรายงานการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด [ 5 ก.พ. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 4287 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local competency Test:LCT) [ 5 ก.พ. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 4288 สนับสนุนการจัดตั้งชมรมส่งเสริมคนดีตามแนวพระราชดำริ [ 5 ก.พ. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 4246 แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการ "มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ" และแบบรายงานประจำเดือน [ 5 ก.พ. 2559 ]     
นว 0023.3/ว4153 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) Local Sufficiency Economy Plan: LSEP) [ 4 ก.พ. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 4059 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ก.พ. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 4059 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ก.พ. 2559 ]     
นว 0023.3/ว4059 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ก.พ. 2559 ]     
นว 0023.3/ ว4059 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ก.พ. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 4059 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ก.พ. 2559 ]     
นว 0023.3/ว4059 แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ก.พ. 2559 ]     
นว 0023.5/ 4060 แจ้งหนังสือเวียนสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ก.พ. 2559 ]     
นว 0023.3/4021 แจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเ [ 3 ก.พ. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 4022 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำการศึกษา 2558 [ 3 ก.พ. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 4017 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 [ 3 ก.พ. 2559 ]     
นว 0023.2/ว3656 การแต่งเครื่องแบบพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระบบจำแนกตำแหน่งในระบบแท่ง [ 2 ก.พ. 2559 ]   
นว 0023.3/105 สำรวจเครื่องมือเครื่องจักรกลในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ [ 2 ก.พ. 2559 ]   
นว 0023.3/ว103 การสำรวจเครื่องจักรสำหรับขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ปี พ.ศ.2559 [ 1 ก.พ. 2559 ]   
นว 0023.1/2581 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ป [ 26 ม.ค. 2559 ]   
นว 0023.4/ว 3362 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 [ 1 ก.พ. 2559 ]   
   
 
รับโอน(ย้าย) (22 เม.ย. 2558)    อ่าน 1387  ตอบ 2  
ประชาสัมพันธ์เวปไซต์ อบต.ตากฟ้า (3 เม.ย. 2558)    อ่าน 4190  ตอบ 22  
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ค่ะ (29 ส.ค. 2557)    อ่าน 1765  ตอบ 1  
 
 
อบต.ทุ่งทอง  เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เปิดให้บร (9 ก.พ. 2559)    อ่าน 428  ตอบ 2
อบต.ท่าไม้ ประกาศรับสมัครสอบ (4 ก.พ. 2559)    อ่าน 49  ตอบ 2
อบต.หนองกระโดน มีงานให้กลุ่มแม่บ้านหรือคนว่างงานทำค่ะ (4 ก.พ. 2559)    อ่าน 45498  ตอบ 327
อบต.นครสวรรค์ตก ปัญหาน้ำประปา (4 ก.พ. 2559)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.เนินมะกอก ขอคำแนะนำการใช้ที่ดิน (1 ก.พ. 2559)    อ่าน 26  ตอบ 0
อบต.หนองโพ ขอแนะนำธุรกิจออนไลน์ (30 ม.ค. 2559)    อ่าน 23  ตอบ 0
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ขอแนะนำธุรกิจออนไลน์ (30 ม.ค. 2559)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.หนองกรด รับสมัครด่วน!!! พนักงานฝ่ายผลิต 500 อัตรา (30 ม.ค. 2559)    อ่าน 11845  ตอบ 30
อบต.วัดไทรย์ สอบถาม (25 ม.ค. 2559)    อ่าน 691  ตอบ 3
อบต.ท่างิ้ว เกี่ยวกับการทอดผ้าป่าของวัดมงคลรัตนาราม (24 ม.ค. 2559)    อ่าน 21922  ตอบ 183
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
วัดตากฟ้า พระอาราหลวง
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่่ที่ 4 ตำบลตากฟ้า
 
 
 
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว 268  [ 4 ก.พ. 2559 ]
แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการ (มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ) และแบบรายงานประจำเดือน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว266  [ 4 ก.พ. 2559 ]
การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว258  [ 4 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว262 [รายชื่อ]  [ 3 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว261 [รายชื่อ]  [ 3 ก.พ. 2559 ]
ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว251  [ 3 ก.พ. 2559 ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานทางวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นและระดับส่วนกลาง แทนตำแหน่งที่ว่างลง สน.กศ. มท 0893.2/ว252  [ 3 ก.พ. 2559 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว253  [ 3 ก.พ. 2559 ]
การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ สน.สส. มท 0891.3/ว256 [แบบรายงาาน] [คู่มือการออกแบบ] [ตัวอย่างที่ดี ป.3]  [ 3 ก.พ. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2559) สน.คท. มท 0808.2/1412-1487 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว243  [ 3 ก.พ. 2559 ]
เร่งรัดดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม สน.พส. มท 0810.3/ว239 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ก.พ. 2559 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษาและการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว255  [ 2 ก.พ. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.มถ. มท 0892.4/ว234  [ 2 ก.พ. 2559 ]
แจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว248  [ 2 ก.พ. 2559 ]
ขอให้จัดส่งแบบสำรวจเครื่องมือเครื่องจักรกลในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแห่งน้ำสาธารณะ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว249  [ 2 ก.พ. 2559 ]
การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว244  [ 2 ก.พ. 2559 ]
แนวทางการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) ในการป้องกันควบคุมวัณโรค เอดส์ ซิฟิลิส โรคเรื้อน มาลาเรีย และโรคพยาธิใบไม้ในตับ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว247 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 2 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/637  [ 2 ก.พ. 2559 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency Test : LCT) ประจำปีงบประมาณ 2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว240,ว241  [ 2 ก.พ. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 2 (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2559) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/1488  [ 1 ก.พ. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/1498-1502 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.พ. 2559 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว238  [ 1 ก.พ. 2559 ]
การตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่องการจัดทำและการบริหารสัญญาของหน่วยงานของรัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว0523  [ 1 ก.พ. 2559 ]
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.4/ว1  [ 1 ก.พ. 2559 ]
 
   
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. ปรับปรุงอะไร?
  น้ำเพื่อการบริโภค
  น้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า
  ถนน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2551
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player