โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2557 [ 22 ส.ค. 2557 ] อ่าน 27 
 


โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปี 2557 [ 22 ส.ค. 2557 ] อ่าน 19 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง นายช่างโยธา [ 26 มี.ค. 2557 ] อ่าน 98 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 4 สา [ 23 ม.ค. 2557 ] อ่าน 123 
ประกาศสอบราคาซื้อลูกรัง หมู่ที่ 1 - 8 พร้อมปรับเกรดเรียบเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนน [ 9 ส.ค. 2556 ] อ่าน 166 
 
อบต.อ่างทอง กืจกรรมวันแม่ [ 3 ก.ย. 2557 ]  อ่าน 0 
อบต.แม่เปิน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน เรื่อง สอบราคาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน [ 2 ก.ย. 2557 ]  อ่าน 10 
อบต.ลาดทิพรส ประกาศการกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง เฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) [ 2 ก.ย. 2557 ]  อ่าน 9 
อบต.บ้านไร่ [ 2 ก.ย. 2557 ]  อ่าน 6 
อบต.หนองกระโดน ประชุมสภากาแฟยามเช้า [ 2 ก.ย. 2557 ]  อ่าน 18 
อบต.นครสวรรค์ออก “โครงการเฉลิมพระเกียรติและเชิดชูราชวงศ์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557” [ 2 ก.ย. 2557 ]  อ่าน 12 
อบต.บางแก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง ประกาศการใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) และ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) [ 2 ก.ย. 2557 ]  อ่าน 6 
อบต.บางแก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ และ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าลานกีฬา หมู่ที่ ๔,๕ และหมู่ที่ ๗ ของตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย [ 2 ก.ย. 2557 ]  อ่าน 9 
อบต.บางพระหลวง ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2557 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2557 [ 2 ก.ย. 2557 ]  อ่าน 11 
อบต.นากลาง อบรมครอบครัวสัมพันธ์ [ 2 ก.ย. 2557 ]  อ่าน 9 
อบต.วังมหากร ประกาศสอบพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร [ 2 ก.ย. 2557 ]  อ่าน 24 
อบต.นครสวรรค์ตก นายจำลอง พรมหนองโดก ลงพื้นที่สำรวจระบบผลิตน้ำประปา [ 1 ก.ย. 2557 ]  อ่าน 20 
อบต.บางพระหลวง แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2557 [ 1 ก.ย. 2557 ]  อ่าน 13 
อบต.นครสวรรค์ตก การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก [ 1 ก.ย. 2557 ]  อ่าน 16 
อบต.ไผ่สิงห์ ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก ถนนสายหมู่ที่ 11 ต.ทับกฤช ติดต่อหมู่ที่ 9 ต.ไผ่สิงห์ (สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ต.ไผ่สิงห์) และโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 2,3,5,6,7,9,10 [ 1 ก.ย. 2557 ]  อ่าน 11 
อบต.ไผ่สิงห์ ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรั้วบริเวณอบต.ไผ่สิงห์, และโครงการก่อสร้างห้องน้ำคนพิการและโรงครัว พร้อมปรับปรุงห้องน้ำเดิม [ 1 ก.ย. 2557 ]  อ่าน 11 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประมวลภาพโครงการกีฬาต้านยาเสพติก"เนินขี้เหล็ก เกมส์" ประจำปี 2557 [ 1 ก.ย. 2557 ]  อ่าน 12 
อบต.กลางแดด ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) [ 1 ก.ย. 2557 ]  อ่าน 14 
อบต.กลางแดด ประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2557 [ 1 ก.ย. 2557 ]  อ่าน 13 
อบต.กลางแดด ประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2557 [ 1 ก.ย. 2557 ]  อ่าน 13 
 
 
  ผ้าฝ้ายทอมือ เข่งไม้ไผ่สีสุก       ผลิตภัณฑ์เห็ด
 
 
แนวทางปฏิบัติการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) ตามโครงการ e-Plan สน.พส. มท 0810.5/ว1474  [ 2 ก.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2557) ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว1468 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.ย. 2557 ]
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1466 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.ย. 2557 ]
การเลื่อนวันคัดเลือก/สอบคัดเลือก กรณีเหตุจำเป็น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว78  [ 1 ก.ย. 2557 ]
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว77  [ 1 ก.ย. 2557 ]
การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1458  [ 1 ก.ย. 2557 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการ (สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1454  [ 1 ก.ย. 2557 ]
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1457  [ 1 ก.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1452  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว742  [ 29 ส.ค. 2557 ]
 
 
 ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ค่ะ (29 ส.ค. 2557) อ่าน 1151  ตอบ 1  
 สมัครงาน trueสวัสดิการเป็นไปตามที่คาดไหม (22 มิ.ย. 2557) อ่าน 186  ตอบ 0  
 
 
 
 อบต.ทับกฤชใต้ ขอเชิญชวนโพสข้อความเทิดทูน สถาบันกันครับ (3 ก.ย. 2557) อ่าน 3  ตอบ 0  
 อบต.ท่างิ้ว ขอเชิญชวนโพสข้อความเทิดทูน สถาบันกันครับ (3 ก.ย. 2557) อ่าน 4  ตอบ 0  
 อบต.แม่เปิน  เปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 หมู่ประชาเป็นสุข 2 ก.ย.2557 ที่ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ พระครูมงคลภาวนานุสิฐ บรรยายธรรม ผ.ช วัดปากน้ำภาษีเจริณ กทม พระมหายิ้ม วัดปากน้ำภาษีเจริญ กทม พิธีกร นายชัยโรจน์ มีแดง ผ (3 ก.ย. 2557) อ่าน 32  ตอบ 13  
 อบต.นครสวรรค์ออก ขอขอบคุณ นายก อบต. นครสวรรค์ออกและเจ้าหน้าที่ (2 ก.ย. 2557) อ่าน 30  ตอบ 2  
 อบต.ตะคร้อ ขอคุณท่านนายกและคณะผู้บริหาร (2 ก.ย. 2557) อ่าน 11  ตอบ 0  
 อบต.ไผ่สิงห์ ประเมินผลตนเองเป็นระยะๆในการหางาน (2 ก.ย. 2557) อ่าน 146  ตอบ 0  
 อบต.ท่างิ้ว สอบถามเรื่องผ้าป่าวัดมงคลรัตนาราม (2 ก.ย. 2557) อ่าน 166  ตอบ 0  
 อบต.บางตาหงาย  ขออนุญาติ ฝากประชาสัมพันธ์ เสื้อหม้อฮ่อมสินค้าร้านค้าโยธาไทย (2 ก.ย. 2557) อ่าน 154  ตอบ 0  
 อบต.อ่างทอง อบต.ด่านช้าง รับโอน/ย้าย และบรรจุพนักงานส่วนตำบล (2 ก.ย. 2557) อ่าน 703  ตอบ 0  
 อบต.หนองกระโดน รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชนหรือเปล่าค่ะ (1 ก.ย. 2557) อ่าน 332  ตอบ 4  
 
 
 
 
นว 0023.3/18364 ขอส่งเอกสารบรรจุเข้าวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ [ 1 ก.ย. 2557 ]   
นว 0023.5 ขอเลื่อนกำหนดการโครงการพัฒนานักบริหารงานคลังและเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน การคลังของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ [ 1 ก.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/18273 ,ที่ นว 0023.3/18272 โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม [ 1 ก.ย. 2557 ]   
นว 0023.2/ว18150,นว 0023.2/ว75 การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 28 ส.ค. 2557 ]   
นว 0023.1/ว1221 ข้อราชการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครั้งที่ 7/2557 [ 28 ส.ค. 2557 ]   
นว 0023.5/ว17998 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 27 ส.ค. 2557 ]   
นว 0023.5 ผลการดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 [ 27 ส.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/17666,นว 0023.3/17667 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ประจำปีการศึกษา 2557 [ 25 ส.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว17762 ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ [ 25 ส.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/17854,นว 0023.3/17855 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 [ 26 ส.ค. 2557 ]   
 
 


 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 2 พ.ค. 2551
 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. ปรับปรุงอะไร?
  น้ำเพื่อการบริโภค
  น้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า
  ถนน