Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 


พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร [ 31 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 15 


พิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดตากฟ้า พระอาราหลวง [ 31 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 17 


โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่ [ 27 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 21 
 
 
ประชาสัมพันธ์การรับแบบและยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและชำระภาษี ประจำปี 2560 [ 9 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 50 
ประชาสัมพันธ์แจ้งสำรวจและประเมินภาษีใหม่ ปี 2561-2564 [ 9 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 60 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพ [ 12 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 282 
ประกาศ เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอ [ 19 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 329 
 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ [ 23 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 14 
อบต.หนองปลิง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ช [ 23 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองปลิง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ด [ 23 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.บางมะฝ่อ ประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางมะฝ [ 23 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.วังมหากร โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 23 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.บางแก้ว ประกาศราคากลางจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) [ 23 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.ยางขาว ข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2559 ประกาศในราชกิจจานุเบก [ 23 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองตางู ประกาศใช้แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 23 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.ตาคลี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2560 [ 23 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองหลวง กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 7 หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะโก [ 23 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.ตาคลี สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2560 [ 23 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.พิกุล ตาราง ปปช.01 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 [ 22 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.พิกุล ปร.5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 [ 22 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.พิกุล ปร.4 ก่อสร้างถนนคอนเรีตเสริมเหล็ก ม.1 [ 22 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.พิกุล ตาราง ปปช.01 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 [ 22 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 4 

 
 
นว 0023.3/ ว21978 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 23 ส.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 21978 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 [ 22 ส.ค. 2560 ]     
นว 0023.2/ว 21977 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพ [ 23 ส.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 21821 ประกาศกระทรวงศึกษาธการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 21 ส.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 21822 ขอความร่วมมือการคุ้มครองสิทธิของผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) เอดส์  [ 21 ส.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 20728 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ ประจำปี 2560 ตามแนวทาง thin [ 10 ส.ค. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 652 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่32/2560 และข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 49/2560  [ 18 ส.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/21508 ขออนุญาตให้ครูปฏิบัติการสอนเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงเครื่องมือประเมิน (ข้อสอบ) ชั้นประถมศึกษา และชั้นมั [ 18 ส.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 21506 ขอเชิญร่วมงาน EDUCA 2017 : The 10th Annual Congress for Teacher Professional Development : งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิช [ 18 ส.ค. 2560 ]     
นว 0023.1/21585 โครงการยกย่องสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรมและประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิีดีโอส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิต [ 18 ส.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 21510 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครสวรรค์ [ 18 ส.ค. 2560 ]     
ที่ นว 0023.3/650 โครงการคัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ. 2560  [ 17 ส.ค. 2560 ]   
ที่ นว 00236.3/ว19655 การถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๓ ช่วงระหว่าง กม.๑๔-๐๒๐- กม.๑๕+๕๓๕ ระยะทาง ๑.๕๑๕ กิโลเมตร คืนให้กรมทางหลวงเป็นกรณีพิเศษ  [ 17 ส.ค. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 21284 แจ้งหลักเกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด" ระดับตำบล และ "อำเภอสะอาด" ระดับจังห [ 16 ส.ค. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 21108 การจัดทำแผนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์  [ 11 ส.ค. 2560 ]   
นว 0023.2/ว 21445 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 17 ส.ค. 2560 ]   
นว 0023.2/ว 21446 การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภารณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญร [ 17 ส.ค. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 21416 การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานฌาปนกิจสงเคราะห์ระดับต้น  [ 16 ส.ค. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 21286 ขอความอนุเคราะห์กำชับสถานศึกษาให้เฝ้าระวังปัญหาปัจจัยเสี่ยง [ 16 ส.ค. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 21415 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561  [ 16 ส.ค. 2560 ]   
   
 
เรียน นายก อบต.วัดไทร ช่วยสนใจเรื่องขยะและสุขภาพอนามัยหน่อย (8 พ.ย. 2559)    อ่าน 3816  ตอบ 21  
รับโอน(ย้าย) (22 เม.ย. 2558)    อ่าน 1740  ตอบ 2  
ประชาสัมพันธ์เวปไซต์ อบต.ตากฟ้า (3 เม.ย. 2558)    อ่าน 4896  ตอบ 22  
 
 
อบต.เนินมะกอก ดอกดาวเรื่อง (21 ส.ค. 2560)    อ่าน 25  ตอบ 3
อบต.แม่วงก์ เทิดทูนสถาบัน (18 ส.ค. 2560)    อ่าน 643  ตอบ 85
อบต.ท่างิ้ว เกี่ยวกับการทอดผ้าป่าของวัดมงคลรัตนาราม (17 ส.ค. 2560)    อ่าน 31227  ตอบ 205
อบต.หนองกระโดน รับสมัครงาน พนักงานดูแลผู้สูงอายุประจำศูนย์ จ. เมือง จ. นครสวรรค์ (16 ส.ค. 2560)    อ่าน 460  ตอบ 1
อบต.หนองกรด ขอสอบถาม ความจริงเรื่องของ สำนักสงฆ์ ครับ (15 ส.ค. 2560)    อ่าน 4504  ตอบ 28
อบต.หนองกระเจา จะปล่อยให้ชาวบ้านลำบาก * * * กนานไหม (13 ส.ค. 2560)    อ่าน 53  ตอบ 1
อบต.เขาดิน น้ำประปาหมุ่บ้าน (11 ส.ค. 2560)    อ่าน 155  ตอบ 2
อบต.นครสวรรค์ออก สอบถามการซ่อมไฟแสงสว่างบนทางถนน ชำรุด (31 ก.ค. 2560)    อ่าน 43  ตอบ 1
อบต.นครสวรรค์ออก ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้สูงริมถนนตรงข้ามบ้าน (31 ก.ค. 2560)    อ่าน 40  ตอบ 1
อบต.ทับกฤชใต้ สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (23 ก.ค. 2560)    อ่าน 26  ตอบ 0
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
วัดตากฟ้า พระอาราหลวง
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่่ที่ 4 ตำบลตากฟ้า
 
 
 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1659  [ 21 ส.ค. 2560 ]
การดำเนินงานการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1650  [ 21 ส.ค. 2560 ]
โครงการสัมมนาและชี้แจงเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1658  [ 21 ส.ค. 2560 ]
การขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว4676 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ส.ค. 2560 ]
การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1655  [ 21 ส.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อประสานงานแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1654  [ 21 ส.ค. 2560 ]
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.6/ว1640  [ 21 ส.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 5 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/8686-8699 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ส.ค. 2560 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1633 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ส.ค. 2560 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักสันทนาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.5/ว1645  [ 18 ส.ค. 2560 ]
การมอบอำนาจกรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น (Matching Fund) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1634  [ 18 ส.ค. 2560 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สน.บถ. มท 0809.2/ว77  [ 18 ส.ค. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว1624  [ 17 ส.ค. 2560 ]
สอบถามความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1627 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2560 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2560 ]
แจ้งแก้ไขรายละเอียดการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนธันวาคม 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2560 ]
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว1572  [ 17 ส.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1613  [ 17 ส.ค. 2560 ]
แจ้งปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด"ฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1619  [ 16 ส.ค. 2560 ]
เผยแพร่เอกสาร ประเด็นคำถาม - แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1617  [ 16 ส.ค. 2560 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว106  [ 16 ส.ค. 2560 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว105  [ 16 ส.ค. 2560 ]
การดำเนินงาน โครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี (Excellent Happy Home Ward, Kao PraNgam Tessaban, Lopburi)กพส. มท 0810.6/ว4516  [ 16 ส.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว4519  [ 16 ส.ค. 2560 ]
โครงการฝึกอบรม แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สน.คท. มท 0808.2/ว1615  [ 16 ส.ค. 2560 ]
 
   
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. ปรับปรุงอะไร?
  น้ำเพื่อการบริโภค
  น้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า
  ถนน
 
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2551
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player