Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 


ประชุมสภาองค์การบริห [ 26 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 49 


กิจกรรมเฉลิมพระเกียร [ 26 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 37 


สภากาแฟยามเช้าประจำเ [ 26 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 42 
 
 
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง นายช่างโยธา [ 26 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 190 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 4 สา [ 23 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 189 
ประกาศสอบราคาซื้อลูกรัง หมู่ที่ 1 - 8 พร้อมปรับเกรดเรียบเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนน [ 9 ส.ค. 2556 ]   อ่าน 233 
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 3 โครงการ [ 20 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 290 
 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ [ 30 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 24 
อบต.ฆะมัง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี [ 30 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.เนินศาลา อบต.เนินศาลา จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 [ 30 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 14 
อบต.เนินศาลา ได้รับการสนับสนุนผ้าห่มกันหนาวจากศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 22 จังหวัดนครสวรรค์ เพื [ 30 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 14 
อบต.ลาดยาว ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคสล.E5/2558 [ 30 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.ลาดยาว ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคสล.ฯ [ 30 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 14 
อบต.วังมหากร ประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อสร้างจริยธรรม คุณธรรม ความรักควา [ 30 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 18 
อบต.หนองยาว ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ [ 30 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 20 
ทต.บ้านแดน ประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ [ 30 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 21 
อบต.บึงปลาทู ประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ [ 30 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 21 
อบต.ท่าไม้ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. [ 30 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 18 
อบต.ทับกฤชใต้ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 [ 29 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
อบต.ทับกฤชใต้ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 29 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
อบต.ทับกฤชใต้ ประชุมกรมทรัพยากรน้ำ [ 29 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.มาบแก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง จัดจ้างสอบราคา จำนวน 3 โครงการ [ 29 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 16 

 
 
นว 0023.3/155,นว 0023.3/156 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ 29 ม.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว164,นว 0023.3/ว165 เร่งรัดแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย [ 30 ม.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/2769 การดำเนินงานโครงการพระดาบสสัญจร ประจำปี พ.ศ.2558 [ 29 ม.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/2629,นว 0023.3/2630 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรายการก่อสร้างลานกีฬา [ 23 ม.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว2695,นว 0023.3/2696 โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2558 [ 29 ม.ค. 2558 ]     
นว 0023.5/ว7681,นว 0023.5/ว7682 มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ [ 25 ม.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว2762,นว 0023.3/ว2763 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประม [ 29 ม.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/2691 การพิจารณาโครงการเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศปีงบประม [ 29 ม.ค. 2558 ]     
ที่ นว 0023.3/157 , นว 0023.3/158 การสำรวจข้อมูลกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งแห่งอยู่ในพื้นที่หนึ่งตำบล [ 29 ม.ค. 2558 ]     
นว 0023.1/ว51 ขอเชิญร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ [ 29 ม.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว1651,นว 0023.3/ว1642 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบปเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง [ 29 ม.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว2693,นว 0023.3/ว2694 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุกการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 29 ม.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว2697,นว 0023.3/ว2698 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 29 ม.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว2689,นว 0023.3/ว2690 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมแสร้าง/ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร [ 29 ม.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/148,นว 0023.3/ว149 รายงานการส่งคืนอัตราครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 ม.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/147 ,นว 0023.3/146 ขอให้รายงานข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 [ 28 ม.ค. 2558 ]     
นว.0023.5/ว.2571 เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2557- พ.ศ.2558 [ 28 ม.ค. 2558 ]     
0023.5/2570 เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ..2557 - พ.ศ. 2558 [ 28 ม.ค. 2558 ]     
นว 0023.4/ว2567 ขอให้สำรวจเหตุการณ์การกระทำความดีของพลเมืองดี [ 28 ม.ค. 2558 ]     
นว 0017.3/ว25147 การดำเนินโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อสร้างจริยธรรม คุณธรรม ความรักความสามัคคี และการต่อต้าน [ 6 พ.ย. 2557 ]   
   
 
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ค่ะ (29 ส.ค. 2557)    อ่าน 1455  ตอบ 1  
สมัครงาน trueสวัสดิการเป็นไปตามที่คาดไหม (22 มิ.ย. 2557)    อ่าน 291  ตอบ 0  
รับสมัครเจ้าพนักงานสาธารณสุขบ้างไหมค่ะ (28 พ.ค. 2557)    อ่าน 183  ตอบ 0  
 
 
อบต.หนองกรด รับสมัครด่วน!!! พนักงานฝ่ายผลิต 500 อัตรา (31 ม.ค. 2558)    อ่าน 4627  ตอบ 10
อบต.สระทะเล แหล่งกำเนิดเต้นกำรำเคียวใช่ปะ (30 ม.ค. 2558)    อ่าน 316  ตอบ 6
อบต.แม่เปิน อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่ต่างกันอย่างไรและทำอะไร (30 ม.ค. 2558)    อ่าน 11599  ตอบ 22
อบต.แม่เปิน รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 3 ( ปริญญาโท) มจร ส่วนกลาง (30 ม.ค. 2558)    อ่าน 3266  ตอบ 243
อบต.แม่วงก์ รู้ทันน้ำ แก้น้ำท้วม (29 ม.ค. 2558)    อ่าน 282  ตอบ 5
อบต.หนองโพ อบต.หนองโพ (28 ม.ค. 2558)    อ่าน 147  ตอบ 1
อบต.แม่วงก์ หนึ่งจังหวัด หนึ่งทะแลสาป (26 ม.ค. 2558)    อ่าน 97  ตอบ 4
อบต.ตาคลี เตือนภัย เฝ้าดูพายุปีพ.ศ 2558 (23 ม.ค. 2558)    อ่าน 209  ตอบ 7
อบต.แม่เปิน วัดประดู่งาม/สระสวัสดิ์ (สำนักปฎิบัติธรรม) อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (22 ม.ค. 2558)    อ่าน 1922  ตอบ 102
อบต.แม่เปิน กุฏิรับรอง วัดลานชัยสามัคคีธรรม อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (22 ม.ค. 2558)    อ่าน 185  ตอบ 18
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
การจัดระเบียบทางเท้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจร ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว204  [ 30 ม.ค. 2558 ]
แนวปฏิบัติในการปรับพฤติกรรมตามค่านิยมของคนไทย 12 ประการ สน.กศ. มท 0893.2/ว203  [ 29 ม.ค. 2558 ]
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาระดับผู้บริหารสถานศึกษา สน.กศ. มท 0893.2/ว201  [ 29 ม.ค. 2558 ]
เร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบรายจ่ายลงทุน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว0607 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ม.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมกราคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว191 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ม.ค. 2558 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 10 สน.กศ. มท 0893.4/ว182  [ 28 ม.ค. 2558 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 9 สน.กศ. มท 0893.4/ว181  [ 28 ม.ค. 2558 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 8 สน.กศ. มท 0893.4/ว180  [ 28 ม.ค. 2558 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว188  [ 28 ม.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/1445-1520 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ม.ค. 2558 ]
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว170  [ 27 ม.ค. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว167 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/1724-1742 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2558 ]
การจัดทำข้อมูลเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (สบศ.4) ของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสถานศึกษา สน.บถ. มท 0809.4/ว175  [ 27 ม.ค. 2558 ]
เร่งรัดแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว179  [ 27 ม.ค. 2558 ]
แจ้งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด ให้สำรวจและรวบรวมข้อมูล อปท. ที่มีมากกว่าหนึ่งแห่งในพื้นที่หนึ่งตำบล ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.2/ว174 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2558 ]
ขอให้เฝ้าระวังไฟไหม้สถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว177  [ 27 ม.ค. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 3 (เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว173 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2558 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสำหรับส่วนราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มของผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดที่ประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว169  [ 27 ม.ค. 2558 ]
แจ้งเพิ่มเติมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว172  [ 27 ม.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดรายการก่อสร้างลานกีฬา (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว146  [ 27 ม.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว168 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2558 ]
การเปิดรับสมัครตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สน.พส. มท 0810.4/ว162  [ 26 ม.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2558) สน.คท. มท 0808.2/1551-1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2558 ]
การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว164 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2558 ]
 
   
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. ปรับปรุงอะไร?
  น้ำเพื่อการบริโภค
  น้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า
  ถนน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2551
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player