Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 


พิธีลงนามแสดงความอาล [ 27 ต.ค. 2559 ] อ่าน 4 


พิธีวันปิยมหาราช ประ [ 27 ต.ค. 2559 ] อ่าน 3 


กิจกรรมการลงนามถวายค [ 20 ต.ค. 2559 ] อ่าน 9 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพ [ 12 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 63 
ประกาศ เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอ [ 19 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 215 
ประการองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า เรื่อง ผลการพิจารณางานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ท [ 7 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 83 
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 7 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 159 
 
อบต.นครสวรรค์ออก กองทุน สปสช.อบต.นว.ออก ตรวจสุขภาพฟันให้กับเด็กนักเรียน สพด.บ้านไผ่ล้อม [ 28 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองปลิง กศน.รับย้อมผ้าฟรี และสอนทำริบบิ้นฟรี [ 28 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
อบต.บางตาหงาย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงิ [ 28 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.บางม่วง ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่๔ ประจำที่ ๒๕๕๙ [ 28 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก พิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยแด่พระบาทสามเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ 28 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.บางม่วง ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่๔ ประจำที่ ๒๕๕๙ [ 28 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.สายลำโพง ประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนคนพิการ [ 28 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.บางตาหงาย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงิน [ 28 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.ตาคลี ร้อยดวงใจจุดเทียนถวายความอาลัยแด่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ” [ 28 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.สายลำโพง ประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 28 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
ทต.โกรกพระ กิจกรรมโครงการจุดเทียนแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ม [ 28 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.ยางขาว [ 28 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
อบต.บางตาหงาย ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธืิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 28 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
ทต.บางมะฝ่อ พิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหติตลาธิเบศ [ 28 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560 - 2562) [ 28 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 2 

 
 
นว 0023.3/ว 35148 การดำเนินงาน "โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี" [ 27 ต.ค. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 35147 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2560 [ 27 ต.ค. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 35149 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี [ 27 ต.ค. 2559 ]     
นว 0023.5/ว35105 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 26 ต.ค. 2559 ]     
นว 0023.4/ว 1024 การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น [ 26 ต.ค. 2559 ]     
นว 0023.4/ว 35031 สำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการบริหารราชการกรณีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ หรือกรณีผู [ 26 ต.ค. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 34998 ขอแก้ไขรายชื่อผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการรายที่ถูกลงโทษตัดสิทธิการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ส่ว [ 26 ต.ค. 2559 ]     
นว 0023.3/35030 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ Thailand Local Government Summit 2016 [ 26 ต.ค. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 34995 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ปร [ 26 ต.ค. 2559 ]     
นว 0023.1/1021 ประชุมประจำเดือนข้าราชการสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ [ 25 ต.ค. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 34891 โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" [ 25 ต.ค. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 34891 (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" [ 25 ต.ค. 2559 ]     
นว 0023.5/ว 34340 แจ้งการเปิดตรวจ การตรวจสอบการเงินและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง [ 25 ต.ค. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 34892 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 1 [ 25 ต.ค. 2559 ]     
นว 0023.3/34890 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งว [ 25 ต.ค. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 34446 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 [ 19 ต.ค. 2559 ]   
นว 0023.5/ว 34332 แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559 ที่่เหลือจ่าย [ 21 ต.ค. 2559 ]   
นว .0023.5/ว 34333 การจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับการแก [ 21 ต.ค. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 34710 ประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 21 ต.ค. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 34711 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุด [ 21 ต.ค. 2559 ]   
   
 
รับโอน(ย้าย) (22 เม.ย. 2558)    อ่าน 1580  ตอบ 2  
ประชาสัมพันธ์เวปไซต์ อบต.ตากฟ้า (3 เม.ย. 2558)    อ่าน 4618  ตอบ 22  
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ค่ะ (29 ส.ค. 2557)    อ่าน 2167  ตอบ 1  
 
 
อบต.หนองตางู เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.หนองตางู อ.บรรพพิสัย จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (24 ต.ค. 2559)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.ยางตาล รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ ฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร แบบรายงาน ปอ 3 (19 ต.ค. 2559)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.ยางตาล รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ ฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร แบบรายงาน ปอ 2 (19 ต.ค. 2559)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.ยางตาล รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ ฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร แบบรายงาน ปอ 1 (19 ต.ค. 2559)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.ยางตาล รายงานควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย กองช่าง แบบ ปย 2 (19 ต.ค. 2559)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.ยางตาล รายงานควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย กองช่าง แบบ ปย 1 (19 ต.ค. 2559)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.ยางตาล รายงานควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย กองคลัง แบบ ปย 2 (19 ต.ค. 2559)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.ยางตาล รายงานควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย กองคลัง แบบ ปย 1 (19 ต.ค. 2559)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.ยางตาล รายงานควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย สำนักงานปลัด แบบ ปย 2 (19 ต.ค. 2559)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.ยางตาล รายงานควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย สำนักงานปลัด แบบ ปย 1 (19 ต.ค. 2559)    อ่าน 21  ตอบ 0
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
วัดตากฟ้า พระอาราหลวง
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่่ที่ 4 ตำบลตากฟ้า
 
 
 
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดดการศึกษาท้องถิ่นและระดับส่วนกลาง กศ. มท 0816.3/ว2167  [ 27 ต.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวบรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2211  [ 27 ต.ค. 2559 ]
แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยการประเมินระดับอาวุโส ในแบบ (อบจ.2) (ท.2) และ (อบต.2) สน.บถ. มท 0809.2/ว122  [ 27 ต.ค. 2559 ]
สำรวจความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2213  [ 27 ต.ค. 2559 ]
แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1-5 ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2560 สน.บถ. มท 0809.4/ว2208  [ 27 ต.ค. 2559 ]
การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2207  [ 27 ต.ค. 2559 ]
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก กม. มท 0804.5/ว6137  [ 27 ต.ค. 2559 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว124  [ 26 ต.ค. 2559 ]
แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2196  [ 25 ต.ค. 2559 ]
ขอให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่น ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ตามกำหนดเป็นประจำทุกเดือน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2186  [ 25 ต.ค. 2559 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2192  [ 21 ต.ค. 2559 ]
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2190  [ 21 ต.ค. 2559 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว6056 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 21 ต.ค. 2559 ]
ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.3/ว16  [ 20 ต.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 28 ประจำปี พ.ศ. 2559 สน.คท.  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14604 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14606 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14607 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14608 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 1 สน.บถ. มท 0809.4/ว2129 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว5862  [ 20 ต.ค. 2559 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2161  [ 20 ต.ค. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2182  [ 20 ต.ค. 2559 ]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ด่วนมาก กม. มท 0804.1/ว2169  [ 20 ต.ค. 2559 ]
 
   
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. ปรับปรุงอะไร?
  น้ำเพื่อการบริโภค
  น้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า
  ถนน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2551
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player