Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 


รับมอบพันธุ์ปลา [ 5 ต.ค. 2558 ] อ่าน 3 


โครงการสานสายใย ครอบ [ 5 ต.ค. 2558 ] อ่าน 5 


โครงการเศรษฐกิจพอเพี [ 5 ต.ค. 2558 ] อ่าน 9 
 
 
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง นายช่างโยธา [ 26 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 289 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 4 สา [ 23 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 258 
ประกาศสอบราคาซื้อลูกรัง หมู่ที่ 1 - 8 พร้อมปรับเกรดเรียบเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนน [ 9 ส.ค. 2556 ]   อ่าน 300 
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 3 โครงการ [ 20 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 373 
 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 9 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี ๒๕๕๙ [ 9 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าไม้ ประกาศใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2559 [ 9 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.ตาสัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 9 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.ตาสัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 9 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.วังมหากร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านหัวพลวง [ 9 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
ทต.โกรกพระ ประกาศ เรื่อง วันเวลาที่จะตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารงานป้องกันบ [ 9 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.บางแก้ว ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบปร [ 9 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.บางแก้ว ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ [ 9 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.พันลาน ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 2559 [ 9 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.ลาดทิพรส รายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 [ 9 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.วังม้า ประกาศศอบราคาจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย [ 9 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.มาบแก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็ [ 8 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 21 
อบต.นากลาง อบต.นากลาง นำโดย นายกประมวล เสนีย์ (นายก อบต.นากลาง) ร่วมโครงการขี่จักรยานไหว้พ [ 8 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.นากลาง กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ [ 8 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 8 

 
 
นว 0023.3/ว26576 การจัดงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (ระดับประเทศ)" [ 8 ต.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/26577 โครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนลงทุนโดยเอกชนของเทศบาลนครนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ [ 8 ต.ค. 2558 ]     
นว 0023.4/ว26499 พระราชบัญญัติควมคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘ [ 7 ต.ค. 2558 ]     
นว 0023.1/ว26331 ขอเชิญประชุมการมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ [ 6 ต.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว26339 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน ปีงบประมาณ 2558 [ 6 ต.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว26341 ขอเชิญร่วมงาน "รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง" [ 6 ต.ค. 2558 ]     
นว 0023.5/ว26332 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ต.ค. 2558 ]     
นว 0023.4/ว26311 การกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว26275 การประเมินสมรรถนะสำัญของผู้เรียน (Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2558 [ 6 ต.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว26276 การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงกาารพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโด [ 6 ต.ค. 2558 ]     
นว 0023.5/26224 แจ้งหนังสือเวียนสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ต.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว26226 แนวทางการปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย [ 5 ต.ค. 2558 ]     
นว 0023.5/ว26221 แนวทางการเรียกคืนเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.)ซึ่งผู้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทได้รับไปเกินสิทธิ [ 5 ต.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว26201 การเยี่ยมผู้พ้นโทษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ต.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว26200 ขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [ 5 ต.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว26185 แจ้งเบาะแสรถแร่จำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร [ 2 ต.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว26184 แนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 2 ต.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว26165 การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 2 ต.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว26094 การคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐานและโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ ประจำปี 2 [ 2 ต.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว26091 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [ 2 ต.ค. 2558 ]   
   
 
รับโอน(ย้าย) (22 เม.ย. 2558)    อ่าน 1303  ตอบ 2  
ประชาสัมพันธ์เวปไซต์ อบต.ตากฟ้า (3 เม.ย. 2558)    อ่าน 4115  ตอบ 22  
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ค่ะ (29 ส.ค. 2557)    อ่าน 1687  ตอบ 1  
 
 
อบต.ด่านช้าง โปรแกรม E-Meeting ทางเลือกใหม่ของการประชุม เพื่อลดปริมาณเอกสาร ดูผ่าน Tablet หรื (9 ต.ค. 2558)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.หนองหม้อ งานประเพณีลอยกระทง (9 ต.ค. 2558)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.ลาดยาว ขอข้อมูลเพื่อทำการวิจัยค่ะ (8 ต.ค. 2558)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.ท่างิ้ว เกี่ยวกับการทอดผ้าป่าของวัดมงคลรัตนาราม (7 ต.ค. 2558)    อ่าน 20468  ตอบ 176
อบต.แม่เล่ย์ ถนนชำรุด (7 ต.ค. 2558)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.แม่เล่ย์ น้ำประปาหมู่ที่19 (6 ต.ค. 2558)    อ่าน 1100  ตอบ 2
อบต.วัดไทรย์ สมาชิกสภา กับนายก อบต. มีหน้าที่ทำอะไร (6 ต.ค. 2558)    อ่าน 7810  ตอบ 10
ทต.โกรกพระ ที่ดิน (4 ต.ค. 2558)    อ่าน 20  ตอบ 1
อบต.หนองกรด ขยายไหล่ทางหมู่ที่4 (2 ต.ค. 2558)    อ่าน 93  ตอบ 2
อบต.บางตาหงาย รบกวนสอบถามท่าน ป.เกียร์ ครับ เรื่องการโอนย้าย (1 ต.ค. 2558)    อ่าน 3164  ตอบ 9
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
วัดตากฟ้า พระอาราหลวง
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่่ที่ 4 ตำบลตากฟ้า
 
 
 
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว2203 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 9 ต.ค. 2558 ]
การดำเนินการ (ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/15659 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2558 ]
การบันทึกตรวจรับงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่บันทึกผ่าน GFMIS Terminal บนระบบ GFMIS Web Online กค. มท 0803/ว2202 [เอกสารแนบ]  [ 9 ต.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว2200 [รายชื่อ]  [ 9 ต.ค. 2558 ]
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในงบการเงินก่อนส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ สน.คท. มท 0808.4/ว5902  [ 9 ต.ค. 2558 ]
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ การใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card) กค. มท 0803/ว2198  [ 8 ต.ค. 2558 ]
การดำเนินการตรวจสอบปัญหาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เน่าบูด ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว5578  [ 8 ต.ค. 2558 ]
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกรางวัล (ยอดครูผู้มีอุดมการณ์) โครงการ (ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู) ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว2188  [ 7 ต.ค. 2558 ]
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว5946 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ต.ค. 2558 ]
การขอความเห็นชอบจัดตั้งฝ่าย กรณีให้ความเห็นชอบย้อนหลัง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว101  [ 7 ต.ค. 2558 ]
เน้นย้ำมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก สน.สส. มท 0891.3/ว2194  [ 7 ต.ค. 2558 ]
การแก้ไขคำผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 สน.คท. มท 0808.2/ว2189  [ 7 ต.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือจัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่แบบบูรณาการของกรมทางหลวงชนบท ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2187  [ 6 ต.ค. 2558 ]
การส่งเงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2558 สน.คท. มท 0808.4/ว26  [ 6 ต.ค. 2558 ]
รายละเอียดประกอบรายงานการเงินประจำปี 2558 กค. มท 0803/ว2185  [ 6 ต.ค. 2558 ]
การจัดงาน มหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (ระดับประเทศ) สน.กศ. มท 0893.3/ว2183  [ 6 ต.ค. 2558 ]
การเผยแพร่หนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทย วรรณคดีไทย ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนแก่โรงเรียนระดับประถมศึกษา สน.กศ. มท 0893.2/ว2180  [ 5 ต.ค. 2558 ]
การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว2175  [ 5 ต.ค. 2558 ]
การนำกรอบยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครูอาจารย์หัวหน้า 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้) สน.กศ. มท 0893.2/ว2174 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ต.ค. 2558 ]
ขอส่งหนังสือกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผ่นซีดีรอม สน.กม. มท 0804.1/ว1977  [ 5 ต.ค. 2558 ]
แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดสำหรับการบัญชีภาครัฐ กค. มท 0803/ว2173 [เอกสารแนบ]  [ 5 ต.ค. 2558 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2133 [แบบรายงานฯ] [คู่มือการรายงานฯ (จังหวัด)] [คู่มือการรายงานฯ (อปท.)]  [ 5 ต.ค. 2558 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2016 (2016 Korean Government Scholarship Program for International Students for Undergraduate Degree)สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2169  [ 5 ต.ค. 2558 ]
สำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2172  [ 5 ต.ค. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบลงทุน (กรม) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ต.ค. 2558 ]
 
   
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. ปรับปรุงอะไร?
  น้ำเพื่อการบริโภค
  น้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า
  ถนน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2551
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player