กิจกรรมประเพรีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557 [ 17 ก.ค. 2557 ] อ่าน 23 
 


เวทีสัมมนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป [ 27 มิ.ย. 2557 ] อ่าน 46 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง นายช่างโยธา [ 26 มี.ค. 2557 ] อ่าน 87 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 4 สา [ 23 ม.ค. 2557 ] อ่าน 113 
ประกาศสอบราคาซื้อลูกรัง หมู่ที่ 1 - 8 พร้อมปรับเกรดเรียบเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนน [ 9 ส.ค. 2556 ] อ่าน 157 
 
อบต.ห้วยถั่วใต้ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน [ 28 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 3 
อบต.ลาดยาว [ 28 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 0 
อบต.ลาดยาว การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 โอนครั้งที่ 8/2557 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 [ 28 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 1 
อบต.วังมหากร โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ร่วมกับ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2557 [ 28 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 2 
อบต.หนองโพ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด AC หมู่ที่ 1 (บ้านนางปราณี) [ 28 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 1 
อบต.หนองโพ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด AC หมู่ที่ 1 (บ้านนายแฉ่ง) [ 28 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 2 
อบต.หนองโพ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด AC หมู่ที่ 5 [ 28 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 2 
อบต.หนองโพ จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) หมู่ที่ 14 [ 28 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 3 
อบต.หนองโพ จ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Cape seal หมู่ที่ 5,10,15 [ 28 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 2 
อบต.หนองโพ สองราคาซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองโพ [ 28 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 3 
อบต.หนองหม้อ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ และวัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 33 รายการ [ 28 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 4 
อบต.นครสวรรค์ตก งานแถลงข่าวตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง เสด็จประพาสต้นมณฑลนครสวรรค์ [ 28 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 10 
อบต.เนินกว้าว อบต.เนินกว้าวจัดอบรมโครงการปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา นำพาปรองดอง ปกป้องสถาบัน [ 26 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 8 
อบต.เขาชายธง ประเพณีงานบุญสลากภัต ประจำปี 2557 [ 26 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 20 
อบต.เขาชายธง โครงการทำฝนหลวง [ 26 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 9 
อบต.เขาชายธง "เสวนายามเช้า " [ 26 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 13 
อบต.เขาชายธง งานฝ่ายจุลกฐิน [ 26 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 16 
อบต.เขาชายธง เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 26 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 8 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ เรื่อง สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ [ 25 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 8 
อบต.เจริญผล ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. พร้อม บ่อพักและถนนทางเข้าคอนกรี หมู่่ที่ 2 [ 25 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 5 
 
 
  ผ้าฝ้ายทอมือ เข่งไม้ไผ่สีสุก       ผลิตภัณฑ์เห็ด
 
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.2/ว1276  [ 28 ก.ค. 2557 ]
การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1277  [ 28 ก.ค. 2557 ]
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557 พร้อมประชาสัมพันธ์การจัดงาน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1274  [ 28 ก.ค. 2557 ]
หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล สน.กม. มท 0804.3/ว1264  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว1273  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว1236  [ 25 ก.ค. 2557 ]
แจ้งแนวทางปฎิบัติให้ อปท. พิจารณายืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน เงินค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคม สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1271  [ 25 ก.ค. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สน.กศ. มท 0893.2/ว1235 [รุ่นที่ 1] [รุ่นที่ 2]  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 81/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.2521 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1270  [ 25 ก.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1269  [ 25 ก.ค. 2557 ]
 
 
 สมัครงาน trueสวัสดิการเป็นไปตามที่คาดไหม (22 มิ.ย. 2557) อ่าน 164  ตอบ 0  
 รับสมัครเจ้าพนักงานสาธารณสุขบ้างไหมค่ะ (28 พ.ค. 2557) อ่าน 69  ตอบ 0  
 
 
 
 อบต.หนองเต่า ikza (28 ก.ค. 2557) อ่าน 1  ตอบ 0  
 อบต.ตาคลี งานถ่ายเอกสารครบวงจร (ร้านบ้านกระดาษ) (28 ก.ค. 2557) อ่าน 18  ตอบ 3  
 อบต.แม่เปิน รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 3 ( ปริญญาโท) มจร ส่วนกลาง (28 ก.ค. 2557) อ่าน 1922  ตอบ 127  
 อบต.เขาชายธง เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 ก.ค. 2557) อ่าน 9  ตอบ 0  
 อบต.แม่เปิน วัดป่าเรไลย์สามัคคีธรรม อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (25 ก.ค. 2557) อ่าน 650  ตอบ 31  
 อบต.อ่างทอง หางานบัญชีค้นพบตัวเองให้ชัดเจน (25 ก.ค. 2557) อ่าน 144  ตอบ 0  
 อบต.เนินขี้เหล็ก การหางานนอกจากต้องเตรียมความรู้แล้ว ด้านอื่นๆก็มีความสำคัญ (25 ก.ค. 2557) อ่าน 143  ตอบ 0  
 อบต.ตาคลี พิมพ์ถุงพลาสติก ถูกที่สุดในตาคลี (25 ก.ค. 2557) อ่าน 417  ตอบ 7  
 อบต.แม่เปิน ลูกเขยฝรั่ง ไปเยี่ยมบ้านสระสวัสดิ์ (25 ก.ค. 2557) อ่าน 5006  ตอบ 320  
 ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (24 ก.ค. 2557) อ่าน 427  ตอบ 6  
 
 
 
 
นว 0023.3/ว1066 แบบสำรวจข้อมูลการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 28 ก.ค. 2557 ]   
นว0023.3/ว15216 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป : สำหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอด [ 25 ก.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว15211,นว 0023.3/ว15212 การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2557 (องค์กรปกครองส่วนท้ [ 25 ก.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว15213 ขอความร่วมมือในการดำเนินขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2557/58 [ 25 ก.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/1049 การสำรวจความคิดเห็นเพื่อประกอบการเสนอปฏิรูปการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย [ 24 ก.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/15101 ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีรับโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557 [ 24 ก.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/15095 การสำรวจคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างผู้ดูแล [ 24 ก.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว1040,นว 0023.3/ว1041 ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ [ 22 ก.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/14748,นว 0023.3/14749 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2557 [ 21 ก.ค. 2557 ]   
นว 0023.2/ว14700,นว 0023.2/ว14701 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบ [ 18 ก.ค. 2557 ]   
 
 


 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 2 พ.ค. 2551
 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. ปรับปรุงอะไร?
  น้ำเพื่อการบริโภค
  น้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า
  ถนน