โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2557 [ 22 ส.ค. 2557 ] อ่าน 7 
 


โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปี 2557 [ 22 ส.ค. 2557 ] อ่าน 6 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง นายช่างโยธา [ 26 มี.ค. 2557 ] อ่าน 96 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 4 สา [ 23 ม.ค. 2557 ] อ่าน 120 
ประกาศสอบราคาซื้อลูกรัง หมู่ที่ 1 - 8 พร้อมปรับเกรดเรียบเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนน [ 9 ส.ค. 2556 ] อ่าน 163 
 
อบต.หนองกระโดน รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 22 ส.ค. 2557 ]  อ่าน 2 
อบต.หนองกระโดน รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 22 ส.ค. 2557 ]  อ่าน 3 
อบต.หนองกระโดน รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 22 ส.ค. 2557 ]  อ่าน 2 
อบต.หนองกระโดน รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 22 ส.ค. 2557 ]  อ่าน 3 
อบต.หนองกระโดน รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 22 ส.ค. 2557 ]  อ่าน 3 
อบต.หนองกระโดน โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลหนองกระโดน ประจำปี 2557 [ 22 ส.ค. 2557 ]  อ่าน 2 
อบต.หนองกระโดน ประชุมประจำเดือนสิงหาคม [ 22 ส.ค. 2557 ]  อ่าน 3 
อบต.หนองกระโดน มอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ [ 22 ส.ค. 2557 ]  อ่าน 3 
อบต.บึงปลาทู ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างฯ ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขทึ่ ๖-๑๒/๒๕๕๗ [ 22 ส.ค. 2557 ]  อ่าน 7 
อบต.ตากฟ้า โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2557 [ 22 ส.ค. 2557 ]  อ่าน 7 
อบต.แม่เปิน โครงการปลูกป่าทดแทนเพื่อสร้างความสมบูรณ์ในเขตพื้นที่ป่าหมู่ที่ 7 บ้านเขาแหลม ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ [ 22 ส.ค. 2557 ]  อ่าน 15 
อบต.แม่เปิน โครงการกิจกรรมวันรวมพลคนแม่เปินร่วมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปี 2557 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ [ 22 ส.ค. 2557 ]  อ่าน 12 
อบต.นครสวรรค์ตก นายจำลอง พรมหนองโดก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 [ 22 ส.ค. 2557 ]  อ่าน 12 
อบต.ตากฟ้า โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปี 2557 [ 22 ส.ค. 2557 ]  อ่าน 6 
อบต.บางพระหลวง ประกาศ ลดขั้นตอนและปรับกระบวนการงานรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 22 ส.ค. 2557 ]  อ่าน 7 
อบต.บางพระหลวง ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558 [ 22 ส.ค. 2557 ]  อ่าน 8 
อบต.บางพระหลวง ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง [ 22 ส.ค. 2557 ]  อ่าน 6 
อบต.แม่วงก์ โครงการส่งเสริมเลี้ยงสุกร [ 22 ส.ค. 2557 ]  อ่าน 6 
อบต.โคกหม้อ อบต.โคกหม้อร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีวัสดุรีไซเคิลร่วมกับสนงสิ่งแวดล้อมและผู้นำชุมชน [ 22 ส.ค. 2557 ]  อ่าน 9 
อบต.ทับกฤชใต้ โครงการลดอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในแกนนำเกษตรกร ตำบลทับกฤชใต้ [ 21 ส.ค. 2557 ]  อ่าน 17 
 
 
  ผ้าฝ้ายทอมือ เข่งไม้ไผ่สีสุก       ผลิตภัณฑ์เห็ด
 
 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2557 รุ่นที่ 2/2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1404 [รายชื่อ]  [ 21 ส.ค. 2557 ]
ขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว1400  [ 21 ส.ค. 2557 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2555 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว17  [ 21 ส.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว1399 [รายชื่อ]  [ 21 ส.ค. 2557 ]
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1396  [ 21 ส.ค. 2557 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1397  [ 21 ส.ค. 2557 ]
การติดตามรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1398  [ 21 ส.ค. 2557 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนสังกัดอื่น ลงในโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศีกษาท้องถิ่น (School Information Sustem : SIS) สน.กศ. มท 0893.3/ว1394 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2557 ]
บัญชีรายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) สน.กศ. มท 0893.3/ว1391  [ 20 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 29 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1390  [ 20 ส.ค. 2557 ]
 
 
 สมัครงาน trueสวัสดิการเป็นไปตามที่คาดไหม (22 มิ.ย. 2557) อ่าน 179  ตอบ 0  
 รับสมัครเจ้าพนักงานสาธารณสุขบ้างไหมค่ะ (28 พ.ค. 2557) อ่าน 79  ตอบ 0  
 
 
 
 อบต.นครสวรรค์ออก อยากให้ อบต.สนับสนุนกีฬามวยไทย (22 ส.ค. 2557) อ่าน 37  ตอบ 11  
 อบต.ทับกฤชใต้ ขอเชิญชวนโพสข้อความเทิดทูน สถาบันกันครับ (22 ส.ค. 2557) อ่าน 6  ตอบ 0  
 อบต.นครสวรรค์ตก ตามรอยพระสังข์ทอง 6.7 (20 ส.ค. 2557) อ่าน 18  ตอบ 0  
 อบต.นครสวรรค์ออก ตามรอยพระสังข์ทอง 6.7 (20 ส.ค. 2557) อ่าน 23  ตอบ 0  
 อบต.ช่องแค เว็บไซต์ อบต.ช่องแค เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 ส.ค. 2557) อ่าน 3525  ตอบ 25  
 อบต.นครสวรรค์ตก ปลัด อบต.ระดับ 8 ต้องการโอนย้ายหาประสบการณ์ (19 ส.ค. 2557) อ่าน 182  ตอบ 2  
 อบต.หนองกรด ขอสอบถาม ความจริงเรื่องของ สำนักสงฆ์ ครับ (19 ส.ค. 2557) อ่าน 740  ตอบ 10  
 อบต.พิกุล อยากเที่ยวตำบลพิกุล (19 ส.ค. 2557) อ่าน 12  ตอบ 0  
 อบต.แม่เปิน รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 3 ( ปริญญาโท) มจร ส่วนกลาง (19 ส.ค. 2557) อ่าน 2097  ตอบ 137  
 อบต.ธารทหาร การตรวจสอบสิทธิ์ของผู้สูงอายุที่สามารถรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2558 (18 ส.ค. 2557) อ่าน 17  ตอบ 0  
 
 
 
 
นว 0023.2/ว17505 สำรวจ อปท. ที่มีอัตราว่าง และประสงค์ร้องขอให้คณะกรรมการกลาง การสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันแทน [ 21 ส.ค. 2557 ]   
นว 0023.5/17482 โครงการพัฒนานักบริหารงานคลังและเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน การคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ. [ 21 ส.ค. 2557 ]   
นว 0023.5/17481 โครงการพัฒนานักบริหารงานคลังและเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน การคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ. [ 21 ส.ค. 2557 ]   
นว 0023.1/ว1180 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี 2557 [ 20 ส.ค. 2557 ]   
นว 0023.4/ว1178 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 20 ส.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว17305,นว 0023.3/ว17306 การเตรียมการถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2558 [ 20 ส.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว17299,นว 0023.3/ว17298 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557 ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย [ 20 ส.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว17301,นว 0023.3/ว17302 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 20 ส.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว1173,นว 0023.3/ว1174 ให้รายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ [ 23 ส.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/17308,นว 0023.3/17309 ขอเชิญประชุมการสนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น [ 20 ส.ค. 2557 ]   
 
 


 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 2 พ.ค. 2551
 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. ปรับปรุงอะไร?
  น้ำเพื่อการบริโภค
  น้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า
  ถนน