Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การรับแบบและยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและชำระภาษี ประจำปี 2560 [ 9 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 30 
ประชาสัมพันธ์แจ้งสำรวจและประเมินภาษีใหม่ ปี 2561-2564 [ 9 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 28 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพ [ 12 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 257 
ประกาศ เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอ [ 19 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 318 
 
ทต.บางมะฝ่อ [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยถั่วใต้ [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.เขาชนกัน สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.พยุหะ โครงการอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.ด่านช้าง การป้องกันและระงับอัคคีภัยภัยแล้ง [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.สระแก้ว ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจการตัดสินใจ [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.ลาดยาว ประกาศ อบต.ลาดยาว เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 27 มิถุนายน 256 [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.สระแก้ว ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจการตัดสินใจ [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองนมวัว สำนักงานยุติธรรม จังหวัดนครสวรรค์ (หากคุณตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม) [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองนมวัว การหยุดจ่ายน้ำประปา [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองพิกุล นิทรรศการเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2560 [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองพิกุล โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก (ศรีอุบลอุปถัมภ์) ร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองพิกุล กิจกรรมณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2560 [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.วังม้า ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่ [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 

 
 
นว 0023.3/590 ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Govchanet Roadshow ๒๐๑๗: Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการท้นสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ  [ 27 มิ.ย. 2560 ]     
นว 0023.5/ว 16366 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25 [ 27 มิ.ย. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 16362 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 [ 27 มิ.ย. 2560 ]     
นว 0023.5/ว 16367 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5 ป [ 27 มิ.ย. 2560 ]     
นว 0023.5/ว 16365 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 มิ.ย. 2560 ]     
นว 0023.5/ว 16365 (สิ่งที่ส่งมาด้วย) แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 มิ.ย. 2560 ]     
นว 0023.4/- การสำรวจข้อมูลถนนสายรอง/ถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านตามนโบาย คสช  [ 26 มิ.ย. 2560 ]     
นว 0023.1/581 ประชุมประจำเดือนข้าราชการสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  [ 27 มิ.ย. 2560 ]     
นว 0023.4/583 ขอเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการปรองดองสมานฉันท์ (ศปป.กอ.รมน.ภาค๓)  [ 27 มิ.ย. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 16140 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคั [ 26 มิ.ย. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 15982 แจ้งหลักเกณฑ์การประกวดหนังสั้นและการทำประชาสัมพันธ์โครงการอาหารกลางวัน  [ 22 มิ.ย. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 15984 การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับส่วนกลาง  [ 22 มิ.ย. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 15983 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศุนย์พัฒนาเด็ก [ 22 มิ.ย. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 16141 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 26 มิ.ย. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 15852 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ใช้วัสดุที่ปลอดแร่ใยหิน  [ 20 มิ.ย. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 15994 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบป้ายโฆษณา (ป้ายประชาสัมพันธ์) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์  [ 23 มิ.ย. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 570 ขอส่งแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ. 2560 และแผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน พ.ศ. 2560  [ 23 มิ.ย. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 15740 ประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560  [ 20 มิ.ย. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 15739 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครร [ 20 มิ.ย. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 15738 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้าง [ 20 มิ.ย. 2560 ]   
   
 
เรียน นายก อบต.วัดไทร ช่วยสนใจเรื่องขยะและสุขภาพอนามัยหน่อย (8 พ.ย. 2559)    อ่าน 3764  ตอบ 21  
รับโอน(ย้าย) (22 เม.ย. 2558)    อ่าน 1714  ตอบ 2  
ประชาสัมพันธ์เวปไซต์ อบต.ตากฟ้า (3 เม.ย. 2558)    อ่าน 4854  ตอบ 22  
 
 
อบต.วังบ่อ การแข่งขันกีฬาวังบ่อคัพ ปี 2560 (27 มิ.ย. 2560)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ตะคร้อ ขอขอบพระคุณหมู่คณะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ (22 มิ.ย. 2560)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.บางแก้ว การเก็บค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย (21 มิ.ย. 2560)    อ่าน 12  ตอบ 1
อบต.นครสวรรค์ออก ยุงลายชุมมาก (21 มิ.ย. 2560)    อ่าน 38  ตอบ 1
อบต.เขาชายธง เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 มิ.ย. 2560)    อ่าน 2850  ตอบ 1
อบต.ทับกฤชใต้ โปรโมชั่น JETSADA BET แจกโบนัสวันเกิด 500 บาท (20 มิ.ย. 2560)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.หนองโพ ชาวบ้านร้องทุกข์ (20 มิ.ย. 2560)    อ่าน 634  ตอบ 7
อบต.หนองกระเจา ถนนชำรุด (19 มิ.ย. 2560)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.ลาดทิพรส อยากได้วิชาสร้างรายได้เสริม เรียนเชิญที่นี่ (19 มิ.ย. 2560)    อ่าน 33  ตอบ 1
อบต.แม่วงก์ เทิดทูนสถาบัน (15 มิ.ย. 2560)    อ่าน 379  ตอบ 57
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
วัดตากฟ้า พระอาราหลวง
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่่ที่ 4 ตำบลตากฟ้า
 
 
 
แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1252  [ 27 มิ.ย. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/1241 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มิ.ย. 2560 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดในการจัดทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน ด่วนมาก กศ. มท 0816.4/ว3573  [ 27 มิ.ย. 2560 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1239  [ 27 มิ.ย. 2560 ]
การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว29  [ 27 มิ.ย. 2560 ]
ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนมาตรการเพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) กพส. มท 0810.5/ว1235  [ 26 มิ.ย. 2560 ]
สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสถานศึกษาที่สนใจ/มีความประสงค์จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา กศ. มท 0816.3/ว1240 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มิ.ย. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1221  [ 26 มิ.ย. 2560 ]
สรุปสาระสำคัญร่างมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว48  [ 26 มิ.ย. 2560 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเพิ่มเติม กจ. มท 0802.3/ว74  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการเพิ่มเติม กจ. มท 0802.3/254  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1238  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรมเกิดขึ้นได้ใกล้ตัวเรา และประกวดต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็ก SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2017 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก กศ. มท 0816.4/ว1231  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1232 [เอกสาร 1] [เอกสาร 2]  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1234  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
ขอส่งแผ่นซีดีสื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ศปท.สถ. มท 0817.2/ว1213 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
การตรวจสอบและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1216  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูคร Enhancement of Solid Waste Management Capacity (Advance, Planning and Policy) (B) กพส. มท 0810.2/ว1225  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
การดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1223  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินโครงการตามแนวสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1224  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2557 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ.  [ 21 มิ.ย. 2560 ]
การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ ทางลักผ่าน พร้อมกรอกแบบสำรวจ (ทางลักผ่านที่อยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และ (ถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตัดผ่านทางรถไฟ) กพส. มท 0810.4/ว1191 [แบบสำรวจ ถนนที่ตัดผ่านทางรถไฟ] [แบบสำรวจ ทางลักผ่าน] [หลักเกณฑ์]  [ 21 มิ.ย. 2560 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว1204 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1207  [ 21 มิ.ย. 2560 ]
 
   
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. ปรับปรุงอะไร?
  น้ำเพื่อการบริโภค
  น้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า
  ถนน
 
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2551
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player