Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 


โครงการไหว้พระฟังธรร [ 18 ก.ย. 2557 ] อ่าน 15 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศ [ 18 ก.ย. 2557 ] อ่าน 14 


มอบพันธุ์ปลาน้ำจืดให [ 18 ก.ย. 2557 ] อ่าน 12 
 
 
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง นายช่างโยธา [ 26 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 112 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 4 สา [ 23 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 134 
ประกาศสอบราคาซื้อลูกรัง หมู่ที่ 1 - 8 พร้อมปรับเกรดเรียบเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนน [ 9 ส.ค. 2556 ]   อ่าน 175 
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 3 โครงการ [ 20 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 222 
 
อบต.วังเมือง โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแพทย์แผนไทย "หลักสูตรนวดแผนไทย เพื่อสุขภ [ 22 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.โกรกพระ โครงการ ' โกรกพระ คาร์ ฟรี เดย์ 2557 " [ 22 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.ฆะมัง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 22 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.บึงปลาทู ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) [ 19 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.นครสวรรค์ตก การประชุมปรึกษาหารือภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพั [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 20 
อบต.นครสวรรค์ตก โครงการร้อยรักดวงใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 22 
อบต.ช่องแค ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการสอบราคา [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.นครสวรรค์ตก อบรมโครงการร้อยรักดวงใจห่วงใยผู้สูงอายุ 2557 [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 23 
อบต.ตากฟ้า โครงการไหว้พระฟังธรรมนำจิตใจให้ผู้ปฏิบัติธรรม ประจำปี พ.ศ.2557 [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.วังเมือง โครงการสุขภาพดีวิถีไทยลดภัยโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2557 [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.ตากฟ้า โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลตากฟ้า ประจำปี พ.ศ.2557 [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.บ้านมะเกลือ ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 ซ.นายวิชิต แสงบัวแก้ว [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.บ้านมะเกลือ ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 ซ.นางจริยา กล้วยเทศ [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.ตากฟ้า มอบพันธุ์ปลาน้ำจืดให้กับประชาชน [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
ทต.โกรกพระ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 40 

 
 
นว 0023.5/ว19711,นว 0023.5/ว19712 กำหนดเวลาการเข้าปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) [ 17 ก.ย. 2557 ]     
นว 0023.5/ การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 3 (เดือนกรกฎาคม - กันยา [ 17 ก.ย. 2557 ]     
นว 0023.5/ว19699,นว 0023.5/ว19710 การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2557 ไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ.2557 [ 17 ก.ย. 2557 ]     
นว 0023.3/ว1196,นว 0023.3/ว1167 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 [ 16 ก.ย. 2557 ]   
นว 0023.1/ว1193,นว 0023.1/ว1194 แจ้งเลื่อนเวลาการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนกันยายน 2557 [ 15 ก.ย. 2557 ]   
นว 00231./ว1193 เลื่อนกำหนดการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือน กันยายน 2557 [ 15 ก.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/ว1188 ขอความอนุเคราะห์เชิญเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าร่วมประชุม [ 12 ก.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/ว1186 เร่งรัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรวบรวมแบบสอบถามข้อมูลประปาหมู่บ้าน [ 12 ก.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/ว1187 ประชุมแนวทางการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ [ 12 ก.ย. 2557 ]   
ที่ นว 0023.3/ว19274 , ที่ นว 0023.3/ว19275 การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 [ 11 ก.ย. 2557 ]   
นว 0023.4/ว1180 แจ้งการดำเนินโครงการ แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง กองทัพภาคที่ 3 [ 11 ก.ย. 2557 ]   
นว0023.3/19169,นว0023.3/19168 การสนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น [ 10 ก.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/ว19163,นว 0023.3/ว19164 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) [ 10 ก.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/ว1173 ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน [ 10 ก.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/ว1174 ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน [ 10 ก.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/ว1172 ตัวชี้วัด "ร้อยละเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" [ 9 ก.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/1169,นว 0023.3/1170 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [ 8 ก.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/ว1167 โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) [ 8 ก.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/ว18857,นว 0023.3/ว18858 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานให้บริหารด้านการประหยัดพลังงาน [ 5 ก.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/ว18855,นว 0023.3/ว18856 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอใน งานประชุมวิชาการ 9 ปี สช. [ 5 ก.ย. 2557 ]   
   
 
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ค่ะ (29 ส.ค. 2557)    อ่าน 1199  ตอบ 1  
สมัครงาน trueสวัสดิการเป็นไปตามที่คาดไหม (22 มิ.ย. 2557)    อ่าน 201  ตอบ 0  
รับสมัครเจ้าพนักงานสาธารณสุขบ้างไหมค่ะ (28 พ.ค. 2557)    อ่าน 96  ตอบ 0  
 
 
อบต.ท่าไม้ การขุดลอกบึงพลู (21 ก.ย. 2557)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.สระแก้ว เว็บไซต์ อบต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 ก.ย. 2557)    อ่าน 6393  ตอบ 21
อบต.แม่วงก์ เว็บไซต์ อบต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 ก.ย. 2557)    อ่าน 17717  ตอบ 174
อบต.บางตาหงาย การเพิ่มข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนในเวปไซต์ (20 ก.ย. 2557)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.เนินขี้เหล็ก นายณัฐภาคย์ คงไทย (19 ก.ย. 2557)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.มาบแก กำนันเก่าใกล้หมดวาระแล้วพี่น้องชาวมาบแกอยากได้กำนันแบบไหนคะ (19 ก.ย. 2557)    อ่าน 97  ตอบ 5
ทต.บ้านแดน หัวหน้าส่วนการศึกษา (18 ก.ย. 2557)    อ่าน 33  ตอบ 0
ทต.บ้านแดน ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.บ้านแดนค่ะ (18 ก.ย. 2557)    อ่าน 4645  ตอบ 20
อบต.หนองกรด ขอสอบถาม ความจริงเรื่องของ สำนักสงฆ์ ครับ (18 ก.ย. 2557)    อ่าน 1008  ตอบ 19
อบต.เขาชนกัน ขอเบอร์ติดต่อหน่อยค่ะ (18 ก.ย. 2557)    อ่าน 26  ตอบ 0
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
การบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (กรณีถนนชำรุดเสียหายในหมู่บ้าน/ชุมชน) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1636  [ 22 ก.ย. 2557 ]
ภารกิจงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว1635  [ 22 ก.ย. 2557 ]
การปรับปรุงสถานะข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สน.สส. มท 0891.3/ว1629  [ 22 ก.ย. 2557 ]
วิธีการเรียกรายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหน่วยเบิกจ่าย ผ่าน GFMIS Web online กค. มท 0803/ว1630  [ 19 ก.ย. 2557 ]
ผลการตัดสินการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1628  [ 19 ก.ย. 2557 ]
การขับเคลื่อนให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554 สน.พส. มท 0810.5/ว1626  [ 19 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 44 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1622  [ 18 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 43 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1621  [ 18 ก.ย. 2557 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว277  [ 18 ก.ย. 2557 ]
การสำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน(ภาพรวมจังหวัด) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1619  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือก ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 สน.กม. มท 0804.3/ว2849  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว1609 [แบบแจ้งรายละเอียด]  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1613  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การจัดโครงการประชุม/สัมมนา/อบรมโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว1605  [ 16 ก.ย. 2557 ]
ขอส่งหนังสือกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผ่นซีดีรอม สน.กม. มท 0804.1/ว1490  [ 16 ก.ย. 2557 ]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1608  [ 16 ก.ย. 2557 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับผลงานทางวิชาการ กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2555 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 16 ก.ย. 2557 ]
สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1591  [ 15 ก.ย. 2557 ]
การจัดตั้งฝ่ายผังเมืองขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0808.2/ว84  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1.1 ครัวเรือนยากจน (ทั้งประเทศ) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1604  [ 15 ก.ย. 2557 ]
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1594 [บัญชีรายละเอียดฯ]  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1601  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1600  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2557 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 34 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1595  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (แก้ไข) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1599  [ 15 ก.ย. 2557 ]
 
   
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. ปรับปรุงอะไร?
  น้ำเพื่อการบริโภค
  น้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า
  ถนน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2551
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player