Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 


การแข่งขันกีฬาฟุตบอล [ 1 ก.ค. 2558 ] อ่าน 25 


โครงการขยายบทบาทศูนย [ 1 ก.ค. 2558 ] อ่าน 19 


โครงการฝึกอบรมสัมมนา [ 2 ก.ค. 2558 ] อ่าน 27 
 
 
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง นายช่างโยธา [ 26 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 265 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 4 สา [ 23 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 233 
ประกาศสอบราคาซื้อลูกรัง หมู่ที่ 1 - 8 พร้อมปรับเกรดเรียบเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนน [ 9 ส.ค. 2556 ]   อ่าน 280 
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 3 โครงการ [ 20 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 346 
 
อบต.เนินศาลา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมถึงทางเข้าบ้านนางส [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.ทับกฤชใต้ ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ E2/2558 โครงการซ่อมสร้างผิวลาด [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
อบต.ทับกฤชใต้ ราคากลางโครงการซอมสร้างถนนเคฟซิล หมู่ที่ 7-8 ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
อบต.ฆะมัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสรรหาเป็นพนักงานจ้าง [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.พันลาน โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 11 คน พร้อมปูหญ้า หมู่ที่ 3 ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จัง [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองกรด ประกาศสอบราคาก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระกักเก็บน้ำ(เดิม) [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่เล่ย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.วังเมือง กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2558 [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.กลางแดด ประกาศ เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) E ๑/๒๕๕๘ โครงการจัด [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.วังม้า ประกาศสอบราคาซื้อสารส้มและคลอรีน [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.วังม้า ประชาสัมพันธ์ราคากลางสารส้มและคลอรีน [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่เล่ย์ [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองพิกุล ประกาศสอบราคาจ้าง [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองกระโดน ประชุมผู้นำประจำเดือนกรกฎาคม 2558 [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 4 

 
 
นว 0023.5/20013,นว 0023.5/20014 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 7/25 [ 28 ก.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/19714,นว 0023.3/19715 โครงการสัมมนาภาวะผู้นำการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 ก.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว19757,นว 0023.3/ว19758 ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิศสุนัขบ้า และกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 24 ก.ค. 2558 ]     
นว 0023.2/ว1080 แจ้งการกรอกแบบรายงานอัตรากำลังผู้บริหารและครูสังกัดสถานศึกษา,แบบรายงานอัตรากำลังบุคลากรสนับสนนสถานศกษา,แบบรายงานอัตรากำลังค [ 27 ก.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว19413,นว 0023.3/ว19414 การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 [ 23 ก.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว19755,นว 0023.3/ว19756 การโอนจัดสรรงบประมาณที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลี่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนนเฉพาะกิจ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์ [ 24 ก.ค. 2558 ]     
นว 0023.2/ว1062,นว 0023.2/ว1603 รายงานผลการดำเนินการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว19715,นว 0023.3/ว19716 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่ [ 24 ก.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว16793,นว 0023.3/ว16794 แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง [ 26 ก.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว16793,นว 0023.3/ว16794 แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง [ 26 ก.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว19755,นว 0023.3/ว19756 การโอนจัดสรรงบประมาณที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลี่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนนเฉพาะกิจ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์ [ 24 ก.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว19715,นว 0023.3/ว19716 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่ [ 24 ก.ค. 2558 ]     
นว 0023.2/ว1062,นว 0023.2/ว1603 รายงานผลการดำเนินการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/19609 แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป [ 23 ก.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว19607,นว 0023.3/ว19608 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2 /2558 [ 23 ก.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว19552 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์งดการปลูกข้าวของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา [ 23 ก.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว19479 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการการสัมมนาวิชาการระดับชาติ "การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสู่ยุทธศาสตร์ก [ 22 ก.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว19409,นว 0023.3/ว19410 ความหมายของมาตรา 5 (4) แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [ 22 ก.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว19419 การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของสำนักงานส่งเสริ [ 22 ก.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว19417,นว 0023.3/ว19418 โครงการสัมมนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่โรงเรียนจัดตั้งใหม่และโรงเรียนถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประม [ 22 ก.ค. 2558 ]   
   
 
รับโอน(ย้าย) (22 เม.ย. 2558)    อ่าน 1271  ตอบ 2  
ประชาสัมพันธ์เวปไซต์ อบต.ตากฟ้า (3 เม.ย. 2558)    อ่าน 4055  ตอบ 22  
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ค่ะ (29 ส.ค. 2557)    อ่าน 1630  ตอบ 1  
 
 
อบต.ท่าไม้ ลองหรือยังเอ่ย VOR คุยเพลิน ใช้ง่าย ไม่ต้องพิมพ์ (29 ก.ค. 2558)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ปางสวรรค์ ลองหรือยังเอ่ย VOR คุยเพลิน ใช้ง่าย ไม่ต้องพิมพ์ (29 ก.ค. 2558)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.นากลาง ลองหรือยังเอ่ย VOR คุยเพลิน ใช้ง่าย ไม่ต้องพิมพ์ (29 ก.ค. 2558)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.เนินกว้าว ลองหรือยังเอ่ย VOR คุยเพลิน ใช้ง่าย ไม่ต้องพิมพ์ (29 ก.ค. 2558)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.ตาคลี การทำงานของเจ้าหน้าประปาตาคลีเป็นอย่างนี้เหรอคะ (28 ก.ค. 2558)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.วังซ่าน เมื่อไรอบต.วังซ่านจะมีการจัดการขยะที่ดี (27 ก.ค. 2558)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.แม่เปิน รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 3 ( ปริญญาโท) มจร ส่วนกลาง (25 ก.ค. 2558)    อ่าน 4065  ตอบ 274
อบต.เขาชนกัน อยากทราบ เยาวชน อายุ 18 ปี ขึ้นไป (23 ก.ค. 2558)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.มาบแก ขอร้องเรียนบ้านมาบแกเดือดร้อนเรื่องน้ำ (23 ก.ค. 2558)    อ่าน 855  ตอบ 5
อบต.มาบแก ขอบคุณฟ้า (21 ก.ค. 2558)    อ่าน 487  ตอบ 1
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
วัดตากฟ้า พระอาราหลวง
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่่ที่ 4 ตำบลตากฟ้า
 
 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนกรกฎาคม 2558) สน.คท. มท 0808.2/11403-11478 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ค. 2558 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1603  [ 28 ก.ค. 2558 ]
การอบรมพัฒนาครูแกนนำ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559 (Google App for Education) สน.กศ. มท 0893.1/ว1596  [ 27 ก.ค. 2558 ]
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1602  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment (ITA)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1601  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.) สน.คท. มท 0808.5/ว38  [ 27 ก.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1597  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว72  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การปรับปรุงกำหนดราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว1598  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11532-11538  [ 25 ก.ค. 2558 ]
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11514-11531  [ 25 ก.ค. 2558 ]
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1594  [ 25 ก.ค. 2558 ]
ขอให้ตรวจสอบยืนยันข้อมูลสถานะงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1585 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 ก.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 7 สน.บถ. มท 0809.9/ว26  [ 24 ก.ค. 2558 ]
แจ้งกำหนดการใหม่โครงการสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว1584  [ 24 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว1575 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารเพื่อการรับเงินเบี้ยยังชีพ สน.สส. มท 0891.3/ว1574  [ 23 ก.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11200-11212 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ค. 2558 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1571  [ 23 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1566  [ 23 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 4 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2558 ]
แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ในฐานะราชการบริหารส่วนภูมิภาคเร่งรัดการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ (กระบวนงานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาต จำนวน 6 กระบวนงาน) รวมถึงดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1565 [แบบรายงาน]  [ 22 ก.ค. 2558 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558 สน.คท. มท 0808.3/ว1562 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2558 ]
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว4114 [แบบ 1] [แบบ 2]  [ 21 ก.ค. 2558 ]
การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สน.บถ. มท 0809.9/ว25  [ 21 ก.ค. 2558 ]
 
   
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. ปรับปรุงอะไร?
  น้ำเพื่อการบริโภค
  น้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า
  ถนน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2551
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player