Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 


พิธีวันปิยมหาราช ประ [ 5 พ.ย. 2557 ] อ่าน 57 


โครงการอำเภอยิ้มเคลื [ 15 ต.ค. 2557 ] อ่าน 67 


โครงการไหว้พระฟังธรร [ 18 ก.ย. 2557 ] อ่าน 103 
 
 
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง นายช่างโยธา [ 26 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 165 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 4 สา [ 23 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 169 
ประกาศสอบราคาซื้อลูกรัง หมู่ที่ 1 - 8 พร้อมปรับเกรดเรียบเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนน [ 9 ส.ค. 2556 ]   อ่าน 208 
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 3 โครงการ [ 20 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 269 
 
อบต.ลาดยาว การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557 [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.ท่าตะโก ประกาศการยื่นแบบ และการชำระภาษี [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.โกรกพระ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและข้าราชการร่วมลงนามถวายพระพร [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.หนองกระโดน ตรวจดูโครงการถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 8 ถนนสายบ้านโปร่งคะโมง [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.อ่างทอง ศึกษาดูงานที่ พังงา - ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2557 [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.พันลาน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (เดือนพฤศจิกายน) [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก กิจกรรมโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปี 2557 [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก กิจกรรมปล่อยกระบือเทิดพระเกียรติ [5ธ.ค.57] [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก โครงการปลูกจิตสำนึก ให้นักเรียนและเยาวชน รักชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย์ [ 3 ธ.ค. [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก กิจกรรมปล่อยปลาเทิดพระเกียรติ [3ธ.ค.57] [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 25 
อบต.แม่วงก์ กีฬา "ศพด. อบต.สัมพันธ์" ครั้งที่ ๑ [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.นครสวรรค์ออก งานมหกรรมเฉลิมฉลองวันพ่อแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗ [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 25 
ทต.บางมะฝ่อ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.มาบแก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น [ 17 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 34 

 
 
นว 0023.3/ว1930,นว 0023.3/ว1931 การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2556 [ 19 ธ.ค. 2557 ]     
นว 0023.4/ว1929 ขอเชิญชวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมด้วยคู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ เข้าร่วมกิ [ 19 ธ.ค. 2557 ]     
นว 0023.2/ว20402,นว 0023.2/ว20403 หารือการรับโอน (ย้าย) และบรรจุแต่งตั้งการจ้างพนักงานจ้างกรณีภาระค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 40 ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ [ 19 ธ.ค. 2557 ]     
นว 0023.3/ว1927 , ว1928 การจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ [ 18 ธ.ค. 2557 ]     
นว 0023.3/ว29343,นว 0023.3/ว29344 ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint Kpls) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เพื่อมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ประเ [ 18 ธ.ค. 2557 ]     
นว 0023.3/ว1925,นว 0023.3/ว1926 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (เพิ่ [ 18 ธ.ค. 2557 ]     
นว 0023.5/ว29175,นว 0023.5/ว29183 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 [ 17 ธ.ค. 2557 ]     
นว 0023.3/ว29301,นว 0023.3/ว29302 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 เรื่อง การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเติบเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ [ 18 ธ.ค. 2557 ]     
นว 0023.3/ว29187,นว 0023.3/ว29188 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐม [ 17 ธ.ค. 2557 ]     
นว 0023.3/ว29031,นว 0023.3/ว29032 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)ครั้งที่ 1 [ 16 ธ.ค. 2557 ]     
นว 0023.3/ว29179,นว 0023.3/ว29180 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 17 ธ.ค. 2557 ]     
นว 0023.3/29033,นว 0023.3/29034 โครงการนำร่องให้ความรู้ด้านการส่งเสริมเคารพสิทธิผู้อื่นในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2557 [ 16 ธ.ค. 2557 ]     
นว 0023.5/ว 29019 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1 [ 16 ธ.ค. 2557 ]     
นว 0023.3/ว1919,นว 0023.3/1920 รายงานข้อมูลการจัดทำแผนทำพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ธ.ค. 2557 ]     
นว 0023.5/1921 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน 2557 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท [ 17 ธ.ค. 2557 ]     
นว 0023.5/ว1918,นว 0023.5/ว1916 รายงานการจัดงางระบบควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ธ.ค. 2557 ]     
นว 0023.1/ว29164 การมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชกา [ 17 ธ.ค. 2557 ]     
นว 0023.2/ว29036 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดเทศบาล [ 16 ธ.ค. 2557 ]     
นว 0023.3/ว29029,นว 0023.3/ว29030 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 [ 16 ธ.ค. 2557 ]     
นว 0023.3/29035 โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรผู้สอนวิชานาฎศิลป์สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ธ.ค. 2557 ]     
   
 
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ค่ะ (29 ส.ค. 2557)    อ่าน 1386  ตอบ 1  
สมัครงาน trueสวัสดิการเป็นไปตามที่คาดไหม (22 มิ.ย. 2557)    อ่าน 257  ตอบ 0  
รับสมัครเจ้าพนักงานสาธารณสุขบ้างไหมค่ะ (28 พ.ค. 2557)    อ่าน 153  ตอบ 0  
 
 
อบต.ด่านช้าง อากาศช่วงฤดูหนาว (18 ธ.ค. 2557)    อ่าน 13  ตอบ 1
อบต.ตาคลี ตามรอยพระสังข์ทอง 6.7 (18 ธ.ค. 2557)    อ่าน 148  ตอบ 1
อบต.ตาคลี ตามรอยพระสังข์ทอง (18 ธ.ค. 2557)    อ่าน 89  ตอบ 1
อบต.ตาคลี หนึ่งจังหวัด หนึ่งทะแลสาป (18 ธ.ค. 2557)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.ลำพยนต์ ขอเรียนถาม (16 ธ.ค. 2557)    อ่าน 1297  ตอบ 14
อบต.แม่เปิน รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 3 ( ปริญญาโท) มจร ส่วนกลาง (16 ธ.ค. 2557)    อ่าน 2894  ตอบ 201
อบต.หนองกรด รับสมัครด่วน!!! พนักงานฝ่ายผลิต 500 อัตรา (16 ธ.ค. 2557)    อ่าน 4093  ตอบ 8
อบต.แม่เปิน วัดแม่กะสี ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตเป็นกุศลร (15 ธ.ค. 2557)    อ่าน 1572  ตอบ 34
อบต.หนองกระโดน น้ำประปา หมู่2 บ้านเนินมะขามงามไม่ไหล (12 ธ.ค. 2557)    อ่าน 50  ตอบ 1
อบต.หนองกระเจา กรอบหัวหน้าส่วนการคลัง 6 หรือ 7 ค่ะ (11 ธ.ค. 2557)    อ่าน 61  ตอบ 1
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2332  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2558 รุ่นที่ 6 สน.กศ. มท 0893.4/ว2323  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2558 รุ่นที่ 5 สน.กศ. มท 0893.4/ว2322  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
เชิญรับชมสกู๊ปประชาสัมพันธ์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว41  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผล และประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมทั้งการเชื่อมโยงระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว2310 [เอกสารแนบ]  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
การอบรมโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.คท. มท 0808.3/ว2240  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2556 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดิอน) สน.บถ. มท 0809.4/ว31  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (การพัฒนาระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2291  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (มาตรฐานการผลิตและจ่ายน้ำสำหรับระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2290  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การรายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2311  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินช่วยเหลือบุตร และค่าเช่าบ้าน สน.คท. มท 0808.2/12001-12075 [เอกสารแนบ]  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/2304  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.3/ว2300  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่ม สำหรับผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2270  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 2 (เดือนมกราคม 2558-มีนาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2292  [ 15 ธ.ค. 2557 ]
แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว2289  [ 15 ธ.ค. 2557 ]
การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2/2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2286  [ 12 ธ.ค. 2557 ]
รายงานเงินรายได้แผ่นดิน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2285  [ 12 ธ.ค. 2557 ]
การแก้ไขแบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ สน.คท. มท 0808.3/ว2239  [ 11 ธ.ค. 2557 ]
การเลือกผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการควบคุมเงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.คท. มท 0808.2/ว2207  [ 11 ธ.ค. 2557 ]
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 เรื่อง การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สน.สส. มท 0891.3/ว2250  [ 11 ธ.ค. 2557 ]
แจ้งผลการดำเนินการค่ารักษาพยาบาลที่ค้างเบิกจ่าย ประจำปี พ.ศ.2556 สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว2247  [ 9 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2245 [รายชื่อ]  [ 9 ธ.ค. 2557 ]
โครงการนำร่องให้ความรู้ด้านการส่งเสริมเคารพสิทธิผู้อื่นในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว2227  [ 9 ธ.ค. 2557 ]
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดเทศบาล สน.บถ. มท 0809.2/ว127  [ 9 ธ.ค. 2557 ]
 
   
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. ปรับปรุงอะไร?
  น้ำเพื่อการบริโภค
  น้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า
  ถนน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2551
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player