Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 


ประชุมสภาองค์การบริห [ 26 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 136 


กิจกรรมเฉลิมพระเกียร [ 26 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 105 


สภากาแฟยามเช้าประจำเ [ 26 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 99 
 
 
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง นายช่างโยธา [ 26 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 255 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 4 สา [ 23 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 224 
ประกาศสอบราคาซื้อลูกรัง หมู่ที่ 1 - 8 พร้อมปรับเกรดเรียบเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนน [ 9 ส.ค. 2556 ]   อ่าน 270 
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 3 โครงการ [ 20 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 335 
 
อบต.นากลาง กิจกรรมวันระลึกคุณผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 [ 26 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านมะเกลือ ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชุมประชาคมหมู่บ้านภายในตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค [ 26 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
ทต.โกรกพระ ประกาศ เรื่อง วันเวลาที่จะตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงและติดตั้งเสียงตามสายภาย [ 26 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านมะเกลือ ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) [ 26 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 14 
อบต.บ้านมะเกลือ ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุมประชาคมภายในตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด [ 26 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
อบต.วัดไทรย์ โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 26 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.วัดไทรย์ โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล ประจำปี 2558 [ 26 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.วัดไทรย์ โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 26 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่วงก์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาเป็นพนักงานจ้าง [ 26 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.ธารทหาร ประกาศจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ ขนาดความจุไม่น้อย [ 25 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.บางพระหลวง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 2557-2559 [ 25 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.บางพระหลวง ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2558 [ 25 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.กลางแดด [ 25 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองกระโดน โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน [ 25 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 25 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 5 

 
 
นว 0023.3/ว13439,นว 0023.3/ว13440 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน [ 25 พ.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว13434 เร่งรัดกรอกข้อมูลรายได้ในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง [ 25 พ.ค. 2558 ]     
นว 0023.2/ว803,นว 0023.2/ว804 สำรวจรายชื่อข้าราชการ/พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สังกัดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบว [ 22 พ.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว800,นว 0023.3/ว801 ขอความร่วมมือส่งข้อมูลแผนงาน/โครงการด้านครอบครัวตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครองครัว [ 22 พ.ค. 2558 ]     
นว 0023.2/ว13252,นว 0023.2/ว13253 ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติในการขอยกเว้นเดินทางไปราชการต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 พ.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว13291,นว 0023.3/ว13292 การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 22 พ.ค. 2558 ]     
นว 0023.2/ว13226 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ.2558 [ 21 พ.ค. 2558 ]     
นว 0023.2/ว13228 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 6) [ 21 พ.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว794,นว 0023.3/ว795 รายงานข้อมูลปริมาณขยะและวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 พ.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว793 สำรวจข้อมูลจำนวนหมู่บ้านที่ยังไม่มีระบบประปาหมู่บ้านและมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 21 พ.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว12983,นว 0023.3/ว12984 การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 [ 19 พ.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว13125,นว 0023.3/ว13126 โครงการประชุมชี้แจงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประสิท [ 20 พ.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว13127,นว 0023.3/ว13128 รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกและขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 20 พ.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว13044 โครงการสร้างเสริมองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบุคลากรของสำนั [ 20 พ.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว13046,นว 0023.3/ว13047 ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการของประชาชนในการใช้น้ำประปา สำรวจแหล่งน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปาและการขอโอนกิจการประปาจากองค์กรปกคร [ 20 พ.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว12985,นว 0023.3/ว12986 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้กลไกทางการศึกษา ภายใต้ยุทธศาสต [ 19 พ.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว12754,นว 0023.3/ว12755 ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนร่วมดำเนินงานรัฐบาลภายใต้โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล [ 20 พ.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว13012,นว 0023.3/ว13013 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน ตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิ [ 20 พ.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว18851,นว 0023.3/ว11852 (ร่าง) แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.2558 - 2564 [ 7 พ.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว11851,นว 0023.3/ว11352 (ร่าง) แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.2558 - 2564 (เพิ่ม) [ 7 พ.ค. 2558 ]   
   
 
รับโอน(ย้าย) (22 เม.ย. 2558)    อ่าน 1240  ตอบ 2  
ประชาสัมพันธ์เวปไซต์ อบต.ตากฟ้า (3 เม.ย. 2558)    อ่าน 3989  ตอบ 22  
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ค่ะ (29 ส.ค. 2557)    อ่าน 1571  ตอบ 1  
 
 
อบต.มาบแก เรียน ท่านนายก อบต (26 พ.ค. 2558)    อ่าน 926  ตอบ 12
อบต.พันลาน - (26 พ.ค. 2558)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.เนินขี้เหล็ก ตามหาบุคคลชื่อณัฐภาคย์ คงไทย (26 พ.ค. 2558)    อ่าน 9130  ตอบ 77
อบต.หนองกรด เวลาราชการ (25 พ.ค. 2558)    อ่าน 15  ตอบ 1
อบต.หนองกรด ขยายไหล่ทางหมู่ที่4 (25 พ.ค. 2558)    อ่าน 11  ตอบ 1
อบต.หนองกรด แจ้งเรื่องระบบประประหมู่15 ต.หนองกรด สุดจะเดือดร้อน (25 พ.ค. 2558)    อ่าน 9  ตอบ 1
อบต.แม่เปิน ถนนทางเข้าบ้านท่ามะกรูด-แม่กะสี (22 พ.ค. 2558)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.ลำพยนต์ รบกวนสอบถามข้อมูลคะ (22 พ.ค. 2558)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.นครสวรรค์ออก สอบถามตำแหน่งว่าง (21 พ.ค. 2558)    อ่าน 212  ตอบ 1
อบต.ตาคลี ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ (21 พ.ค. 2558)    อ่าน 6983  ตอบ 26
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1055 [แบบรายงาน]  [ 26 พ.ค. 2558 ]
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรม การประปานครหลวง ครั้งที่ 4 สน.กศ. มท 0893.2/ว1046  [ 26 พ.ค. 2558 ]
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว1045  [ 26 พ.ค. 2558 ]
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MONBUKAGAKUSHO:MEXT) สำหรับนักเรียนไทย ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว1044  [ 26 พ.ค. 2558 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1027  [ 25 พ.ค. 2558 ]
ทุนภายใต้โครงการ UNESCO/People s Republic of China - The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำปี 2558 - 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว1048  [ 25 พ.ค. 2558 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.พส. มท 0810.4/ว1047  [ 25 พ.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 5 สน.คท. มท 0808.2/7514-7531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้สินไหมทดแทนจากการกระทำละเมินของเจ้าหน้าที่ สน.กม. มท 0804.4/ว2853  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว16  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน สน.กศ. มท 0893.2/ว1037  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1036  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 3 สน.กศ. มท 0893.4/ว1025 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 2 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1024 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 1 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1023 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 13 สพบ. มท 0807.4/ว1032  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 12 สพบ. มท 0807.4/ว1031  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 11 สพบ. มท 0807.4/ว1030  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 10 สพบ. มท 0807.4/ว1029  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในงานด้านบริหาร สล. มท 0801.1/ว11  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว10  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการสร้างเสริมองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น ๆ มท 0211.9/ว2707  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1028  [ 20 พ.ค. 2558 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.4/ว1005 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 20 พ.ค. 2558 ]
การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับพนักงานจ้างในโรงเรียน (ครูอัตราจ้าง) และหรือพนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์ฯ สน.บถ. มท 0809.9/ว12  [ 20 พ.ค. 2558 ]
 
   
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. ปรับปรุงอะไร?
  น้ำเพื่อการบริโภค
  น้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า
  ถนน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2551
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player