Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 


ประเพณีบุญสลากภัต ปี [ 24 มิ.ย. 2559 ] อ่าน 11 


โครงการกิจกรรมศูนย์เ [ 3 พ.ค. 2559 ] อ่าน 70 


โครงการแข่งขันกีฬาปร [ 29 เม.ย. 2559 ] อ่าน 47 
 
 
ประกาศ เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอ [ 19 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 176 
ประการองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า เรื่อง ผลการพิจารณางานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ท [ 7 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 7 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 70 
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (กรณีการกำหนดค่าลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2546) [ 16 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 163 
 
อบต.เนินศาลา กิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูงานผลิตให [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 0 
อบต.เนินศาลา การมอบเงินสงเคราะห์ให้กับเด็กยากจน จากศุนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 22 จังหวัดนครสวรร [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 0 
อบต.เนินศาลา การรับวัคซีน โครงการควบคุมและป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2559 [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินศาลา โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 1 
อบต.สายลำโพง มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย วันที่ 29 มิถุนายน 2559 [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 1 
อบต.บางพระหลวง ประกาศ ให้เจ้าของยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.25 [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.บางพระหลวง ประกาศ ให้เจ้าของยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.25 [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.บางพระหลวง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี2559 [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 1 
อบต.กลางแดด ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 2 ซอยโรงน้ำแข็ง ตำบลกลาง [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.เนินกว้าว ประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนคนพิการรายใหม่และรายที่ยังไม่เคยลงทะเบียน [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.เนินมะกอก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.8 ต.เนินมะกอก [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองกระโดน ดูซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขโมย [ 29 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองกระโดน ซ่อมแซมถนนสายโรงงานวุ้นเส้น ลงหินคลุก กลบเกลี่ยหลุมบ่อ [ 29 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.กลางแดด ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาการซื้อเอกสารสอบราคา [ 29 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.นครสวรรค์ออก ร่วมประชุมสภา ประจำเดือนมิถุนายน 2559 [ 29 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 8 

 
 
นว 0023.5/ว 23763 สำรวจปัญหาและอุปสรรคในการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559 [ 28 มิ.ย. 2559 ]     
นว 0023.5/ว 23685 ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 มิ.ย. 2559 ]     
นว 0023.5/ว 23684 แจ้งกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 [ 28 มิ.ย. 2559 ]     
นว 0023.5/ว 23646 การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [ 28 มิ.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/23682 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุุมวิชาการและส่งบทความวิชาการขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุุมวิชา [ 28 มิ.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 765 การคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 766 การคัดเลือกสตรีพิการดีเด่น [ 27 มิ.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 23572 การแก้ไขข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชนข [ 27 มิ.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/ ว23585 การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 28 มิ.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 23262 การตรวจสอบและรายงานข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 มิ.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 23552 รายงานข้อคิดเห็น/ข้อเสนอต่อการด นว 0023.3/ว 23552 รายงานข้อคิดเห็น/ข้อเสนอต่อการดำเนินงานขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการของรัฐบาล รายงานข้อคิดเห็น [ 27 มิ.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 23388 สำรวจสถานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [ 24 มิ.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 23260 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์ระบบการประเมินคุณภาพศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Automated Quality Asses [ 24 มิ.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 23260 (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์ระบบการประเมินคุณภาพศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Auto [ 24 มิ.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 23268 การนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา [ 24 มิ.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 23268 (สิ่งที่ส่งมาด้วย) การนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราช [ 24 มิ.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 23259 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 หลัก [ 24 มิ.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 23267 ให้ผลิตภัณฑ์ไม้ตียุงไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก [ 24 มิ.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 23266 ขอให้ขยายผลและสร้างการรับรู้การลงนาม(MOU) และประกาศเจตนารมณ์ "โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร" [ 24 มิ.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 23270 ส่งมอบวุฒิบัตรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2559 [ 24 มิ.ย. 2559 ]     
   
 
รับโอน(ย้าย) (22 เม.ย. 2558)    อ่าน 1517  ตอบ 2  
ประชาสัมพันธ์เวปไซต์ อบต.ตากฟ้า (3 เม.ย. 2558)    อ่าน 4520  ตอบ 22  
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ค่ะ (29 ส.ค. 2557)    อ่าน 2097  ตอบ 1  
 
 
อบต.ตาคลี เทิดทูลสถาบัน (30 มิ.ย. 2559)    อ่าน 5  ตอบ 1
อบต.นครสวรรค์ตก อบต. ที่มีหน้าเก็บค่าขยะมูลฝอย ตรวจสอบให้ด้วย ไม่จ่ายค่าเก็บขยะแต่ทิ้งขยะตลอด เห (29 มิ.ย. 2559)    อ่าน 17  ตอบ 1
อบต.นครสวรรค์ตก ข้อความจาก นายกจำลอง พรมหนองโดก(ตี๋) (28 มิ.ย. 2559)    อ่าน 797  ตอบ 8
อบต.นครสวรรค์ตก จพง.ธุรการ (28 มิ.ย. 2559)    อ่าน 21  ตอบ 1
อบต.ท่างิ้ว เกี่ยวกับการทอดผ้าป่าของวัดมงคลรัตนาราม (27 มิ.ย. 2559)    อ่าน 25567  ตอบ 194
อบต.ตาคลี เทสโก้โลตัสตาคลี (25 มิ.ย. 2559)    อ่าน 23985  ตอบ 94
อบต.หนองปลิง มีตำแหน่ง จพง.ธุรการว่างหรือเปล่าครับ (23 มิ.ย. 2559)    อ่าน 27  ตอบ 1
อบต.หนองเต่า ขอเชิญเข้าร่วม โครงการกลยุทธ์การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง (22 มิ.ย. 2559)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.ตาคลี ข้อมูลการค้นคว้า ของท้องถิ่นไม่น่าลบทิ้งนะ (16 มิ.ย. 2559)    อ่าน 47  ตอบ 1
อบต.เนินขี้เหล็ก โรงไฟฟ้า ที่บ้านหนองไร (15 มิ.ย. 2559)    อ่าน 40  ตอบ 0
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
วัดตากฟ้า พระอาราหลวง
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่่ที่ 4 ตำบลตากฟ้า
 
 
 
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้านสุขภาพ สน.กศ. มท 0893.2/ว1283 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1284  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1251 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระบบประเภทตำแหน่ง สน.บถ. มท 0809.5/ว23  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1282 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเดินทางไปศึกษาดูงานและสัมมนาของคณะกรรมาธิการ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1267  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
การกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว 3694  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 4 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1271 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว36  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว37  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1265  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
โครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1258  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดสำรวจปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1254  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
โครงการพัฒนาเทคนิควิธีการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สน.กศ. มท 0893.2/ว1253 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2559) สน.บถ. มท 0809.5/ว24  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1252  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 สน.คท. มท 0808.5/ว1242  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1248  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559) สน.บถ. มท 0809.3/ว1249  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
ซักซ้อมหลักสูตรที่ใช้เป็นคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) สน.บถ. มท 0809.6/ว44  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น สน.พร. มท 0890.4/ว1239  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559) สน.คท. มท 0808.2/7941-8016 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/7863-7910 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
การแก้ไขข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนมาก สน.สส. มท 0891.3/ว1234  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ด่วนมาก สน.สส. มท 0891.3/ว3609  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
 
   
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. ปรับปรุงอะไร?
  น้ำเพื่อการบริโภค
  น้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า
  ถนน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2551
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player