Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 


โครงการ ตากฟ้า ไร้พุ [ 21 ธ.ค. 2559 ] อ่าน 53 


พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาส [ 8 ธ.ค. 2559 ] อ่าน 138 


พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาส [ 8 ธ.ค. 2559 ] อ่าน 90 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพ [ 12 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 173 
ประกาศ เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอ [ 19 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 259 
ประการองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า เรื่อง ผลการพิจารณางานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ท [ 7 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 149 
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 7 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 268 
 
ทต.บางมะฝ่อ ประกาศสอบราคาจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกถนนสายคลองบางช้างใหญ่และ โคร [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.บางมะฝ่อ ประกาศสอบราคาจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการลงดินและหินคลุกบดทับถนนสายท่าจิก (ช่ [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 5 
ทต.บางมะฝ่อ ประกาศสอบราคาจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกถนนสายกระบังดิน (ช่วงที่ 1)/ [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 4 
ทต.บางมะฝ่อ ประกาศสอบราคาจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกถนนสายรอบหนองโพรง/โครงการลงห [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.สระทะเล ผ้าป่าขยะรีไซเคิล [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 28 
อบต.สระทะเล ฺBig cleaning Day [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 40 
อบต.สระทะเล โครงการรณรงค์จัดการขยะในชุมชนขับเคลื่อน [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 31 
อบต.ลาดยาว ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิดสี่เหลี่ยมสำเร็จรูป(หลังโรงเบียร์) [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ลาดยาว ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านลาดยาว สายหนองกระโดนหลุม [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.ลาดยาว ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านลาดยาว สายบ้านนางวรรณา แจ้ [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ลาดยาว ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล.หมู่ที่ 13 บ้านห [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ลาดยาว ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างประตูเปิด - ปิด ระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านลาดยาว [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.ลาดยาว ประกาศใช้ราคากลางโครงการเทพื้นพร้อมทำหูช้างรับน้ำ คสล.รองรับท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 5 [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.ลาดยาว ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านคลองสาลี สายนานายเลิศ ไพสน [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ลาดยาว ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านดงมะไฟ สายเชื่อมต่อหมู่ที่ [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 3 

 
 
นว 0023.3/ว 3756 ซักซ้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการว่าด้วยการติดต่อกิจการในราชการบริหารส่วนกลาง [ 10 ก.พ. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 4324 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลของผู้ป่วยติดเตียงในจังหวัดนครสวรรค์ [ 17 ก.พ. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 4072 การจัดส่งแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency Test: LCT) ประจำปีการศึกษา 2559 [ 15 ก.พ. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 4322 ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครสวรรค์ [ 16 ก.พ. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 4307 แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.พ. 2560 ]     
นว 0023.5/118 การรายงานการขอใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 17 ก.พ. 2560 ]     
นว 0023.5/118 การรายงานการขอใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตั้งแต่ 10,000 บาท [ 17 ก.พ. 2560 ]     
นว 0023.5/118 การรายงานการขอใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ต่ำกว่า 10,000 บาท [ 17 ก.พ. 2560 ]     
นว 0023.4/ว 107 นำส่งคู่มือและสื่อประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency [ 15 ก.พ. 2560 ]     
นว 0023.4/ว 107 (สิ่งที่ส่งมาด้วย) นำส่งคู่มือและสื่อประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity [ 15 ก.พ. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 4149 รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 15 ก.พ. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 3241 รายงานการดำเนินงานฯ ตามแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ.2559 - 2563) [ 6 ก.พ. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 3241 (สิ่งที่ส่งมาด้วย) รายงานการดำเนินงานฯ ตามแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ. 2559 - 2563) [ 6 ก.พ. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 3956 โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) [ 15 ก.พ. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 4063 การดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครสวรรค์ [ 14 ก.พ. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 3779 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาและนำทักษะการเรียนการสอนด้านกีฬาฟุตบอล มาสู่เด็กและเยาวชนไทย ระหว่างกระทรวงมหาดไทย และกลุ่ [ 10 ก.พ. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 3780 แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุต้องโทษจำคุก [ 10 ก.พ. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 3757 ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 10 ก.พ. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 4068 ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนกลาง ว่าด้วยธงประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2559 [ 15 ก.พ. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 4071 โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency : LSS)" [ 15 ก.พ. 2560 ]     
   
 
เรียน นายก อบต.วัดไทร ช่วยสนใจเรื่องขยะและสุขภาพอนามัยหน่อย (8 พ.ย. 2559)    อ่าน 3629  ตอบ 21  
รับโอน(ย้าย) (22 เม.ย. 2558)    อ่าน 1647  ตอบ 2  
ประชาสัมพันธ์เวปไซต์ อบต.ตากฟ้า (3 เม.ย. 2558)    อ่าน 4730  ตอบ 22  
 
 
อบต.แม่วงก์ หนึ่งจังหวัด หนึ่งทะแลสาป (19 ก.พ. 2560)    อ่าน 534  ตอบ 7
อบต.ตาคลี  ไขปริศนา พระแสงธนูนาคราชสามเศียน (17 ก.พ. 2560)    อ่าน 143  ตอบ 5
อบต.ช่องแค พระแสงศรกำลังราม (16 ก.พ. 2560)    อ่าน 304  ตอบ 2
อบต.หัวหวาย พระแสงศรกำลังราม ข้อมูลเก่าเมื่อ100 ปี (15 ก.พ. 2560)    อ่าน 30  ตอบ 1
อบต.ตาคลี พระแสงศรกำลังราม (15 ก.พ. 2560)    อ่าน 85  ตอบ 3
อบต.หนองโพ ไขปริศนา พระแสงธนูนาคราชสามเศียน (14 ก.พ. 2560)    อ่าน 35  ตอบ 2
อบต.หัวหวาย ไขปริศนา พระแสงธนูนาคราชสามเศียน (14 ก.พ. 2560)    อ่าน 1931  ตอบ 3
อบต.ลาดยาว ช่วยดูแลการใช้พื้นที่ถนนวางขายของให้หน่อย (13 ก.พ. 2560)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.ชุมตาบง สอบถามงาน (12 ก.พ. 2560)    อ่าน 20  ตอบ 0
ทต.บ้านแดน ระวังโดนโกง เมื่อคิดจะจ้างช่างต่อเติมหรือสร้างบ้านอยู่อาศัย (11 ก.พ. 2560)    อ่าน 2811  ตอบ 4
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
วัดตากฟ้า พระอาราหลวง
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่่ที่ 4 ตำบลตากฟ้า
 
 
 
แนวทางดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุงใหม่) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว379 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.พ. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 17 ก.พ. 2560 ]
สำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปา และถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว366  [ 17 ก.พ. 2560 ]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว354  [ 17 ก.พ. 2560 ]
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ กศ. มท 0816.2/ว348  [ 16 ก.พ. 2560 ]
มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว351  [ 16 ก.พ. 2560 ]
แนวทางการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว352  [ 16 ก.พ. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 15 ก.พ. 2560 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชน ที่ อ.ส.ค. แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจในการทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว353  [ 15 ก.พ. 2560 ]
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.5/ว334 [รายชื่อ]  [ 15 ก.พ. 2560 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.5/ว335  [ 15 ก.พ. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 งบดำเนินงาน โครงการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว339  [ 15 ก.พ. 2560 ]
ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลตามแบบรายงาน มฝ.1 และ มฝ.2 ด่วนที่สุด กพส. มท0810.5/ว349  [ 15 ก.พ. 2560 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 14 ก.พ. 2560 ]
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2560) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว338 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2560 ]
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว1  [ 14 ก.พ. 2560 ]
ขยายวันรายงานผลการพิจารณาการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว337  [ 14 ก.พ. 2560 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กศ. มท 0816.2/ว328  [ 14 ก.พ. 2560 ]
ซักซ้อมแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจำ สน.บถ. มท 0809.3/ว9  [ 14 ก.พ. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการจัดงานค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน) สน.คท. มท 0808.2/1251-1255 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 10 ก.พ. 2560 ]
การสนับสนุนวิทยากรและคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว (ระบบ Thai Rabies Net) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว320  [ 10 ก.พ. 2560 ]
ทุนฝึกอบรมรัฐบาลไทยหลักสูตร Sufficiency Economy Philosophy towards a Sustainable Development ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว304  [ 10 ก.พ. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว305  [ 10 ก.พ. 2560 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803.3/ว311  [ 10 ก.พ. 2560 ]
 
   
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. ปรับปรุงอะไร?
  น้ำเพื่อการบริโภค
  น้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า
  ถนน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2551
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player