Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 


๒๖ มิถุนายน วันต่อต้ [ 2 ส.ค. 2559 ] อ่าน 19 


โครงการซักซ้อมแผนป้อ [ 2 ส.ค. 2559 ] อ่าน 19 


กิจกรรมการคัดสรรหมู่ [ 2 ส.ค. 2559 ] อ่าน 13 
 
 
ประกาศ เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอ [ 19 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 200 
ประการองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า เรื่อง ผลการพิจารณางานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ท [ 7 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 49 
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 7 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 115 
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (กรณีการกำหนดค่าลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2546) [ 16 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 182 
 
อบต.สระทะเล ประกาศ เรื่อง เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจรับงานจ้าง (ก่อสร้างถ [ 31 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองหม้อ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 [ 30 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุ [ 30 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.สร้อยละคร เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสร้อย [ 30 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองปลิง โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย อปพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 30 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.พิกุล โครงการนโยบายเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล อำเ [ 30 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองโพ ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ 10 กลุ่มบ้านนายที [ 30 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.ลาดยาว ดาบตำรวจศักยะ สกุลหยัดน้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว ได้สรุปงานที่ดำเนินการ [ 30 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองนมวัว รายงานสถานการณ์น้ำท่วมถนน สาย 1072 ช่วงตำบลหนองนมวัว #น้ำท่วมผิวจราจรโปรดใช้เส้น [ 29 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.พันลาน ประชาสัมพันธ์ราคากลางครุภัณฑ์มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง [ 29 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองหลวง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 11 บ้านให [ 29 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 13 
อบต.สายลำโพง จดหมายข่าวจาก อบต.สายลำโพง ประจำเดือนสิงหาคม 2559 [ 29 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.แม่เล่ย์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ เรื่องขอเลื่อนวันกำหนดเข้าเสนอราคาประกวดราคา [ 29 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 15 
อบต.หนองโพ ประกาศราคากลาง ขุดเจาะบ่อบาดาล หมุ่ 15 [ 29 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองโพ ประกาศราคากลาง ขุดเจาะบ่อบาดาล หมุ่ 5 [ 29 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 8 

 
 
นว 0023.2/ว 29626 แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ ประจำป [ 30 ส.ค. 2559 ]     
นว 0023.2/ว 29625 การสำรวจอัตรากำลังตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 ส.ค. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 29501 ขอความอนุเคราะห์ประสานให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลบันทึกข้อมูลในระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจั [ 29 ส.ค. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 29377 การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัด [ 29 ส.ค. 2559 ]     
นว 0023.5/29328 การตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่1) [ 26 ส.ค. 2559 ]     
นว 0023.1/836 ขอเชิญประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 25 ส.ค. 2559 ]     
นว 0023.5/ว28689 อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2558 [ 26 ส.ค. 2559 ]     
นว 0023.3/28903 การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี 2559 [ 23 ส.ค. 2559 ]   
นว 0023.3/28904 การดำเนินการตามมาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ [ 23 ส.ค. 2559 ]   
นว 0023.1/828 ขอเชิญประชุม [ 24 ส.ค. 2559 ]   
นว 0023.3/29260-29261 แนวทางการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" [ 25 ส.ค. 2559 ]     
นว 0023.3/29260-29261 (สิ่งที่ส่งมาด้วย) แนวทางการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" [ 25 ส.ค. 2559 ]     
นว 0023.4/ว 825 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 24 ส.ค. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 29033 ขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลในสังกัด เข้าร่วมการสัมมนา "การวางแ [ 24 ส.ค. 2559 ]   
นว 0023.4/ว 824 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 24 ส.ค. 2559 ]   
นว 0023.2/ว 29027 แนวทางปฏิบัติกรณีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางวิน [ 23 ส.ค. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 28977 การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประม [ 23 ส.ค. 2559 ]   
นว 0023.3/28978 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนสำหรับสส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการรณรง [ 23 ส.ค. 2559 ]   
นว 0023.1/812 การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ 22 ส.ค. 2559 ]   
นว 0023.3/811 การปรับฐานข้อมูลในระบบ O-NET ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ส.ค. 2559 ]   
   
 
รับโอน(ย้าย) (22 เม.ย. 2558)    อ่าน 1538  ตอบ 2  
ประชาสัมพันธ์เวปไซต์ อบต.ตากฟ้า (3 เม.ย. 2558)    อ่าน 4555  ตอบ 22  
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ค่ะ (29 ส.ค. 2557)    อ่าน 2126  ตอบ 1  
 
 
อบต.เนินขี้เหล็ก ตามหาบุคคลชื่อณัฐภาคย์ คงไทย (30 ส.ค. 2559)    อ่าน 12034  ตอบ 81
อบต.บ้านแก่ง ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (30 ส.ค. 2559)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.บ้านแก่ง ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (30 ส.ค. 2559)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.หนองกรด รับสมัครด่วน!!! พนักงานฝ่ายผลิต 500 อัตรา (30 ส.ค. 2559)    อ่าน 18658  ตอบ 44
อบต.นครสวรรค์ตก น้ำประปา สกปรกมาก (27 ส.ค. 2559)    อ่าน 90  ตอบ 1
อบต.นครสวรรค์ตก น้ำประปา ดีพร้อม1 ยังไม่ไหลนะคะ (27 ส.ค. 2559)    อ่าน 40  ตอบ 1
อบต.นครสวรรค์ตก อบต. ที่มีหน้าเก็บค่าขยะมูลฝอย ตรวจสอบให้ด้วย ไม่จ่ายค่าเก็บขยะแต่ทิ้งขยะตลอด เห (27 ส.ค. 2559)    อ่าน 115  ตอบ 2
อบต.พยุหะ ขอแนะนำธุรกิจกิฟฟารีนออนไลน์ (26 ส.ค. 2559)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.แม่วงก์ สมัครงาน (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 28  ตอบ 0
อบต.เนินขี้เหล็ก นายณัฐภาคย์ คงไทย (23 ส.ค. 2559)    อ่าน 548  ตอบ 2
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
วัดตากฟ้า พระอาราหลวง
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่่ที่ 4 ตำบลตากฟ้า
 
 
 
การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market:e-market)ฯ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/1706  [ 30 ส.ค. 2559 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1705  [ 30 ส.ค. 2559 ]
วิธีปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว1704  [ 30 ส.ค. 2559 ]
จัดทำรายละเอียดรายการรายจ่ายลงทุน วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท พร้อมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0810.3/ว1707  [ 30 ส.ค. 2559 ]
การสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย (โครงการเพชรเครือข่าย) ครั้งที่ 7 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1708  [ 30 ส.ค. 2559 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว1699  [ 30 ส.ค. 2559 ]
การคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2559 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0816.3/ว1685  [ 29 ส.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กค. มท0803.3/ว1687  [ 29 ส.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1688  [ 29 ส.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.คท. มท 0808.2/10827-10893  [ 29 ส.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา) สน.คท. มท 0808.2/10757-10821 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ส.ค. 2559 ]
แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.2/ว88  [ 29 ส.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 21 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1675,ว1676  [ 26 ส.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1664  [ 26 ส.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1674 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ส.ค. 2559 ]
เพิ่มเติมรุ่นในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0816.3/ว1682  [ 26 ส.ค. 2559 ]
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2559 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0816.3/ว1670  [ 26 ส.ค. 2559 ]
โครงการพัฒนาครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย เพื่อรองรับการจัดทดสอบระดับชาติทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ด่วนมาก สน.กศ. มท 0816.3/ว1671  [ 26 ส.ค. 2559 ]
การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 สน.กศ. มท 0816.3/ว1666  [ 26 ส.ค. 2559 ]
ขอจัดส่งคู่มือมาตรฐานการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน สน.มถ. มท 0892.2/ว1678  [ 26 ส.ค. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.4/ว1673  [ 26 ส.ค. 2559 ]
แจ้งขยายกำหนดระยะเวลาในการตอบแบบสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1672  [ 26 ส.ค. 2559 ]
ขอให้ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.2/ว4815  [ 26 ส.ค. 2559 ]
ข้อสั่งการเพิ่มเติมของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายควบุคมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว4735  [ 26 ส.ค. 2559 ]
ให้เข้ารับการสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย (โครงการเพชรเครือข่าย) ครั้งที่ 7 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.6/ว1667  [ 25 ส.ค. 2559 ]
 
   
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. ปรับปรุงอะไร?
  น้ำเพื่อการบริโภค
  น้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า
  ถนน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2551
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player