Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 


โครงการอำเภอยิ้มเคลื [ 15 ต.ค. 2557 ] อ่าน 33 


โครงการไหว้พระฟังธรร [ 18 ก.ย. 2557 ] อ่าน 61 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศ [ 18 ก.ย. 2557 ] อ่าน 51 
 
 
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง นายช่างโยธา [ 26 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 139 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 4 สา [ 23 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 150 
ประกาศสอบราคาซื้อลูกรัง หมู่ที่ 1 - 8 พร้อมปรับเกรดเรียบเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนน [ 9 ส.ค. 2556 ]   อ่าน 187 
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 3 โครงการ [ 20 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 244 
 
อบต.กลางแดด ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.หนองเต่า ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Cape Seal สายทางบ้ [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.แม่เล่ย์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประ [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.หนองกระโดน ประชุมประจำเดือนตุลาคม [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.เขากะลา ประกาศอบต.เขากะลา เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.หัวหวาย ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.แม่เล่ย์ ประกาศรับโอน (ย้าย) หรือบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.แม่เล่ย์ รับโอน (ย้าย) หรือบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.บ้านมะเกลือ ประกาศผลการสอบราคา โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลบ้าน [ 29 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.บ้านมะเกลือ ประกาศผลการสอบราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านยางเอน หมู่ 7 [ 29 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.บ้านมะเกลือ ประกาศผลการสอบราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านบึงน้ำใส หมู่ 9 [ 29 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.ฆะมัง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงา [ 29 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองกระโดน ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลหนองกระโดน [ 29 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.นครสวรรค์ออก ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังช่วงฤดูหนาว [ 29 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.หนองกระโดน โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2557 [ 29 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 17 

 
 
นว 0023.3/ว24479 การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 30 ต.ค. 2557 ]     
นว 0023.3/ว24481 (อบจ.เทศบาล)แจ้งการโอนจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ [ 30 ต.ค. 2557 ]     
นว 0023.3/ว24480 (อำเภอ)แจ้งการโอนจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม [ 30 ต.ค. 2557 ]     
นว 00237.5/24321 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 9 ป [ 30 ต.ค. 2557 ]     
นว 0023.5/24337 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2557 เงินอุดหนุทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ต.ค. 2557 ]     
นว 0023.5/ว24323 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 29 ต.ค. 2557 ]     
นว 0023.5/ว24333,นว 0023.5/ว24335 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2557 [ 29 ต.ค. 2557 ]     
นว 0023.3/ว1460,นว 0023.3/ว1461 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 [ 29 ต.ค. 2557 ]     
นว 0023.3/ว1457,นว 0023.3/ว1458 แบบรายงานข้อมูลโครงการ/ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย [ 27 ต.ค. 2557 ]     
นว 0023.3/ว1455,นว 0023.3/ว1456 (แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค [ 27 ต.ค. 2557 ]     
นว 0023.3/ว23847,นว 0023.3/ว23848 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัย [ 24 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.1/ว1454 ขอเชิญร่วมงานฌาปณกิจ นายประสพสุข ภูมิอินทร์ [ 27 ต.ค. 2557 ]     
นว 0023.3/ว1427,นว 0023.3/ว1428 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดจัดส่งสำเนาเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เ [ 22 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว23744,นว 0023.3/ว23745 การสำรวจบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีวุฒิปริญญาตรีทางการพยาบาล [ 22 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว23595,นว 0023.3/ว23596 ขยายเวลาการกรอกข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)แบบออนไลน์ [ 21 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว1425,นว 0023.3/ว1426 การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเ [ 17 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว1424 การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก [ 17 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว23213,นว 0023.3/ว23214 การยืมเงินสะสมมาจ่ายเป็นค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำสังกัดสถานศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 17 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.1/ว1422 การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล [ 17 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.4/ว1418 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 17 ต.ค. 2557 ]   
   
 
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ค่ะ (29 ส.ค. 2557)    อ่าน 1300  ตอบ 1  
สมัครงาน trueสวัสดิการเป็นไปตามที่คาดไหม (22 มิ.ย. 2557)    อ่าน 228  ตอบ 0  
รับสมัครเจ้าพนักงานสาธารณสุขบ้างไหมค่ะ (28 พ.ค. 2557)    อ่าน 122  ตอบ 0  
 
 
อบต.บึงปลาทู ขอเบอร์ติดต่อ อบต.หน่อยครับ (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 18  ตอบ 1
อบต.แม่เปิน รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 3 ( ปริญญาโท) มจร ส่วนกลาง (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 2522  ตอบ 168
อบต.ลำพยนต์ ตามรอยพระสังข์ทอง 6.7 (29 ต.ค. 2557)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.ตาคลี ตามรอยพระสังข์ทอง (29 ต.ค. 2557)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.นครสวรรค์ตก ฝากท่านนายก อบต.นว.ตก ทำถนนเส้นนี้ (ด้านข้างหมู่บ้านการุณรังษี) *มีภาพครับ* (29 ต.ค. 2557)    อ่าน 87  ตอบ 2
อบต.ด่านช้าง สวัสดีครับจากธนภัทร ทาสีดา (29 ต.ค. 2557)    อ่าน 1319  ตอบ 6
อบต.ท่างิ้ว การทำเหล้าหอมจากใบเนียมรสชาติ หอม นุ่มดี ดีกรีแรงเหมือนเดิม (28 ต.ค. 2557)    อ่าน 1458  ตอบ 1
อบต.นครสวรรค์ตก ถนน/ทาง แถวสถานพินิจเด็กนครสวรรค์ (28 ต.ค. 2557)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.วังซ่าน สอบถามตำแหน่ง (28 ต.ค. 2557)    อ่าน 82  ตอบ 2
อบต.หนองกรด ระบบน้ำปะปาหมู่ที่๑ บ้านทัพชุมพล (27 ต.ค. 2557)    อ่าน 25  ตอบ 1
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2558 สล. มท 0801.3/980  [ 30 ต.ค. 2557 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอจากมติที่ประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.4/ว1944  [ 30 ต.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1937  [ 30 ต.ค. 2557 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1938  [ 29 ต.ค. 2557 ]
คู่มือการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.3/ว1932 [คู่มือ]  [ 29 ต.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1934  [ 29 ต.ค. 2557 ]
สำรวจข้อมูลจำนวนผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว9  [ 28 ต.ค. 2557 ]
การกรอกฐานข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงในโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) สน.กศ. มท 0893.3/ว1933  [ 28 ต.ค. 2557 ]
ส่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.7/ว1917  [ 28 ต.ค. 2557 ]
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2556 สน.สส. มท 0891.3/ว3679  [ 28 ต.ค. 2557 ]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น การดำเนินการทางวินัยและการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.1/ว1923  [ 28 ต.ค. 2557 ]
การแจ้งบัญชีการจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว1926  [ 27 ต.ค. 2557 ]
ขอส่งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ประจำปีงบประมาณ 2553-2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1922 [รายชื่อ]  [ 27 ต.ค. 2557 ]
ขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืน (รหัสหลักสูตร 53) และ (รหัสหลักสูตร 83) สน.บถ. มท 0809.9/ว32  [ 27 ต.ค. 2557 ]
การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1918  [ 24 ต.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว1919  [ 24 ต.ค. 2557 ]
การยืมเงินสะสมมาจ่ายเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้านให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สังกัดสถานศึกษา ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1905  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1885  [ 21 ต.ค. 2557 ]
หารือการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว3602  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาฯ ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1906 [แบบฟอร์ม]  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว106  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว105  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว104  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1887  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ขอแก้ไขข้อความกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1901  [ 21 ต.ค. 2557 ]
 
   
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. ปรับปรุงอะไร?
  น้ำเพื่อการบริโภค
  น้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า
  ถนน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2551
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player