Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 


ประชุมสภาองค์การบริห [ 26 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 109 


กิจกรรมเฉลิมพระเกียร [ 26 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 79 


สภากาแฟยามเช้าประจำเ [ 26 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 80 
 
 
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง นายช่างโยธา [ 26 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 231 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 4 สา [ 23 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 212 
ประกาศสอบราคาซื้อลูกรัง หมู่ที่ 1 - 8 พร้อมปรับเกรดเรียบเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนน [ 9 ส.ค. 2556 ]   อ่าน 252 
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 3 โครงการ [ 20 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 322 
 
อบต.หนองกระโดน ประชาคม เพื่อจัดทำแผนหมู่บ้าน/ชุมชน และรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนตำบลหนองก [ 2 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.นครสวรรค์ตก โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ วันครอบครัวและวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 1 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.โกรกพระ ประกาศ เรื่อง วันเวลาที่จะตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเสาธง ความสูง 14 [ 1 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.โกรกพระ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกผู้ประมูลจ้างด้วยร [ 1 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 11 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ การบริหารจัดการทางเท้าในเขตเทศบาล [ 1 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองกระโดน ประชุมประจำเดือนมีนาคม [ 1 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.วัดไทรย์ ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ 1 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองกระโดน ประชาคม เพื่อจัดทำแผนหมู่บ้าน/ชุมชน และรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนตำบลหนองก [ 1 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนท่ายายล่า ถึงบ้านนายบุญยัง พนมเวช [ 31 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 14 
อบต.นครสวรรค์ตก ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ [ 31 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
อบต.นครสวรรค์ตก ขออนุญาต ปิดประตูส่งน้ำท่อเมนประปา ระบบผลิตน้ำประปา หมู่่ที่ 7,10 [ 31 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.พยุหะ อบต.พยุหะ น่าแวะ [ 31 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 16 
อบต.ลาดยาว โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โอนครั้งที่ 4/2558 ลงวันที่ 31 มีนาค [ 31 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 14 
อบต.เขาชายธง พิธีถวายราชสักการะในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎารา [ 31 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 31 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 9 

 
 
นว 0023.3./ว8505,นว 0023.3/ว8506 โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำป [ 2 เม.ย. 2558 ]     
นว 0023.3/ว8509 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) ครั้ง [ 27 มี.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว8507,นว 0023.3/ว8508 ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 1 - 12 ( [ 27 มี.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว524,นว 0023.3/ว525 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2558 [ 31 มี.ค. 2558 ]     
่นว 0023.3/ว530,นว 0023.3/ว531 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การบำบัดฟื้นฟู,รายงานการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัด [ 1 เม.ย. 2558 ]     
นว 0023.3/ว528,นว 0023.3/ว529 ตัวชี้วัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ [ 31 มี.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/8815 แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานและติดตามประเมินผลงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ระดับจังหวัด [ 31 มี.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว8816,นว 0023.3/ว8817 การรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 31 มี.ค. 2558 ]     
นว 0023.4/ว8787,นว 0023.4/ว8788 แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส [ 31 มี.ค. 2558 ]     
นว 0023.4/ว8789,นว 0023.4/ว8790 กำชับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตาม เกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริ พ.ศ. [ 31 มี.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว7776 การอบรมสัมมนาชี้แจงคณะทำงาน (Core team) ตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 [ 20 มี.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/505,นว 0023.3/506 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน [ 30 มี.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว506,นว 0023.3/ว507 การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ [ 30 มี.ค. 2558 ]     
นว 0023.1/ว500 การจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด รอบการประเมินที่ 1 [ 30 มี.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว8670,นว 0023.3/ว8671 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมา [ 30 มี.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/495 การรายงานผลการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินทุนของนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมก [ 27 มี.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว8511,นว 0023.3/ว8512 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 [ 27 มี.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว8657,นว 0023.3/ว8658 ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรณีสถานการณ์ภัยแล้ง [ 30 มี.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว8659,นว 0023.3/ว8660 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์" [ 30 มี.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว8622,นว 0023.3/ว8623 หารือการจ่ายเบี้ยขังชีพผู้สูงอายุให้แก่คณะกรรมการประจำมัสยิด [ 30 มี.ค. 2558 ]     
   
 
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ค่ะ (29 ส.ค. 2557)    อ่าน 1514  ตอบ 1  
สมัครงาน trueสวัสดิการเป็นไปตามที่คาดไหม (22 มิ.ย. 2557)    อ่าน 337  ตอบ 0  
รับสมัครเจ้าพนักงานสาธารณสุขบ้างไหมค่ะ (28 พ.ค. 2557)    อ่าน 220  ตอบ 0  
 
 
อบต.แม่เปิน วัดป่าเรไลย์สามัคคีธรรม อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (2 เม.ย. 2558)    อ่าน 977  ตอบ 39
อบต.นครสวรรค์ตก ขอเพิ่มป้ายเตือนและลูกระนาดเพิ่มเพื่อเตือนให้ลดความเร็วในการใช้รถ (1 เม.ย. 2558)    อ่าน 62  ตอบ 3
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อิทธิฤิทธิ์ อาวุุุุธ สมเด็จพระสังข์ทอง (30 มี.ค. 2558)    อ่าน 18  ตอบ 0
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อิทธิฤิทธิ์ อาวุุุุธ สมเด็จพระสังข์ทอง (30 มี.ค. 2558)    อ่าน 13  ตอบ 0
ทต.บ้านแดน อิทธิฤิทธิ์ อาวุุุุธ สมเด็จพระสังข์ทอง (30 มี.ค. 2558)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.วัดไทรย์ สมาชิกสภา กับนายก อบต. มีหน้าที่ทำอะไร (29 มี.ค. 2558)    อ่าน 5673  ตอบ 5
อบต.พยุหะ สอบถาม (29 มี.ค. 2558)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.เจริญผล ปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ (28 มี.ค. 2558)    อ่าน 1733  ตอบ 19
อบต.มาบแก ฝากถึงนายก อบต. ด้วยครับ (28 มี.ค. 2558)    อ่าน 3128  ตอบ 17
อบต.หนองกรด รับสมัครด่วน!!! พนักงานฝ่ายผลิต 500 อัตรา (27 มี.ค. 2558)    อ่าน 5596  ตอบ 14
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
ขอให้ สถจ. เร่งรัดดำเนินการสำรวจข้อมูลสนามฟุตซอลประจำเทศบาล และสนามเด็กเล่นประจำเทศบาล ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว29  [ 1 เม.ย. 2558 ]
แนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว703  [ 1 เม.ย. 2558 ]
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.2/ว34  [ 1 เม.ย. 2558 ]
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 กค. มท 0803/ว699  [ 1 เม.ย. 2558 ]
แก้ไขตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว700  [ 1 เม.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว698  [ 1 เม.ย. 2558 ]
การเบิกค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว701  [ 1 เม.ย. 2558 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว702  [ 1 เม.ย. 2558 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว688  [ 1 เม.ย. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็ญบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2558) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว691  [ 31 มี.ค. 2558 ]
ทุนฝึกอบรม ณ ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม และมลรัฐฮาวาย ของสหรัฐอเมริกา สน.พส. มท 0810.4/ว686  [ 31 มี.ค. 2558 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนตามมาตรฐานประกันคุณภาพภายในและภายนอกตามมาตรฐานใหม่ สน.กศ. มท 0893.2/ว674  [ 31 มี.ค. 2558 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการสร้างนักวิจัยสิ่งประดิษฐ์เพื่อต่อยอดการค้าพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ สน.กศ. มท 0893.2/ว675  [ 31 มี.ค. 2558 ]
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.4-6) และสายอาชีพ (ปวช. 1-3) ทุกแห่ง จัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนด้วยโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลของสถานศึกษาสังกัด อปท. สน.กศ. มท 0893.2/ว676  [ 31 มี.ค. 2558 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 31 มี.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์โครงการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/5413-5444 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2558 ]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว625  [ 31 มี.ค. 2558 ]
วิธีการเรียกรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว665  [ 30 มี.ค. 2558 ]
การกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความสะอาดและถูกสุขอนามัย ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.2/ว653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2558 ]
การแต่งตั้งศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สน.คท. มท 0808.3/ว1900  [ 30 มี.ค. 2558 ]
การกำหนดแบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว659  [ 30 มี.ค. 2558 ]
โครงการทุนการศึกษาข้าราชการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 11 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว660  [ 30 มี.ค. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2558 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว654  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ สน.คท. มท 0808.3/ว594  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว652 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มี.ค. 2558 ]
 
   
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. ปรับปรุงอะไร?
  น้ำเพื่อการบริโภค
  น้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า
  ถนน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2551
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player