Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 


โครงการปลูกต้นไม้เฉล [ 16 ส.ค. 2558 ] อ่าน 16 


งานเฉลิมพระเกียรติสม [ 16 ส.ค. 2558 ] อ่าน 15 


งานเฉลิมพระเกียรติสม [ 16 ส.ค. 2558 ] อ่าน 19 
 
 
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง นายช่างโยธา [ 26 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 272 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 4 สา [ 23 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 240 
ประกาศสอบราคาซื้อลูกรัง หมู่ที่ 1 - 8 พร้อมปรับเกรดเรียบเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนน [ 9 ส.ค. 2556 ]   อ่าน 287 
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 3 โครงการ [ 20 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 352 
 
อบต.พนมเศษ - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล - [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.พนมเศษ - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล - [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
อบต.ไผ่สิงห์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเ [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.ปางสวรรค์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนั [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.วังมหากร [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.หนองปลิง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักง [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง และผิวจราจรหินคลุกภายในเขตเ [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.พยุหะ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-AUCTION) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.พยุหะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวั [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.ลาดทิพรส โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริ [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก คู่มือสำหรับประชาชน: การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก คู่มือสำหรับประชาชน: การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.นครสวรรค์ตก เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นโครงการบ้านนางหวัง จุด [ 27 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.นครสวรรค์ตก เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1,10 จุดเริ่มต้นโครงการหลังหมู่บ้าน [ 27 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.นครสวรรค์ตก เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนพูนดินเสริมหินคลุก หมู่ที่ 8 จุดเริ่มต้นโครงการ [ 27 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 8 

 
 
นว 0023.3/ว22484,นว 0023.3/ว22485 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนข [ 26 ส.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว22533,นว 0023.3/ว22534 การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2557 [ 27 ส.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว22482 ,ว22483 การรายงานผลการดำเนินการจัดที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อย [ 26 ส.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว22338,นว 0023.3/ว22339 การกำหนดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2558 [ 25 ส.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว22336 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 [ 25 ส.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว22214,นว 0023.3/ว22215 การนำหลักสูตร"โตไปไม่โกง" ไปจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 ส.ค. 2558 ]     
นว 0023.4/ว1225 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานและเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 24 ส.ค. 2558 ]     
นว 0023.1/ว1230 ขออนุญาตให้ท้องถิ่นอำเภอเข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและข้อราชการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่ [ 24 ส.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/1224,นว 0023.3/22320 สำรวจความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ระบบ E-Plan ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 24 ส.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว22233,นว 0023.3/ว2224 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 ส.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว22170,นว 0023.3/ว22171 ขอแจ้งระงับแบบก่อสร้างระบบประปา Tower Waster Treatment Process(๔ In ๑ System) [ 24 ส.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว22172,นว 0023.3/ว22173 ขอเป็นหน่วยงานห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค [ 24 ส.ค. 2558 ]     
นว 0023.3/ว21949,นว 0023.3/ว21950 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม [ 20 ส.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว1195 การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 19 ส.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/1192-1194 รายงานการจัดการขยะมูลฝอย [ 18 ส.ค. 2558 ]   
นว 0023.1/ว21427 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 14 ส.ค. 2558 ]   
นว 0023.1/ว21426 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 14 ส.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/21796 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้มีหน้าที่ส่งเสริมกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมที่บริหารจัดการภายในกลุ่มด้วยวิธีการสหกรณ์ [ 18 ส.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว1179,นว 0023.3/ว1180 การเสนอขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจระดับจังหวัดเพื่อขอตั้งเงินอุดหนุนให้ อปท.อื่นหรือส่วนราชการหรือหน [ 18 ส.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว21715 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255 [ 17 ส.ค. 2558 ]   
   
 
รับโอน(ย้าย) (22 เม.ย. 2558)    อ่าน 1286  ตอบ 2  
ประชาสัมพันธ์เวปไซต์ อบต.ตากฟ้า (3 เม.ย. 2558)    อ่าน 4078  ตอบ 22  
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ค่ะ (29 ส.ค. 2557)    อ่าน 1656  ตอบ 1  
 
 
อบต.หนองเต่า  รับเครดิต 15 % จากยอดฝากครั้งแรก (29 ส.ค. 2558)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.มาบแก  รับเครดิต 15 % จากยอดฝากครั้งแรก (29 ส.ค. 2558)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.หนองหม้อ  Gclub9Q ยินดีต้อนเข้าสู่ Gclub9Q โปรโมชั่นสมัครสมาชิกใหม่ (29 ส.ค. 2558)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.หนองนมวัว  Gclub9Q ยินดีต้อนเข้าสู่ Gclub9Q โปรโมชั่นสมัครสมาชิกใหม่ (29 ส.ค. 2558)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.ไผ่สิงห์  Gclub9Q ยินดีต้อนเข้าสู่ Gclub9Q โปรโมชั่นสมัครสมาชิกใหม่ (29 ส.ค. 2558)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.วังมหากร  Gclub9Q ยินดีต้อนเข้าสู่ Gclub9Q โปรโมชั่นสมัครสมาชิกใหม่ (29 ส.ค. 2558)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.หนองยาว  รับเครดิต 15 % จากยอดฝากครั้งแรก (29 ส.ค. 2558)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.เขากะลา  รับเครดิต 15 % จากยอดฝากครั้งแรก (29 ส.ค. 2558)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.พิกุล  รับเครดิต 15 % จากยอดฝากครั้งแรก (29 ส.ค. 2558)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.ลาดยาว  รับเครดิต 15 % จากยอดฝากครั้งแรก (29 ส.ค. 2558)    อ่าน 3  ตอบ 0
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
วัดตากฟ้า พระอาราหลวง
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่่ที่ 4 ตำบลตากฟ้า
 
 
 
การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1807  [ 28 ส.ค. 2558 ]
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) สน.กศ. มท 0893.2/ว1804  [ 28 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ อปท. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในกิจกรรมที่2 ของรุ่นที่ 4 สน.สส. มท 0891.3/ว1805 [เอกสารแนบ]  [ 28 ส.ค. 2558 ]
สำรวจข้อมูลงานสาธารณสุขท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1793 [เอกสารแนบ]  [ 28 ส.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1795  [ 28 ส.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1792 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ส.ค. 2558 ]
โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น สน.กศ. มท 0893.2/ว1784  [ 27 ส.ค. 2558 ]
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต สน.คท. มท 0808.5/ว1771  [ 27 ส.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน บูรณาการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.3/ว1785  [ 27 ส.ค. 2558 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.5/ว36  [ 26 ส.ค. 2558 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมรักการอ่าน ถึงสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1778  [ 26 ส.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 5 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1775 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1776 [รายชื่อ]  [ 26 ส.ค. 2558 ]
การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.9/ว29  [ 25 ส.ค. 2558 ]
สำรวจผลจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1773 [แบบรายงาน]  [ 25 ส.ค. 2558 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1766  [ 25 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 สน.บถ. มท 0809.9/ว28  [ 25 ส.ค. 2558 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1761  [ 24 ส.ค. 2558 ]
การดำเนินดครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1758  [ 24 ส.ค. 2558 ]
การดำเนินดครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1759  [ 24 ส.ค. 2558 ]
สำรวจผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในปีงบประมาณ 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว1756  [ 24 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ อปท. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ในกิจกรรมที่ 2 ของรุ่นที่ 1-3 สน.สส. มท 0891.3/ว1760 [รายชื่อ]  [ 24 ส.ค. 2558 ]
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2557 สน.สส. มท 0891.3/ว4795  [ 24 ส.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สน.คท. มท 0808.2/13033  [ 24 ส.ค. 2558 ]
ติดตามการแจ้งรายชื่อนายทะเบียนของหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว1757  [ 24 ส.ค. 2558 ]
 
   
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. ปรับปรุงอะไร?
  น้ำเพื่อการบริโภค
  น้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า
  ถนน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2551
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player