Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 


พิธีวันปิยมหาราช ประ [ 5 พ.ย. 2557 ] อ่าน 39 


โครงการอำเภอยิ้มเคลื [ 15 ต.ค. 2557 ] อ่าน 55 


โครงการไหว้พระฟังธรร [ 18 ก.ย. 2557 ] อ่าน 86 
 
 
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง นายช่างโยธา [ 26 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 157 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 4 สา [ 23 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 160 
ประกาศสอบราคาซื้อลูกรัง หมู่ที่ 1 - 8 พร้อมปรับเกรดเรียบเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนน [ 9 ส.ค. 2556 ]   อ่าน 199 
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 3 โครงการ [ 20 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 257 
 
อบต.หนองกระเจา ลงหินคลุกซ่อมปะผิวจราจร 14 หมู่ [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.นครสวรรค์ออก พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ผู้เสียสละชีวิตในราชการสนามเพื่อพร้อมเตรียมดำเนินการจัดงานม [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.ตาสัง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาสัง เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.นครสวรรค์ออก [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.วัดไทรย์ กิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสาร [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.บึงปลาทู [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.นครสวรรค์ออก งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗ [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.วัดไทรย์ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.วัดไทรย์ กิจกรรมเปลผ้า [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.วัดไทรย์ กิจกรรมโยคะ [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.วัดไทรย์ กิจกรรมโยคะ [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.สระทะเล งานประเพณีลอยกระทง 2557 [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.สระทะเล งานกีฬาต้านยาเสพติด 2557 [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.นครสวรรค์ตก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.บึงปลาทู ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 13 

 
 
นว 0023.3/ว27098 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค แก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ประจ [ 26 พ.ย. 2557 ]     
นว 0023.4/ว1804 การประสานงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and TransparencyAssesment - ITA [ 25 พ.ย. 2557 ]     
นว 0023.5/26847 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศ [ 25 พ.ย. 2557 ]     
นว 0023.3/ว2803 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ประจำปีง [ 25 พ.ย. 2557 ]     
นว 0023.3/ว26756,นว 0023.3/ว26757 การตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 พ.ย. 2557 ]     
นว 0023.3/ว26690,นว 0023.3/ว26691 โครงการมหกรรมรวมพลคนรักดี To be number one จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2558 [ 21 พ.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/26664 สำรวจข้อมูลจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ที่มีอยู่ในพื้นที่ [ 21 พ.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/26663 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีง [ 21 พ.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/26638,นว0023.3/26639 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง และการเสริมสร้างค่ [ 20 พ.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/26228 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ค่าสิ่งกอ่สร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท รายการเงินอุดหนุนสำหรับสน [ 18 พ.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/ว26356,นว 0023.3/ว26357 การขออนุมัติเดินทางไปราชการและการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 19 พ.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/ว26313,นว 0023.3/ว26314 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 [ 19 พ.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/ว1781,นว 0023.3/ว1782 เร่งรัดการตรวจสอบการแจ้งจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการฯ [ 20 พ.ย. 2557 ]   
นว 0023.1/ว26383 ขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาการปกป้องทรัพย์สินของชาติ [ 19 พ.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/ว26354,นว 0023.3/ว26355 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่ [ 19 พ.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/1770 สำรวจข้อมูลจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ที่มีอยู่ใน [ 17 พ.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/1749 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะตามนโยบายรัฐบาล [ 17 พ.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/ว26207,นว 0023.3/ว26208 การจดสิทธิบัตรสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (otop) [ 17 พ.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/ว26209,นว 0023.3/ว26210 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารและพัฒนาตามหลั [ 17 พ.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/ว26164 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี [ 17 พ.ย. 2557 ]   
   
 
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ค่ะ (29 ส.ค. 2557)    อ่าน 1349  ตอบ 1  
สมัครงาน trueสวัสดิการเป็นไปตามที่คาดไหม (22 มิ.ย. 2557)    อ่าน 245  ตอบ 0  
รับสมัครเจ้าพนักงานสาธารณสุขบ้างไหมค่ะ (28 พ.ค. 2557)    อ่าน 138  ตอบ 0  
 
 
อบต.หนองกระโดน งานปฏิบัติธรรม วัดดอนขวาง หนองนมวัว (27 พ.ย. 2557)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.เขากะลา ฟาร์มหมู ม.11 ส่งกลิ่นเหม็นมาก (26 พ.ย. 2557)    อ่าน 32  ตอบ 1
อบต.กลางแดด หลุมบ่อเยอะมาก (26 พ.ย. 2557)    อ่าน 119  ตอบ 1
อบต.นครสวรรค์ตก สอบถาม อ.บ.ต.นครสวรรค์ตก มีตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 3 ว่างหรือเปล่าคะ (26 พ.ย. 2557)    อ่าน 74  ตอบ 2
อบต.เนินมะกอก เว็บไซต์ อบต.เนินมะกอก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 พ.ย. 2557)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.ลำพยนต์ ขอเรียนถาม (24 พ.ย. 2557)    อ่าน 1246  ตอบ 12
อบต.แม่เปิน เรียนผู้หลักผู้ใหญ่ชาวอำเภอแม่เปิน เรื่องบุคคลอันตรายประจำหมู่ 16 ต.แม่เปิน (24 พ.ย. 2557)    อ่าน 883  ตอบ 17
อบต.หนองกรด ร้องเรียนให้ตรวจสอบโครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 (24 พ.ย. 2557)    อ่าน 146  ตอบ 4
อบต.เขาชนกัน ประกาศ รับ โอน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (24 พ.ย. 2557)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.หนองกระโดน มีงานให้กลุ่มแม่บ้านหรือคนว่างงานทำค่ะ (23 พ.ย. 2557)    อ่าน 37807  ตอบ 314
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2123 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2557 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2149 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2557 ]
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว2167 [บัญชีรายชื่อ]  [ 26 พ.ย. 2557 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 สน.สส. มท 0891.3/ว4160  [ 26 พ.ย. 2557 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดรถไฟกับถนนในเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4156  [ 26 พ.ย. 2557 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 8 สน.กศ. มท 0893.4/ว2166  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.กศ. มท 0893.3/ว2165 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.2/ว2160  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการสัมมนามาตรฐานทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว2152  [ 25 พ.ย. 2557 ]
การแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล สน.บถ. มท 0809.2/ว118  [ 25 พ.ย. 2557 ]
เร่งรัดรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2159  [ 25 พ.ย. 2557 ]
การอบรมสัมมนาปรับปรุงแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.3/ว2158  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2145 [รายชื่อ]  [ 24 พ.ย. 2557 ]
ขอข้อมูลรายละเอียดเงินฝากคลัง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2137  [ 24 พ.ย. 2557 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.2/ว4122  [ 24 พ.ย. 2557 ]
การประชาสัมพันธ์ (โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2134  [ 21 พ.ย. 2557 ]
สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ในเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) สน.บถ. มท 0809.2/ว114  [ 21 พ.ย. 2557 ]
การปรับปรุงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 8 เป็นระดับ 9 สน.บถ. มท 0809.2/ว113  [ 21 พ.ย. 2557 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว2142 [เอกสารแนบ]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว2141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว2140 [รายชื่อ]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
ขอความร่วมมือเสนอชื่อ (ครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน) สน.กศ. มท 0893.2/ว2139  [ 21 พ.ย. 2557 ]
โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2134  [ 20 พ.ย. 2557 ]
รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง สน.กศ. มท 0893.2/ว2133  [ 20 พ.ย. 2557 ]
การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ณ ประเทศญี่ปุ่น (23rd World Scout Jamboree, 2015 Japan) ด่วน สน.กศ. มท 0893.2/ว2132  [ 20 พ.ย. 2557 ]
 
   
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. ปรับปรุงอะไร?
  น้ำเพื่อการบริโภค
  น้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า
  ถนน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2551
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player