Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพ [ 12 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 203 
ประกาศ เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอ [ 19 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 281 
ประการองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า เรื่อง ผลการพิจารณางานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ท [ 7 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 173 
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 7 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 295 
 
อบต.สายลำโพง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริก [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 8 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 9 
อบต.นากลาง เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ พ.ศ. 2560 - 2564 [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.กลางแดด ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รัับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.บางแก้ว [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.เนินกว้าว ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว จำนวน 10 โค [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.เนินกว้าว ประกาศผลการพิจารณาราคากลางโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว จำนวน [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ด่านช้าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 11 
อบต.หนองหลวง ประชาสัมพันธ์สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.วังมหากร [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.ลาดทิพรส ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่12 [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.ตะเคียนเลื่อน 25-26 มีนาคม 2560 โครงการแข่งขันกีฬาตำบลตะเคียนเลื่อน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.เนินกว้าว ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว ด้ [ 26 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.เนินกว้าว ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าวด้วยวิธีประมูลระบบอิ [ 25 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 8 

 
 
นว 0023.3/ว7807 การโอนเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 24 มี.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 7860 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการโดยไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับจัดสรร [ 23 มี.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 7901 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2560 [ 23 มี.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 7832 รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล รายได้ในส่วนที่ อปท.จัดเก็บเอง ฝ่านระบบ INFO [ 23 มี.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 7804 ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ. 2560 [ 23 มี.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 7668 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร [ 22 มี.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 7779 แจ้งมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 13/2559 วันที่ 29 ธันวาคม 2559 [ 23 มี.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 7669 แจ้งการขยายเวลาการับสมัครเข้ารับศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ระดับสูง (กฌส.) รุ่น 1 [ 22 มี.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 7803 การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 23 มี.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 7802 การโอนเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 23 มี.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 7802 การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 23 มี.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 7780 ข้อสั่งการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา [ 23 มี.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 7670 ประกาศคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เรื่อง นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีในการสมัคร กา [ 22 มี.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 7808 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560 [ 23 มี.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 7806 ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาระงับการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการประชุมใดๆ ในสาธารณรัฐปกครองตนเองไครเมียและเมืองเซวาสโตโปล [ 23 มี.ค. 2560 ]     
นว 0023.5/ว 7727 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 22 มี.ค. 2560 ]     
นว 0023.4/ว 7721 การประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 [ 23 มี.ค. 2560 ]     
นว 0023.5/7730 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ [ 22 มี.ค. 2560 ]     
นว 0023.1/7672 ประชุมซักซ้อมการบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ.๒) [ 22 มี.ค. 2560 ]     
นว 0023.1/7671 การคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่นและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดีเด่น [ 22 มี.ค. 2560 ]     
   
 
เรียน นายก อบต.วัดไทร ช่วยสนใจเรื่องขยะและสุขภาพอนามัยหน่อย (8 พ.ย. 2559)    อ่าน 3646  ตอบ 21  
รับโอน(ย้าย) (22 เม.ย. 2558)    อ่าน 1656  ตอบ 2  
ประชาสัมพันธ์เวปไซต์ อบต.ตากฟ้า (3 เม.ย. 2558)    อ่าน 4746  ตอบ 22  
 
 
อบต.แม่วงก์ เทิดทูนสถาบัน (27 มี.ค. 2560)    อ่าน 33  ตอบ 7
อบต.บางม่วง การให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน (24 มี.ค. 2560)    อ่าน 2103  ตอบ 6
อบต.เขาชนกัน เจ้าหน้าที่ อ บ ต โกงเงินคนแก่คนพิการ (22 มี.ค. 2560)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.ท่างิ้ว เกี่ยวกับการทอดผ้าป่าของวัดมงคลรัตนาราม (21 มี.ค. 2560)    อ่าน 28937  ตอบ 203
อบต.หนองโพ ชาวบ้านร้องทุกข์ (19 มี.ค. 2560)    อ่าน 503  ตอบ 4
อบต.ตะเคียนเลื่อน รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (16 มี.ค. 2560)    อ่าน 104  ตอบ 1
อบต.ปางสวรรค์ มีตำแหน่งงานใหนว่างให้คนว่างงานทำบ้างคะ (15 มี.ค. 2560)    อ่าน 2286  ตอบ 2
อบต.วัดไทรย์ ขอใบรับรองความประพฤติเพื่อขอใบป.3 (12 มี.ค. 2560)    อ่าน 1591  ตอบ 1
อบต.หนองหม้อ ถนน (10 มี.ค. 2560)    อ่าน 615  ตอบ 2
อบต.หนองพิกุล เป็นผู้ใหญ่สำนึกบ้างตะ (9 มี.ค. 2560)    อ่าน 43  ตอบ 0
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
วัดตากฟ้า พระอาราหลวง
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่่ที่ 4 ตำบลตากฟ้า
 
 
 
ซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบลงทุน) และการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1617  [ 24 มี.ค. 2560 ]
รายงานการตรวจสอบโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กม. มท 0804.3/ว1529  [ 24 มี.ค. 2560 ]
การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว590  [ 24 มี.ค. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว643 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 มี.ค. 2560 ]
แจ้งสถานศึกษาในสังกัดจัดทำข้อมูลคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน (GPAX) ประจำปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.3/ว642  [ 23 มี.ค. 2560 ]
การบันทึกรหัสรายได้และรหัสแหล่งของเงินในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว639  [ 23 มี.ค. 2560 ]
การกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว640  [ 23 มี.ค. 2560 ]
การขยายเวลาในการรายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว638  [ 23 มี.ค. 2560 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค สน.คท. มท 0808.2/ว1555  [ 23 มี.ค. 2560 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว633 [แบบตอบรับ] [แบบฟอร์มธนาคาร] [คำอธิบายการกรอก] [รายละเอียดฯ]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ครั้งที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/2652-2700 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
โครงการพัฒนาศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์แกนนำ เด็กและเยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง กศ. มท 0816.3/ว627  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) สน.บถ. มท 0809.4/ว607 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.3/ว626  [ 22 มี.ค. 2560 ]
แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมิน ผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โครงการเยียวยา) รุ่นที่ 1-4 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.บถ. มท 0809.4/ว625  [ 22 มี.ค. 2560 ]
แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สน.บถ. มท 0809.4/ว620  [ 21 มี.ค. 2560 ]
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว617 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2560 ]
การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว606  [ 21 มี.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2560 ด่วน กพส. มท 0810.3/ว615 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว616  [ 21 มี.ค. 2560 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชน ที่ อ.ส.ค. แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจในการทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว610  [ 20 มี.ค. 2560 ]
ขอส่งสื่อวีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว605 [สื่อวีดีทัศน์ชุด "ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง ทุจริตภาครัฐล  [ 20 มี.ค. 2560 ]
การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด ศส. มท 0806.2/ว611  [ 20 มี.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว601  [ 20 มี.ค. 2560 ]
 
   
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. ปรับปรุงอะไร?
  น้ำเพื่อการบริโภค
  น้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า
  ถนน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2551
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player