Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 


โครงการกิจกรรมศูนย์เ [ 3 พ.ค. 2559 ] อ่าน 41 


โครงการแข่งขันกีฬาปร [ 29 เม.ย. 2559 ] อ่าน 35 


โครงการเข้าร่วมการแข [ 31 มี.ค. 2559 ] อ่าน 97 
 
 
ประกาศ เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอ [ 19 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 164 
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (กรณีการกำหนดค่าลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2546) [ 16 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 153 
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 16 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 150 
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 16 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 138 
 
อบต.ลาดยาว ประกาศ อบต.ลาดยาว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ครั้งที่ 3/2559 และเป [ 26 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.วังมหากร โครงการประเพณีสงกรานต์ "วันกตัญญู" ประจำปี ๒๕๕๙ [ 26 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.วังมหากร โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙ [ 26 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.ยางตาล ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ขอความร่วมมือประชาชนงดทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ และแม่น้ำลำคล [ 26 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.วังมหากร การคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลวังมหากร [ 26 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.วังมหากร นายอำเภอท่าตะโกตรวจเยี่ยมผู้ประสบวาตภัยพื้นที่ตำบลวังมหากร [ 26 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
ทต.บางมะฝ่อ โครงการประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน [ 26 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.นครสวรรค์ตก ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง [ 26 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยน้ำหอม test ระบบโดย admin [ 26 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 19 
อบต.ตาคลี กิจกรรมโครงการ มหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน (Challenge Day) [ 26 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.วังเมือง ธ.ก.ส.ร่วมใจสู้ภัยแล้ง ร่วมกับอบต. และอำเภอลาดยาว [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.หนองหลวง การตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.สร้อยทอง ประชาคมสำรวจความคิดเห็น โครงการขุดลอกห้วยชัน หมู่ ๔ [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 14 
อบต.ช่องแค รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 11 

 
 
นว 0023.3/ว 639 ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด [ 25 พ.ค. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 20148 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประม [ 25 พ.ค. 2559 ]     
นว 0023.4/ว 20166 การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น [ 26 พ.ค. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 20076 แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 3 เพ [ 25 พ.ค. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 19865 รายชื่อ อปท.ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลการจัดเก็บรายได้ [ 24 พ.ค. 2559 ]     
นว 0023./13532 ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินการลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง (ครัวเรือน/ชุ [ 23 พ.ค. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 19456 สำรวจข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Internet) โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 พ.ค. 2559 ]   
ที่ นว 0023.3/ว19457 สำรวจสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์และบุคลากรในด้านสมุนไพรในพื้นที่ [ 19 พ.ค. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 19449 ขอความร่วมมือส่งแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2559 ตามแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ จังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ.2559 - 2563) [ 19 พ.ค. 2559 ]   
นว 0023.3/19369 (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ข้อแนะนำการเริ่มการเพาะปลูกฤดูการผลิต ปี 2559/60 [ 19 พ.ค. 2559 ]   
นว 0023.3/19369 (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ข้อแนะนำการเริ่มการเพาะปลูกฤดูการผลิต ปี 2559/60 [ 19 พ.ค. 2559 ]   
นว 0023.3/19369 ข้อแนะนำการเริ่มการเพาะปลูกฤดูการผลิต ปี 2559/60 [ 19 พ.ค. 2559 ]   
นว 0023.3/17371 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ 19 พ.ค. 2559 ]   
นว 0023.3/19370 การใช้งานระบบสมัครสอบ DIFA TES แบบออนไลน์ [ 19 พ.ค. 2559 ]   
นว 0023.2/ว 603 ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference [ 19 พ.ค. 2559 ]   
นว 0023.3/19367 ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข [ 19 พ.ค. 2559 ]   
นว 0023.3/ว19235 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำประชาคม(ระดับจังหวัด)เพื่อจัดทำแผนพัฒนาของ อบจ.นครสวรรค์ [ 17 พ.ค. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 19231 ขอประชาสัมพันธ์ศุนย์ปัญญาปฏิบัติศึกษาเรียนรู้การพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง [ 18 พ.ค. 2559 ]   
นว 0023.3/19231 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559 [ 18 พ.ค. 2559 ]   
นว 0023.4/ว 598 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 17 พ.ค. 2559 ]   
   
 
รับโอน(ย้าย) (22 เม.ย. 2558)    อ่าน 1499  ตอบ 2  
ประชาสัมพันธ์เวปไซต์ อบต.ตากฟ้า (3 เม.ย. 2558)    อ่าน 4479  ตอบ 22  
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ค่ะ (29 ส.ค. 2557)    อ่าน 2066  ตอบ 1  
 
 
อบต.ท่างิ้ว เกี่ยวกับการทอดผ้าป่าของวัดมงคลรัตนาราม (26 พ.ค. 2559)    อ่าน 24936  ตอบ 190
อบต.หนองกระเจา แจ้งไฟทางดับ (26 พ.ค. 2559)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.หนองยาว สมัครงาน (26 พ.ค. 2559)    อ่าน 151  ตอบ 1
อบต.หนองกรด รับสมัครด่วน!!! พนักงานฝ่ายผลิต 500 อัตรา (25 พ.ค. 2559)    อ่าน 15287  ตอบ 37
อบต.ตะเคียนเลื่อน  เว็บไซต์ อบต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 พ.ค. 2559)    อ่าน 306  ตอบ 1
อบต.ห้วยน้ำหอม เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ (25 พ.ค. 2559)    อ่าน 49  ตอบ 0
อบต.หนองเต่า รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานธุรการ (25 พ.ค. 2559)    อ่าน 99  ตอบ 1
อบต.หนองหม้อ กลิ่นรบกวนจากฟาร์มหมู หมู่ที่ 5 (25 พ.ค. 2559)    อ่าน 19  ตอบ 1
อบต.หนองหม้อ ถนน (24 พ.ค. 2559)    อ่าน 457  ตอบ 1
อบต.หนองกระโดน มีงานให้กลุ่มแม่บ้านหรือคนว่างงานทำค่ะ (23 พ.ค. 2559)    อ่าน 51767  ตอบ 335
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
วัดตากฟ้า พระอาราหลวง
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่่ที่ 4 ตำบลตากฟ้า
 
 
 
การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว1023  [ 25 พ.ค. 2559 ]
การคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ผต.สถ. มท 0811/ว14  [ 25 พ.ค. 2559 ]
เลื่อนหมายกำหนดการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ป.ม.) ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1022  [ 25 พ.ค. 2559 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1018 [รายละเอียดเดือนมีนาคม 59] [รายละเอียดเดือนเมษายน 59]  [ 25 พ.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว978  [ 25 พ.ค. 2559 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1020 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2559 ]
การขอรับกระประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.3/ว1007  [ 25 พ.ค. 2559 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว993 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.3/ว992 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 3 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1000  [ 25 พ.ค. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว1004  [ 24 พ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/6561 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2559 ]
การเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1003 [เอกสารแนบ]  [ 24 พ.ค. 2559 ]
ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เพื่อมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว999  [ 24 พ.ค. 2559 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 23 พ.ค. 2559 ]
การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : CCIS) ประจำปี พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.4/ว990  [ 23 พ.ค. 2559 ]
เรียกรายงานตัวพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา และพนักงานนิติกร 1 อัตรา กจ. มท 0802.3/ว41 , มท 0802.3/220  [ 23 พ.ค. 2559 ]
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว981 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ค. 2559 ]
ขอให้พิจารณาทบทวนการส่งบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2747  [ 23 พ.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559 สาขาการจัดการงานอนามัยแม่และเด็ก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว991  [ 23 พ.ค. 2559 ]
การสำรวจข้อมูลความพร้อมหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 881 หมู่บ้าน ตามแนวทางโครงการ สายธารพระบารมี 7 รอบราชินี 70 ปี ครองราชย์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว980 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2559 ]
สำรวจสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์และบุคลากรในด้านสมุนไพรในพื้นที่ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว982  [ 19 พ.ค. 2559 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว983  [ 19 พ.ค. 2559 ]
ขอเชิญประชมผ่าน Web Conference สน.บถ. มท 0809.3/ว979  [ 19 พ.ค. 2559 ]
โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.1/ว987  [ 19 พ.ค. 2559 ]
 
   
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. ปรับปรุงอะไร?
  น้ำเพื่อการบริโภค
  น้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า
  ถนน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2551
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player