Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 


โครงการฝึกอบรมอาชีพใ [ 5 ก.ย. 2559 ] อ่าน 24 


งานเฉลิมพระเกียรติสม [ 13 ก.ย. 2559 ] อ่าน 11 


โครงการฝึกอบรมสัมมนา [ 5 ก.ย. 2559 ] อ่าน 24 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพ [ 12 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 18 
ประกาศ เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอ [ 19 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 204 
ประการองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า เรื่อง ผลการพิจารณางานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ท [ 7 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 61 
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 7 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 130 
 
อบต.วังเมือง [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองปลิง [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 0 
อบต.ลาดยาว ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 -15 บ้านท [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.ลาดยาว ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 -15 บ้านทุ่งแม่ [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองกระโดน ลงพื้นที่ดูชาวบ้านทำคันกั้นน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านดงประทุน [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.ลาดยาว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 255 [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศราคากลางจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสายทุ่งนาผาสุก-ศรีไกรลาศ เชื่อมต่อ หมู่ [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองกระโดน เปิดโครงการทีมหมอครอบครัวตำบลหนองกระโดนใส่ใจสุขภาพประชาชน [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่เปิน ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease) ฉบับที่ 2 [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 13 
อบต.บ้านไร่ ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 13 
อบต.บ้านไร่ ประกาศสอบราคาจ้างฯ จำนวน 1 โครงการ [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 11 
ทต.ท่าตะโก การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 15 
อบต.หัวหวาย ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 12 
อบต.หัวหวาย ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.หัวหวาย ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 13 

 
 
นว 0023.5/ว 31984 การฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-L [ 23 ก.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 31963 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 23 ก.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/31924 การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 22 ก.ย. 2559 ]     
นว 0023.5/31893 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน [ 22 ก.ย. 2559 ]     
นว 0023.5/ว 31846 ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ [ 22 ก.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 31768 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) เพิ่มเติม [ 21 ก.ย. 2559 ]     
นว 0023.1/1152 การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ 21 ก.ย. 2559 ]     
นว 0023.3/ว 31668 การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็ [ 20 ก.ย. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 31669 เร่งรัด อปท.ที่ยังไม่ได้คีย์ข้อมูลยอดการจัดเก็บรายได้ ผ่านระบบ Info งวดที่ 5 [ 20 ก.ย. 2559 ]   
นว 0023.3/ว31593 แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.ย. 2559 ]   
นว 0023.3/31534 มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 [ 19 ก.ย. 2559 ]   
นว 0023.3/31271 รายชื่ออบรมโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 17 - 19 ตุลาคม 25 [ 15 ก.ย. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 30974 การดำเนินงานโครงการซีพีสานฝันปันโอกาส (Football Academy) [ 13 ก.ย. 2559 ]   
นว 0023.3/31273 รายชื่อโรงเรียนในสังกัดอปท.ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเงินดอกผลจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันสำหรับดำเนินโครงการพัฒนาระบบสุข [ 15 ก.ย. 2559 ]   
ที่ นว 0023.3/31272 โครงการ / กิจกรรม แผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัยจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2560 [ 15 ก.ย. 2559 ]   
นว 0023.5/ว 31152 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาด [ 14 ก.ย. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 31120 แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2560 [ 14 ก.ย. 2559 ]   
นว 0023.2/ 31123 การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.ย. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 30975 โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชนของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา [ 13 ก.ย. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 30881 การดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ [ 12 ก.ย. 2559 ]   
   
 
รับโอน(ย้าย) (22 เม.ย. 2558)    อ่าน 1553  ตอบ 2  
ประชาสัมพันธ์เวปไซต์ อบต.ตากฟ้า (3 เม.ย. 2558)    อ่าน 4577  ตอบ 22  
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ค่ะ (29 ส.ค. 2557)    อ่าน 2146  ตอบ 1  
 
 
อบต.หนองโพ ชาวบ้านร้องทุกข์ (24 ก.ย. 2559)    อ่าน 363  ตอบ 2
อบต.ตาคลี เทสโก้โลตัสตาคลี (20 ก.ย. 2559)    อ่าน 26597  ตอบ 98
อบต.บ้านไร่ ขอเบอร์อาค่ะ (19 ก.ย. 2559)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.นครสวรรค์ตก ข้อความจาก นายกจำลอง พรมหนองโดก(ตี๋) (19 ก.ย. 2559)    อ่าน 892  ตอบ 9
อบต.นครสวรรค์ตก น้ำประปา ดีพร้อม1 ยังไม่ไหลนะคะ (19 ก.ย. 2559)    อ่าน 75  ตอบ 2
อบต.บางตาหงาย รบกวนขอเอกสาร (13 ก.ย. 2559)    อ่าน 695  ตอบ 1
อบต.นครสวรรค์ตก จพง.ธุรการ (13 ก.ย. 2559)    อ่าน 195  ตอบ 5
อบต.ยางตาล จพง. ธุรการ (13 ก.ย. 2559)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.ท่างิ้ว เกี่ยวกับการทอดผ้าป่าของวัดมงคลรัตนาราม (12 ก.ย. 2559)    อ่าน 26619  ตอบ 197
อบต.พิกุล วัฒนธรรมของ ต พิกุล คืออะไรค่ะ (10 ก.ย. 2559)    อ่าน 25  ตอบ 0
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
วัดตากฟ้า พระอาราหลวง
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่่ที่ 4 ตำบลตากฟ้า
 
 
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2559) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2559 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2557 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว31  [ 23 ก.ย. 2559 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนสิงหาคม 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1917 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2559 ]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กยผ. มท.0815.3/1921  [ 22 ก.ย. 2559 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 สน.คท.  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1914 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.2/ว109  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ทุนฝึกอบรมของศูนย์เรคแซม ประจำปี 2559-2560 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1904  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวดแก่ประชน ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 กพส. มท 0810.7/ว1913  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1906 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย) รวบรวมข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว1894  [ 22 ก.ย. 2559 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1908  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา สำหรับเดือนกันยายน ผ่าน GFMIS Web Online กค. มท 0803.3/ว1907  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/11829 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11684-11752 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ขอเอกสารเพิ่มเติมรายการที่ประสงค์ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฏตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1905 [เอกสารแนบ]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ติดตามการส่งข้อมูลตามแบบ สบศ.1-สบศ.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1900  [ 21 ก.ย. 2559 ]
เร่งรัดการจัดทำและประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1888  [ 21 ก.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1880 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 21 ก.ย. 2559 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด มท 0815.3/ว1885  [ 20 ก.ย. 2559 ]
รายงานข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1882  [ 20 ก.ย. 2559 ]
สำรวจข้อมูลนักเรียน ข้อมูลพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน/พนักงานจ้างรายชั่วโมงสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1881 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2559 ]
ขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามกิจกรรมจังหวัดสะอาด ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว1883  [ 20 ก.ย. 2559 ]
การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว5347  [ 20 ก.ย. 2559 ]
 
   
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. ปรับปรุงอะไร?
  น้ำเพื่อการบริโภค
  น้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า
  ถนน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2551
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player