Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 


ประชุมสภาองค์การบริห [ 26 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 120 


กิจกรรมเฉลิมพระเกียร [ 26 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 88 


สภากาแฟยามเช้าประจำเ [ 26 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 87 
 
 
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง นายช่างโยธา [ 26 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 246 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 4 สา [ 23 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 218 
ประกาศสอบราคาซื้อลูกรัง หมู่ที่ 1 - 8 พร้อมปรับเกรดเรียบเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนน [ 9 ส.ค. 2556 ]   อ่าน 259 
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 3 โครงการ [ 20 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 331 
 
อบต.สายลำโพง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมความสูงถนนคันประคองน้ำลำคลองห้วยตะโกลาด ลง [ 21 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.สายลำโพง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น ภายในลำคลองสายลำโพง บริเวณหมู่ที่ ๑ บ [ 21 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.สายลำโพง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ สายหนองจิกจับ หมู่ที่ ๑ ตำบลสายลำ [ 21 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.สายลำโพง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ สายหนองกระทิงฟูม หมู่ที่ ๑๕ ตำบลส [ 21 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.สายลำโพง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างที่จอดรถของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพ [ 21 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.สายลำโพง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ และรั้วด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 21 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.บางตาหงาย เอกสารโบนัส [ 21 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.สายลำโพง เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งโคมไฟฟ้าบริเวณถนนสาธารณะ พื้นที่ หมู่ที่ ๑ - ๑๖ ตำบลสาย [ 21 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.ตาคลี รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งบริ [ 21 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.กลางแดด ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงแพเหล็กโรงสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ 3 [ 21 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.กลางแดด ประกาศสอบราคาโครงการขยายเขตเสียงตามสาย หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6 [ 21 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่เปิน งานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2558 [ 21 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.นครสวรรค์ตก พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558 [ 20 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 14 
อบต.นากลาง โครงการก้าวสู่ฝันบัณฑิตน้อย [ 20 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 18 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2558 [ 20 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 17 

 
 
นว 0023.1/ว591 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 [ 17 เม.ย. 2558 ]     
นว 0023.1/ว590 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 [ 17 เม.ย. 2558 ]     
นว 0023.3/ว10171,นว 0023.3/ว10172 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจ่ายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง [ 17 เม.ย. 2558 ]     
นว 0023.3/ว10175,นว 0023.3/ว10176 ขอเชิญประชุมการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 [ 17 เม.ย. 2558 ]     
นว 0023.3/ว10175,นว 0023.3/ว10176 ขอเชิญประชุมการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 [ 17 เม.ย. 2558 ]     
นว 0023.3/ว10173,นว 0023.3/ว10174 ทุนฝึกอบรม ณ ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม และมลรัฐฮาวาย ของสหรัฐอเมริกา [ 17 เม.ย. 2558 ]     
นว 0023.2/ว10180 กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำ [ 17 เม.ย. 2558 ]     
นว 0023.3/ว10161,นว 0023.3/ว10162 ขอความร่วมมือสนับสนุนดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ [ 17 เม.ย. 2558 ]     
นว 0023.1/ว596 ขอเชิญประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอท่าตะโก [ 16 เม.ย. 2558 ]     
นว 0023.1/ว574 ขอเชิญประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเก้าเลี้ยว [ 16 เม.ย. 2558 ]     
นว 0023.5/ว10108,นว 0023.5/ว10109 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 เม.ย. 2558 ]     
นว 0023.5/ว10135,นว 0023.5/ว10136 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 16 เม.ย. 2558 ]     
นว 0023.2/ว10113,นว 0023.2/ว10114 ติดตามการแจ้งรายชื่อนายทะเบียนของหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 เม.ย. 2558 ]     
นว 0023.3/ว9865,นว 0023.3/ว9866 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2558 [ 10 เม.ย. 2558 ]   
นว 0023.3/ว9863,นว 0023.3/ว9864 ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2559 [ 10 เม.ย. 2558 ]   
นว 0023.3/ว563,นว 0023.3/ว564 เชิญประชุมเพื่อเลือกเป็นผู้แทนกรรมการสุขภาพแห่งชาติระดับจังหวัด [ 10 เม.ย. 2558 ]   
นว 0023.3/ว9783,นว 0023.3/ว9784 การกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความสะอาดและถูกสุขอนามัย [ 10 เม.ย. 2558 ]   
นว 0023.3/ว9981,นว 0023.3/ว9982 การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558 [ 10 เม.ย. 2558 ]   
นว 0023.3/ว9649,นว 0023.3/ว9650 การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 [ 9 เม.ย. 2558 ]   
นว 0023.3/ว9649,นว 0023.3/ว9650 การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 [ 9 เม.ย. 2558 ]   
   
 
ประชาสัมพันธ์เวปไซต์ อบต.ตากฟ้า (3 เม.ย. 2558)    อ่าน 3951  ตอบ 22  
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ค่ะ (29 ส.ค. 2557)    อ่าน 1541  ตอบ 1  
สมัครงาน trueสวัสดิการเป็นไปตามที่คาดไหม (22 มิ.ย. 2557)    อ่าน 375  ตอบ 0  
 
 
อบต.แม่เปิน นี่คือน้ำประปา บ้านลาน อ.แม่เปิน (21 เม.ย. 2558)    อ่าน 1259  ตอบ 15
อบต.นครสวรรค์ออก ท่อรั่วเลยปิดน้ำมา3วันถูกแล้วหรอ (21 เม.ย. 2558)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ฆะมัง แจ้งไฟทางเข้าหมู่บ้านดับ (21 เม.ย. 2558)    อ่าน 15  ตอบ 2
อบต.แม่เปิน เว็บไซต์ อบต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 เม.ย. 2558)    อ่าน 72257  ตอบ 532
อบต.แม่เล่ย์ ร้องเรียน (19 เม.ย. 2558)    อ่าน 989  ตอบ 18
อบต.ด่านช้าง ขอแนะนำเครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ (18 เม.ย. 2558)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.แม่เปิน 9-10 พ.ค 2558 ขอเชิญเที่ยวงานบุญบั้งไฟล้าน ตะไล หมื่น ที่ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (18 เม.ย. 2558)    อ่าน 88  ตอบ 25
อบต.แม่เปิน 13 เมย 2558 สงกรานต์ ที่วัดลานชัยสามัคคีธรรม อ.แม่เปิน จ. นครสวรรน์ สงน้ำพระ รดน (17 เม.ย. 2558)    อ่าน 27  ตอบ 9
อบต.แควใหญ่ ืNO COP. (17 เม.ย. 2558)    อ่าน 38  ตอบ 2
อบต.แม่เปิน ถวายพระประธาน พระไตรปิฏกพร้อมตู้ พระอภิธรรมพร้อมด้วยอาสนะ ที่วัดลานชัยสามัคคีธรร (17 เม.ย. 2558)    อ่าน 24  ตอบ 5
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว795  [ 20 เม.ย. 2558 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและวิเคราะห์งบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว790  [ 17 เม.ย. 2558 ]
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ สน.สส. มท 0891.3/ว781  [ 17 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/6229-6278 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/6279-6283 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 เม.ย. 2558 ]
การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2558 (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สน.สส. มท 0891.3/ว731  [ 16 เม.ย. 2558 ]
ติดตามการแจ้งรายชื่อนายทะเบียนของหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว773 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 4/2558 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว139  [ 10 เม.ย. 2558 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2558 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว772  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2557 สน.บถ.  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2558) สน.คท. มท 0808.2/6125-6200 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา งวดที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/5828-5837,5838 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/6091-6094 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/6095-6098 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 เม.ย. 2558 ]
แจ้งเลื่อนการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประเมินวิทยฐานอัตรากำลัง เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว771  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การป้องกันอันตรายและความเสียหายแก่ประชาชน กรณีพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว767  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.พส. มท 0810.4/ว766  [ 10 เม.ย. 2558 ]
สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว765  [ 10 เม.ย. 2558 ]
แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 1,รุ่นที่ 2,รุ่นที่ 3,รุ่นที่ 3/1,รุ่นที่ 4,รุ่นที่ 4/1,รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 5/1 สน.บถ. มท 0809.4/ว34,ว5 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 เม.ย. 2558 ]
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว763  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว679 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว759  [ 9 เม.ย. 2558 ]
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วครา พนักงานราชการและทหารกองประจำการ กค. มท 0803/ว760  [ 9 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน การบริหารสนามกีฬา ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา และการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส สน.คท. มท 0808.2/5839-5914 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558) สน.คท. มท 0808.2/5664-5739 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2558 ]
 
   
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. ปรับปรุงอะไร?
  น้ำเพื่อการบริโภค
  น้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า
  ถนน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2551
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player