Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 


โครงการ ตากฟ้า ไร้พุ [ 21 ธ.ค. 2559 ] อ่าน 24 


พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาส [ 8 ธ.ค. 2559 ] อ่าน 73 


พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาส [ 8 ธ.ค. 2559 ] อ่าน 70 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพ [ 12 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 151 
ประกาศ เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอ [ 19 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 243 
ประการองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า เรื่อง ผลการพิจารณางานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ท [ 7 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 133 
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 7 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 248 
 
อบต.ลาดยาว ประกาศ อบต.ลาดยาว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ครั้งที่ 3/2560 ลงวั [ 17 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองปลิง อบต.ปลวกแดง ศึกษาดูงาน [ 17 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองปลิง ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาหนองปลิง ได้มอบเสื้อยืดสีดำให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล [ 17 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.สร้อยทอง ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 17 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ตะเคียนเลื่อน ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ256 [ 17 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองปลิง กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง วันเสาร์ที่ 14 มก [ 17 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองปลิง กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 [ 17 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินศาลา ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำจากเหมืองชลประทานถึงบ้านนางพยอม เชื้ออินท [ 17 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองกระเจา วันเด็กแห่งชาติ ตำบล หนองกระเจา [ 17 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านแก่ง วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 [ 17 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.ปางสวรรค์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 [ 16 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ปางสวรรค์ โครงการศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง [ 16 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.ปางสวรรค์ พิธีบำเพ็ญกุศลลปัณรสมวาร (15วัน) [ 16 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ปางสวรรค์ 25 ตุลาคม วันปิยมหาราช 2559 [ 16 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ปางสวรรค์ จังหวัดเคลื่อนที่ [ 16 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 4 

 
 
นว 0023.3/ว 1381 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 130) [ 16 ม.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 1382 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560 [ 16 ม.ค. 2560 ]     
นว 0023.2/ว 1362 โครงการฝึกอบรมข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560 [ 16 ม.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 1301 การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) [ 16 ม.ค. 2560 ]     
นว 0023.2/ว 1216 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลความต้องการอัตรากำลังคนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ [ 13 ม.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/20 รายงานแผนดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห [ 13 ม.ค. 2560 ]     
นว 0023.5/1211 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่าย สนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุ [ 13 ม.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 1215 การรายงานข้อมูลโครงการด้านพัฒนาเส้นทางคมนาคม การพัฒนาแหล่งน้ำและการฝึกอาชีพที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 255 [ 13 ม.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 1214 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ม.ค. 2560 ]     
นว 0023.5/ว 1190 ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 13 ม.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 1178 การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก [ 13 ม.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 1177 ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า Thai Tabies Net [ 13 ม.ค. 2560 ]     
นว 0023.5/ว 1153 การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ม.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 1076 สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 [ 13 ม.ค. 2560 ]     
นว 0023.5/1073 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา ครั้งที่ [ 13 ม.ค. 2560 ]     
นว 0023.5/1074 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบ [ 13 ม.ค. 2560 ]     
นว 0023.5/1075 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูง [ 13 ม.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 901 โครงการจัดงานชุมชนลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560 [ 11 ม.ค. 2560 ]   
นว 0023.3/900 แจ้งการจัดสรรงบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชราและศูนย์บริการทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 [ 11 ม.ค. 2560 ]   
นว 0023.5/773 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2 [ 11 ม.ค. 2560 ]   
   
 
เรียน นายก อบต.วัดไทร ช่วยสนใจเรื่องขยะและสุขภาพอนามัยหน่อย (8 พ.ย. 2559)    อ่าน 3591  ตอบ 21  
รับโอน(ย้าย) (22 เม.ย. 2558)    อ่าน 1629  ตอบ 2  
ประชาสัมพันธ์เวปไซต์ อบต.ตากฟ้า (3 เม.ย. 2558)    อ่าน 4707  ตอบ 22  
 
 
อบต.เนินมะกอก ดูแลหน่อยน้าาา (13 ม.ค. 2560)    อ่าน 24  ตอบ 1
อบต.ตาคลี  หนึ่งจังหวัด หนึ่งทะแลสาป (12 ม.ค. 2560)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.ตาคลี  ไขปริศนา พระแสงธนูนาคราชสามเศียน (11 ม.ค. 2560)    อ่าน 38  ตอบ 1
อบต.เขากะลา สอบถามค่ะ (11 ม.ค. 2560)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.พิกุล วัฒนธรรมของ ต พิกุล คืออะไรค่ะ (8 ม.ค. 2560)    อ่าน 122  ตอบ 0
อบต.ตะเคียนเลื่อน รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (6 ม.ค. 2560)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.เจริญผล เงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิด (4 ม.ค. 2560)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.หนองหลวง หมู่2บ้านลาดน้ำประปาแย่มาก (3 ม.ค. 2560)    อ่าน 113  ตอบ 3
อบต.สระแก้ว ขอสอบถามเบอร์โทรติดต่อหน่อยค่ะ (29 ธ.ค. 2559)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.ตาคลี เนื่องจากไม่ได้รับคำตอบหรือแนวทางในการแก้ไขเรื่องควันไฟเผาถ่าน (27 ธ.ค. 2559)    อ่าน 48  ตอบ 1
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
วัดตากฟ้า พระอาราหลวง
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่่ที่ 4 ตำบลตากฟ้า
 
 
 
การสำรวจข้อมูลถนนและประปาที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ ด่วนที่สุด กพส. มอ 0810.4/ว 88 [แบบสำรวจข้อมูล]  [ 16 ม.ค. 2560 ]
คู่มือการบันทึกข้อมูลตามแบบสำรวจ มฝ.1 และ มฝ.2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว85  [ 16 ม.ค. 2560 ]
สำรวจข้อมูลพื้นฐานความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปา และถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว70  [ 16 ม.ค. 2560 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว73  [ 16 ม.ค. 2560 ]
คู่มือเพื่อเข้าดูรายงานการบันทึกข้อมูล LSEP แบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) Local Sufficiency Economy Plan : LSEP ปี พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว80 [เอกสารแนบ]  [ 16 ม.ค. 2560 ]
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว74  [ 16 ม.ค. 2560 ]
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว66  [ 13 ม.ค. 2560 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.2/284  [ 13 ม.ค. 2560 ]
ขอแก้ไขข้อความในหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 48 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 ด่วนที่สุด กพส. ที่ มท 0810.5/ว 67  [ 12 ม.ค. 2560 ]
แนวทางการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว0120  [ 12 ม.ค. 2560 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว63  [ 12 ม.ค. 2560 ]
การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว59  [ 12 ม.ค. 2560 ]
ขอเลื่อนการดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว60,ว61  [ 12 ม.ค. 2560 ]
การประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาธิไธยย่อ สธ ประจำพุทธศักราช 2559 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว56  [ 12 ม.ค. 2560 ]
การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและติดตามผลการดำเนินด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว48  [ 12 ม.ค. 2560 ]
สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายจรินทร์ จักกะพาก เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2560 กศ.  [ 11 ม.ค. 2560 ]
แนวทางดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2559 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว22  [ 11 ม.ค. 2560 ]
การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท กพส. มท 0810.6/ว46  [ 11 ม.ค. 2560 ]
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว41  [ 10 ม.ค. 2560 ]
รายงานแผนดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว35  [ 10 ม.ค. 2560 ]
โครงการฝึกอบรมข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว33  [ 10 ม.ค. 2560 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลความต้องการอัตรากำลังคนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว32  [ 10 ม.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว36  [ 10 ม.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า Thai Rabies Net ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว25  [ 9 ม.ค. 2560 ]
การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2560 กศ. มท 0816.2/ว26 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ม.ค. 2560 ]
 
   
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. ปรับปรุงอะไร?
  น้ำเพื่อการบริโภค
  น้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า
  ถนน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2551
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player