Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 


ประเพณีบุญสลากภัต ปี [ 24 มิ.ย. 2559 ] อ่าน 21 


โครงการกิจกรรมศูนย์เ [ 3 พ.ค. 2559 ] อ่าน 80 


โครงการแข่งขันกีฬาปร [ 29 เม.ย. 2559 ] อ่าน 54 
 
 
ประกาศ เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอ [ 19 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 185 
ประการองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า เรื่อง ผลการพิจารณางานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ท [ 7 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 27 
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 7 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 88 
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (กรณีการกำหนดค่าลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2546) [ 16 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 169 
 
อบต.พิกุล [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 16 
อบต.ตะเคียนเลื่อน ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณามีสิทธิเสนอราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขท [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 22 
อบต.ตะเคียนเลื่อน ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณามีสิทธิเสนอราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขท [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 17 
อบต.หนองหลวง ตรวจฟาร์มเพื่อต่อใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสถขภาพ ณ น้ำทิพย์ฟาร์ม [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 16 
อบต.หนองหลวง งานแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559 [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 21 
อบต.หนองกระโดน ลงพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะขามงาม ดูถนนที่ชำรุดทรุดตัวลงทำให้ทางสัญจรแคบลง [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 19 
อบต.ศาลาแดง ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลศาลาแดง [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 19 
อบต.ท่าตะโก โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด ปรองดองสมานฉันท์ [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 19 
อบต.ศาลาแดง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงกระจังงาม [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 17 
อบต.ศาลาแดง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง และชาวตำบลศาลาแดงร่วมกิจกรรมขี่จักรยานไหว้พระเก้าวั [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 18 
อบต.ท่าตะโก เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตพฏหสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2559 [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 18 
อบต.สระแก้ว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถประจำตำแหน่ง) [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.สายลำโพง ประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559 [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 17 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศรายชื่้อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5 ตำบลเน [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 20 
อบต.ท่าตะโก กิจกรรม สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 36 

 
 
นว 0023.3/25689 การรายงานอัตรากำลังผู้บริหารและครูสังกัดสถานศึกษา [ 15 ก.ค. 2559 ]   
นว 0023.4/ว 859 ขออนุญาตให้ท้องถิ่นอำเภอเข้ารับการอบรม [ 21 ก.ค. 2559 ]     
นว 0023.2/ว 25752 มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว [ 21 ก.ค. 2559 ]     
นว 0023.3/25749 โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" [ 21 ก.ค. 2559 ]     
นว 0023.3/25748 กรอบแนวทางการบริหารจัดการขยะในรูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2559 ]     
นว 0023.5/25688 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 4 [ 15 ก.ค. 2559 ]   
นว 0023.5/25687 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เด [ 15 ก.ค. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 25697 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี [ 15 ก.ค. 2559 ]   
นว 0023.3/25672 รายงานข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการบริหารจัดารสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.ค. 2559 ]   
นว 0023.1/ว 851 แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2/2559 [ 15 ก.ค. 2559 ]   
นว 0023.2/ว 25666 โครงการศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 [ 15 ก.ค. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 25661 แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ. [ 15 ก.ค. 2559 ]   
นว 0023.4/ว 25653 โครงการอบรมกระบวนการทางวินัยใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 15 ก.ค. 2559 ]   
นว 0023.4/ว 25565 การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล การยก [ 15 ก.ค. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 25497 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ด้านสุขภาพ [ 14 ก.ค. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 25499 ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง [ 14 ก.ค. 2559 ]   
นว 0023.4/ว 847 การจัดทำฐานข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน [ 14 ก.ค. 2559 ]   
นว 0023.3/25490 สำรวจพื้นที่ที่สามารถนำเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้บำบัดน้ำเสีย [ 14 ก.ค. 2559 ]   
นว 0023.2/ว 25404 การสำรวจชื่อพนักงานครูส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กด้วยคุณวุฒิที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ [ 13 ก.ค. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 25377 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 4 [ 13 ก.ค. 2559 ]   
   
 
รับโอน(ย้าย) (22 เม.ย. 2558)    อ่าน 1523  ตอบ 2  
ประชาสัมพันธ์เวปไซต์ อบต.ตากฟ้า (3 เม.ย. 2558)    อ่าน 4537  ตอบ 22  
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ค่ะ (29 ส.ค. 2557)    อ่าน 2106  ตอบ 1  
 
 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ศิษย์เก่า ร.ร.บ้านท่าตะโก รายงานตัวด้วยครับ (23 ก.ค. 2559)    อ่าน 1388  ตอบ 2
ทต.โกรกพระ โอนย้าย (23 ก.ค. 2559)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ลาดทิพรส โอนย้าย (23 ก.ค. 2559)    อ่าน 2205  ตอบ 15
อบต.ห้วยน้ำหอม  เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เปิดให (22 ก.ค. 2559)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.เนินขี้เหล็ก นายณัฐภาคย์ คงไทย (19 ก.ค. 2559)    อ่าน 500  ตอบ 1
อบต.ตะเคียนเลื่อน รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (19 ก.ค. 2559)    อ่าน 151  ตอบ 2
อบต.ตาคลี ฤดูฝนปีนี้18/6/58 (19 ก.ค. 2559)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.ปางสวรรค์ อยากมีงานทำจัง (19 ก.ค. 2559)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.ปางสวรรค์ มีตำแหน่งงานใหนว่างให้คนว่างงานทำบ้างคะ (19 ก.ค. 2559)    อ่าน 13  ตอบ 0
ทต.ท่าตะโก ขอให้เทศบาลช่วยจัดถังขยะสำหรับทิ้งวัสดุเคมี (18 ก.ค. 2559)    อ่าน 16  ตอบ 0
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
วัดตากฟ้า พระอาราหลวง
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่่ที่ 4 ตำบลตากฟ้า
 
 
 
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของเทศบาลและ อบต. ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด และตัวชี้วัดที่ 1.5 ความสำเร็จในการส่งเสริม อปท. สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1428  [ 22 ก.ค. 2559 ]
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.5/ว28,ว29  [ 22 ก.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1422  [ 22 ก.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1423  [ 22 ก.ค. 2559 ]
ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีร่างรัฐธรรมนูญกับการยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.2/ว4101  [ 21 ก.ค. 2559 ]
ขอให้จังหวัดดำเนินการสรุปข้อมูลรายละเอียดการคิดค่าใช้จ่ายการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1419  [ 21 ก.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดรวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณและเงินเหลือจ่ายโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1410 [แบบรายงานฯ]  [ 21 ก.ค. 2559 ]
การประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเพื่อเด็กเร่ร่อน ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0816.4/ว9392  [ 21 ก.ค. 2559 ]
งานตลาดนัดวิจัย สร้างองค์ความรู้ ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อการศึกษา สู่การพัฒนาเด็กไทย ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0816.3/ว1407  [ 21 ก.ค. 2559 ]
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ สน.กศ. มท 0816.3/ว1408  [ 21 ก.ค. 2559 ]
เรียนเชิญท้องถิ่นจังหวัดร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง "การคัดแยกขยะ" ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1409  [ 15 ก.ค. 2559 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กจ.  [ 15 ก.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 5 - 9 กันยายน 2559) สน.กศ. มท 0801.4/ว1387  [ 15 ก.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559) สน.กศ. มท 0801.4/ว1386  [ 15 ก.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2559) สน.กศ. มท 0816.4/ว1385  [ 15 ก.ค. 2559 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4072  [ 15 ก.ค. 2559 ]
แนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.4/ว1402  [ 15 ก.ค. 2559 ]
การบันทึก โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว1401  [ 15 ก.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.2/ว1396  [ 15 ก.ค. 2559 ]
การกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับเชี่ยวขาญ สน.บถ. มท 0809.2/ว67  [ 15 ก.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/9307-9336 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/9219-9254 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2559 ]
การสำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย และครู ที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสิ้นสุดการอนุญาต สน.บถ. มท 0809.9/ว9  [ 14 ก.ค. 2559 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1384 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1358  [ 14 ก.ค. 2559 ]
 
   
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. ปรับปรุงอะไร?
  น้ำเพื่อการบริโภค
  น้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า
  ถนน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2551
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player