กิจกรรมประเพรีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557 [ 17 ก.ค. 2557 ] อ่าน 21 
 


เวทีสัมมนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป [ 27 มิ.ย. 2557 ] อ่าน 46 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง นายช่างโยธา [ 26 มี.ค. 2557 ] อ่าน 86 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 4 สา [ 23 ม.ค. 2557 ] อ่าน 113 
ประกาศสอบราคาซื้อลูกรัง หมู่ที่ 1 - 8 พร้อมปรับเกรดเรียบเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนน [ 9 ส.ค. 2556 ] อ่าน 156 
 
อบต.เขาชายธง เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 26 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 7 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ เรื่อง สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ [ 25 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 6 
อบต.เจริญผล ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. พร้อม บ่อพักและถนนทางเข้าคอนกรี หมู่่ที่ 2 [ 25 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 4 
อบต.เจริญผล ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงเสียงตามสายหอกระจายข่าว หมู่่ที่ 6 บ้านหนองน้ำเขียว [ 25 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 5 
อบต.หนองโพ ขอเชิญประชาชนไทยร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร [ 25 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 12 
อบต.แม่เปิน ขอเชิญร่วมงาน "ศึกวันมวยไทยกู้ภัยแม่เปิน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557" [ 25 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 7 
อบต.สระทะเล ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากแยกหมวดปฏิบัติการสูบน้ำ หมู่ที่ 9 ถึงบ้านหนองเสือ หมู่ที่ 5 (ตอนที่ 1) [ 25 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 7 
อบต.นครสวรรค์ตก จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสำนักงานที่ทำการหลังใหม่ [ 24 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 10 
อบต.ลาดทิพรส มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 24 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 10 
อบต.หนองกระโดน ตรวจดูโครงการขุดลอกวัชพืชลำเหมืองสาธารณะโครงการวางท่อระบายน้ำ [ 24 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 9 
อบต.เขาชนกัน สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก [ 24 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 7 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง การรับสมัครเข้าประกวดฝีพายประพาสต้น ประจำปี 2557 [ 24 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 10 
อบต.เนินกว้าว โครงการปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา นำพาปรองดอง ปกป้องสถาบัน [ 24 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 5 
อบต.หนองกรด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯพนักงานจ้าง(ผู้ดูแลเด็ก) [ 24 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 10 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก กิจกรรมตักบาตรเทียนสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 [ 24 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 33 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก [ 24 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 19 
ทต.บางมะฝ่อ การออกหน่วยบริการประชาชนโครงการ "อำเภอโกรกพระ ยิ้มเคลื่อนที่" ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [ 24 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 8 
อบต.แม่เปิน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์,ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน [ 24 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 8 
อบต.แม่เปิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ประชาคมอาเซียน [ 24 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 6 
อบต.แม่วงก์ โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 24 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 6 
 
 
  ผ้าฝ้ายทอมือ เข่งไม้ไผ่สีสุก       ผลิตภัณฑ์เห็ด
 
 
การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว1273  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว1236  [ 25 ก.ค. 2557 ]
แจ้งแนวทางปฎิบัติให้ อปท. พิจารณายืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน เงินค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคม สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1271  [ 25 ก.ค. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สน.กศ. มท 0893.2/ว1235 [รุ่นที่ 1] [รุ่นที่ 2]  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 81/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.2521 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1270  [ 25 ก.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1269  [ 25 ก.ค. 2557 ]
หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล สน.กม. มท 0804.3/5895  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2029  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/5716-5790 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.4/ว1265  [ 25 ก.ค. 2557 ]
 
 
 สมัครงาน trueสวัสดิการเป็นไปตามที่คาดไหม (22 มิ.ย. 2557) อ่าน 164  ตอบ 0  
 รับสมัครเจ้าพนักงานสาธารณสุขบ้างไหมค่ะ (28 พ.ค. 2557) อ่าน 68  ตอบ 0  
 
 
 
 อบต.เขาชายธง เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 ก.ค. 2557) อ่าน 7  ตอบ 0  
 อบต.แม่เปิน วัดป่าเรไลย์สามัคคีธรรม อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (25 ก.ค. 2557) อ่าน 635  ตอบ 31  
 อบต.อ่างทอง หางานบัญชีค้นพบตัวเองให้ชัดเจน (25 ก.ค. 2557) อ่าน 138  ตอบ 0  
 อบต.เนินขี้เหล็ก การหางานนอกจากต้องเตรียมความรู้แล้ว ด้านอื่นๆก็มีความสำคัญ (25 ก.ค. 2557) อ่าน 141  ตอบ 0  
 อบต.ตาคลี พิมพ์ถุงพลาสติก ถูกที่สุดในตาคลี (25 ก.ค. 2557) อ่าน 412  ตอบ 7  
 อบต.แม่เปิน ลูกเขยฝรั่ง ไปเยี่ยมบ้านสระสวัสดิ์ (25 ก.ค. 2557) อ่าน 4992  ตอบ 320  
 ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (24 ก.ค. 2557) อ่าน 424  ตอบ 6  
 อบต.ตาสัง อบต.ตาสัง รับโอน/ย้าย นวก.จัดเก็บรายได้ (22 ก.ค. 2557) อ่าน 115  ตอบ 1  
 อบต.หนองกรด เดือดร้อน (21 ก.ค. 2557) อ่าน 59  ตอบ 1  
 อบต.ชุมตาบง ขอสอบถามเรื่องรถตู้ชุมตาบง-กรุงเทพค่ะ (19 ก.ค. 2557) อ่าน 666  ตอบ 2  
 
 
 
 
นว 0023.3/1049 การสำรวจความคิดเห็นเพื่อประกอบการเสนอปฏิรูปการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย [ 24 ก.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/15101 ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีรับโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557 [ 24 ก.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/15095 การสำรวจคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างผู้ดูแล [ 24 ก.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว1040,นว 0023.3/ว1041 ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ [ 22 ก.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/14748,นว 0023.3/14749 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2557 [ 21 ก.ค. 2557 ]   
นว 0023.2/ว14700,นว 0023.2/ว14701 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบ [ 18 ก.ค. 2557 ]   
นว 0023.2/ว14318 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 15 ก.ค. 2557 ]   
นว 0023.4/ว14595 การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.ค. 2557 ]   
นว 0023.4/ว14584,นว 0023.4/ว14585 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 85/2557 [ 17 ก.ค. 2557 ]   
นว 0023.2/ว1020 รายงานการจัดบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครู ศพด. [ 16 ก.ค. 2557 ]   
 
 


 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 2 พ.ค. 2551
 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. ปรับปรุงอะไร?
  น้ำเพื่อการบริโภค
  น้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า
  ถนน