Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 


โครงการอำเภอยิ้มเคลื [ 15 ต.ค. 2557 ] อ่าน 30 


โครงการไหว้พระฟังธรร [ 18 ก.ย. 2557 ] อ่าน 59 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศ [ 18 ก.ย. 2557 ] อ่าน 47 
 
 
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง นายช่างโยธา [ 26 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 139 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 4 สา [ 23 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 149 
ประกาศสอบราคาซื้อลูกรัง หมู่ที่ 1 - 8 พร้อมปรับเกรดเรียบเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนน [ 9 ส.ค. 2556 ]   อ่าน 187 
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 3 โครงการ [ 20 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 240 
 
อบต.สระแก้ว นายกปาริชาติ แรงกสิกร นำ สมาชิก อบต. พนักงานข้าราชการตำบลสระแก้ว ร่วมวางพวงมาลา [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 20 
อบต.นครสวรรค์ตก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 18 
อบต.ท่างิ้ว แผนบริหารความต่อเนื่อง อบต.ท่างิ้ว [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.ท่าตะโก วันปิยมหาราช ประจำปี2557 [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 18 
อบต.ท่าตะโก งานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโว วันออกพรรษาประจำปี 2557 [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 17 
อบต.พยุหะ โครงการปลูกต้นไม้และปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 19 
ทต.โกรกพระ "กิจกรรมวันปิยะมหาราช" [ 23 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 28 
อบต.เขาชนกัน ปิยะมหาราช [ 23 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 21 
อบต.สร้อยละคร ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 -2560) [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.สระแก้ว "แจกกายอุปกรณ์และมอบเงินสงเคราะห์" [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.เขาชนกัน ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 30 
อบต.สระแก้ว "ปิดโครงการ English Camp" [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.วังเมือง รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2557 [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.เนินศาลา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอ [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 17 

 
 
นว 0023.3/ว1427,นว 0023.3/ว1428 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดจัดส่งสำเนาเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เ [ 22 ต.ค. 2557 ]     
นว 0023.3/ว23744,นว 0023.3/ว23745 การสำรวจบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีวุฒิปริญญาตรีทางการพยาบาล [ 22 ต.ค. 2557 ]     
นว 0023.3/ว23595,นว 0023.3/ว23596 ขยายเวลาการกรอกข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)แบบออนไลน์ [ 21 ต.ค. 2557 ]     
นว 0023.3/ว1425,นว 0023.3/ว1426 การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเ [ 17 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว1424 การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก [ 17 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว23213,นว 0023.3/ว23214 การยืมเงินสะสมมาจ่ายเป็นค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำสังกัดสถานศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 17 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.1/ว1422 การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล [ 17 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.4/ว1418 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 17 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.4/ว1417 การเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ [ 17 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว1420 ขอให้จัดส่งเอกสารประกอบคำของบฯติดตั้งกล้อง (CCTV) เพิ่มเติม [ 17 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว1408,นว 0023.3/ว1409 เผยแพร่ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.2/ว1406,นว 0023.2/ว1407 สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว22781,นว 0023.3/ว22780 แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษ [ 14 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว22564,นว 0023.3/ว22565 การกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนโดยใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School information System:SIS) [ 14 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/22401 แจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐานและโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ ประ [ 13 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.2/ว1399 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างพนักงานจ้าง [ 15 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.1/ว22536 การมอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ [ 14 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.2/ว22004 กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูงในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แ [ 14 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.1/ว1381 การพัฒนาทักษะและศักยภาพของกำลังคนภาครัฐและเตรียมความพร้อมของบุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน [ 13 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/22403,นว 0023.3/22404 การคัดเลือกโรงเรียนทีมีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใ [ 13 ต.ค. 2557 ]   
   
 
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ค่ะ (29 ส.ค. 2557)    อ่าน 1287  ตอบ 1  
สมัครงาน trueสวัสดิการเป็นไปตามที่คาดไหม (22 มิ.ย. 2557)    อ่าน 224  ตอบ 0  
รับสมัครเจ้าพนักงานสาธารณสุขบ้างไหมค่ะ (28 พ.ค. 2557)    อ่าน 122  ตอบ 0  
 
 
อบต.แม่เปิน รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 3 ( ปริญญาโท) มจร ส่วนกลาง (24 ต.ค. 2557)    อ่าน 2466  ตอบ 164
อบต.มาบแก กำนันเก่าใกล้หมดวาระแล้วพี่น้องชาวมาบแกอยากได้กำนันแบบไหนคะ (24 ต.ค. 2557)    อ่าน 141  ตอบ 6
อบต.ด่านช้าง สวัสดีนายช่างโยธา สมชาย ฮิริโอ เป็นไงบ้าง (23 ต.ค. 2557)    อ่าน 900  ตอบ 2
อบต.ตาคลี ฟาร์มเฮาส์ (23 ต.ค. 2557)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.นครสวรรค์ตก ประชาชนเดือดร้อนเรื่องน้ำมากๆๆ (23 ต.ค. 2557)    อ่าน 201  ตอบ 4
อบต.นครสวรรค์ออก ไม่มีที่ให้เด็กเล่นฟุตบอล (22 ต.ค. 2557)    อ่าน 44  ตอบ 3
อบต.แม่เปิน กุฏิรับรอง วัดลานชัยสามัคคีธรรม อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (22 ต.ค. 2557)    อ่าน 68  ตอบ 9
อบต.เขาชนกัน ขอแนะนำธุรกิจ (22 ต.ค. 2557)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.ตาคลี หลวงปู่เกลี้ยง (20 ต.ค. 2557)    อ่าน 37  ตอบ 5
อบต.ด่านช้าง สวัสดีครับจากธนภัทร ทาสีดา (19 ต.ค. 2557)    อ่าน 1309  ตอบ 4
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1918  [ 24 ต.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว1919  [ 24 ต.ค. 2557 ]
การยืมเงินสะสมมาจ่ายเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้านให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สังกัดสถานศึกษา ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1905  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1885  [ 21 ต.ค. 2557 ]
หารือการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว3602  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาฯ ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1906 [แบบฟอร์ม]  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว106  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว105  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว104  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1887  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ขอแก้ไขข้อความกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1901  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1897  [ 21 ต.ค. 2557 ]
แนวทางการเทีบบตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครกับพนักงานเทศบาล สน.บถ. มท 0809.2/ว100  [ 21 ต.ค. 2557 ]
หารือเกณฑ์รายได้กรณีการปรับปรุงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ 8 สน.บถ. มท 0809.2/ว99  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การจัดตั้งฝ่ายที่แตกต่างจากที่ ก.ท. กำหนด สน.บถ. มท 0809.2/ว97  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ สน.บถ. มท 0809.2/ว1896  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1886  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สล. มท 0801.1/ว25  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การรายงานผลความคืบหน้าการแก้ไขข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ตบ. มท 0805/ว1876  [ 20 ต.ค. 2557 ]
แก้ไขบัญชีท้ายประกาศ กจ.,กท. และ ก.อบต. เรื่อง การให้ลูกจ้างประจำของ อปท. ได้รับค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1884  [ 20 ต.ค. 2557 ]
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว3502  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว3579  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การมอบหมายให้ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ และมอบอำนาจการบังคับบัญชาให้รัฐมนตรี ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว28  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การปรับปรุง คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการ ต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว27  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว26  [ 20 ต.ค. 2557 ]
 
   
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. ปรับปรุงอะไร?
  น้ำเพื่อการบริโภค
  น้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า
  ถนน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2551
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player