หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ตากฟ้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
ตากฟ้า
พร้อมพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชนในตำบล
วัดเขากา
ศาสนสถานศรัทราของชาวประชา
ในตำบลตากฟ้า
ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆในตำบล
เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในตำบล
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ผลิตภัณฑ์สินค้างานผีมือจากชาวบ้านตากฟ้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตากฟ้า
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
       
 
    เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    พื่อให้ประชาชนในชุมชนนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
    เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
       
 
    ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นแบบครบวงจร
    ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจน
    งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านในการพัฒนาท้องถิ่น
 
       
 
    เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยต่างๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
      สังคมมีความสงบเรียบร้อย
    เพื่องส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ให้มีการธำรงรักษาไว้และฟื้นฟู เพื่อให้ชุมชน
      มีความผาสุกร่มเย็น
       
 
    ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
    ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
    สงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
    ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกาย และจัดให้มีสถานที่สำหรับ
      ออกกำลังการพักผ่อนหย่อนใจอย่างทั่วถึง
    ส่งเสริมการสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
    ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    ส่งเสริมความสงบเรียบร้อยและป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน
    งเสริมและพัฒนาความเป็นเมือง / ชุมชนน่าอยู่
    ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
    ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนา
 
       
 
    เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร สินค้าแปรรูป สินค้า OTOP
      และผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆ
    เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น มีความเข้มแข็งมากขึ้น
       
 
    พัฒนาระบบคมนาคมเพื่อทำการเกษตรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร
    พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
    ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนทางเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพของชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
    พัฒนาการตลาดอย่างมีระบบ
    สนับสนุนและส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต
 
       
 
    เพื่อปลูกจิตใต้สำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่
      ประชาชนในท้องถิ่น
    เพื่อบริหารการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีดุลยภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      ได้รับการดูแลควบคู่กันไปกับการพัฒนาทองถิ่น
 
    ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ปรับปปรุงภูมิทัศน์ที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน การวางและจัดทำผังเมืองรวม
 
       
 
    เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมือที่ดี มุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก องค์กรดำเนินการอย่างมีคุณธรรม
      และจริยธรรมมีความโปร่งใสประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้
    เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีจากภาครัฐ ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการปฎิบัติราชการ
      ประชาชนพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
    ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถและการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร
      ตลอดจนมีการบริการจัดการทรัพยากรองค์กรเป็นไปอย่างคุ้มค่า
 
    ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม และมีประสิทธิภาพ
      ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคมในกาบริหาร
    จัดการท้องถิ่นเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติราชการและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมภิบาล
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
093-139-1711
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10