หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ตากฟ้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
ตากฟ้า
พร้อมพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชนในตำบล
วัดเขากะลา
ศาสนสถานศรัทราของชาวประชา
ในตำบลตากฟ้า
ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆในตำบล
เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในตำบล
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ผลิตภัณฑ์สินค้างานผีมือจากชาวบ้านตากฟ้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตากฟ้า
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
       
 
    เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    พื่อให้ประชาชนในชุมชนนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
    เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
       
 
    ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นแบบครบวงจร
    ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจน
    งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านในการพัฒนาท้องถิ่น
 
       
 
    เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยต่างๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
      สังคมมีความสงบเรียบร้อย
    เพื่องส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ให้มีการธำรงรักษาไว้และฟื้นฟู เพื่อให้ชุมชน
      มีความผาสุกร่มเย็น
       
 
    ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
    ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
    สงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
    ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกาย และจัดให้มีสถานที่สำหรับ
      ออกกำลังการพักผ่อนหย่อนใจอย่างทั่วถึง
    ส่งเสริมการสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
    ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    ส่งเสริมความสงบเรียบร้อยและป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน
    งเสริมและพัฒนาความเป็นเมือง / ชุมชนน่าอยู่
    ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
    ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนา
 
       
 
    เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร สินค้าแปรรูป สินค้า OTOP
      และผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆ
    เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น มีความเข้มแข็งมากขึ้น
       
 
    พัฒนาระบบคมนาคมเพื่อทำการเกษตรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร
    พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
    ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนทางเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพของชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
    พัฒนาการตลาดอย่างมีระบบ
    สนับสนุนและส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต
 
       
 
    เพื่อปลูกจิตใต้สำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่
      ประชาชนในท้องถิ่น
    เพื่อบริหารการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีดุลยภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      ได้รับการดูแลควบคู่กันไปกับการพัฒนาทองถิ่น
 
    ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ปรับปปรุงภูมิทัศน์ที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน การวางและจัดทำผังเมืองรวม
 
       
 
    เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมือที่ดี มุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก องค์กรดำเนินการอย่างมีคุณธรรม
      และจริยธรรมมีความโปร่งใสประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้
    เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีจากภาครัฐ ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการปฎิบัติราชการ
      ประชาชนพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
    ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถและการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร
      ตลอดจนมีการบริการจัดการทรัพยากรองค์กรเป็นไปอย่างคุ้มค่า
 
    ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม และมีประสิทธิภาพ
      ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคมในกาบริหาร
    จัดการท้องถิ่นเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติราชการและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมภิบาล
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
056-009-711
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10