คุณอยากให้ อบต. ปรับปรุงอะไร?
น้ำเพื่อการบริโภค ( 10 )
7.63%
น้ำเพื่อการเกษตร ( 29 )
22.14%
ไฟฟ้า ( 17 )
12.98%
ถนน ( 75 )
57.25%