คุณอยากให้ อบต. ปรับปรุงอะไร?
น้ำเพื่อการบริโภค ( 10 )
7.69%
น้ำเพื่อการเกษตร ( 29 )
22.31%
ไฟฟ้า ( 16 )
12.31%
ถนน ( 75 )
57.69%